A

A

Aow bedragen 2022

Traditioneel communiceert het SVB in december de Aow bedragen van het volgende jaar. De bedragen van 2022 worden dus decembe…

A

Administratie

De administratie is een digitale of papieren vorm van een verzameling van documenten. Denk aan een financiele administratie …

A

Arbeidskorting

Wat is arbeidskorting? Arbeidskorting is een heffingskorting die wordt gegeven aan werkende bij het indienen van de inkomste…

A

AOW

AOW staat voor Algemene Ouderdoms Wet. Dit is de wet die in werking treed voor personen die de AOW gerechtigde leeftijd hebb…

A

Aanbesteding

Een aanbesteding is een procedure waarbij door een opdrachtgever bekend wordt gemaakt dat er een opdracht uitgevoerd moet wo…

A

Aanbodeconomen

Dit zijn aanhangers van de theorie van de aanbodeconomie. Als oplossingen voor economische vraagstukken bepleiten zij maatre…

A

Accommoderend beleid

Groeibevorderend beleid van de centrale bank, gekenmerkt door het streven naar een lage rente en een ruime kredietverlening.…

A

Afkopen

Beeindiging van een levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht. Er volgt meestal een boete wanneer…

A

Alpha

Risicomaatstaaf voor een aandeel. De alpha geeft de beweeglijkheid van de koers van een aandeel weer. Het gaat om de beweegl…

A

Asset Management

Het professionele beheer van vermogens van particulieren en instituten gericht op het realiseren van een optimaal beleggings…

A

Aandelen leasen

Het beleggen in aandelen met geleend geld. De aandelen worden in feite gefinancierd door de betreffende maatschappij, die ze…

A

Achterbalkon

Een regeling om te voorkomen dat iemand die van baan verandert er in zijn pensioen op achteruit gaat. Het achterbalkon is ee…

A

Afsluitprovisie

Bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van de hypotheek. Het gaat om provisie die verkregen wordt bij afslu…

A

AMX Index

Graadmeter voor het “middensegment” van de Nederlandse aandelenmarkt volgend op de fondsen uit de AEX-index. Het…

A

Audit

Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf waarbij wordt gekeken of deze voetdoet aan algemeen geaccepteerde …

A

Aanloopverlies

Het verlies dat startende ondernemingen maken doordat er veel geinvesteerd is. Er zijn kosten die gemaakt worden om een onde…

A

ADRS

Afkorting van American Depository Receipt: certificaten van niet-Amerikaanse aandelen die met name op de New York Stock Exch…

A

Algemene kosten

Kosten die een bedrijf maakt in zijn normale bedrijfsuitoefening en die niet aan een specifieke afdeling zijn toe te rekenen…

A

Appreciatie

Waardestijging van een valuta ten opzichte van een andere valuta. Het is een koersstijging van een valuta door wijzigingen i…

A

Averaging

Het kopen van aandelen als de koers daalt om tot een gunstiger gemiddelde prijs te komen. Het is het tegen een vast bedrag k…

A

Aanbodzijde

In het economisch proces kan een vraagkant en een aanbodkant worden onderscheiden. Met de aanbodzijde wordt dan alles bedoel…

A

Account Executive

Een werknemer bij een beursmakelaar die klanten adviseert en orders afhandelt. Iedere account executive moet een aantal exam…

A

Afloopdatum

De datum waarop een optie of future ophoudt te bestaan ofwel expireert. De afloopdatum staat ook wel bekend als de vervaldat…

A

Altijddurende rente

Ander woord voor perpetuele rente, ofwel eeuwigdurende rente: rente op een lening die niet wordt afgelost en waarbij de bele…

A

Asset mix

De verdeling van een beleggingsportefeuille over aandelen, onroerend goed, obligaties, liquiditeiten en onroerend goed. …

A

Aandelenanalyse

Onderzoeksmethode die analisten gebruiken om de kwaliteit van een aandeel vast te stellen en te beoordelen of de prijs in go…

A

Achtergestelde lening

Een lening die bij een faillissement de laatste prioriteit heeft. Wordt vaak gerekend tot het risicodragende garantievermoge…

A

Afstempelen

Verlagen van de nominale waarde van een aandeel om dit in overeenstemming te brengen met het werkelijke vermogen van de venn…

A

Analist

Iemand die economische en financiele verschijnselen analyseert en beschrijft met als doel deze te kunnen hanteren. …

A

Aunt Agatha

Naam voor niet-professionele particuliere beleggers wat vaak gebruikt wordt door medewerkers op de financiele markten. Het w…

A

Aanmerkelijk belang

Men heeft een aanmerkelijk belang als men op enig tijdstip voor meer dan 5% van het totaal geplaatste kapitaal aandeelhouder…

A

Advance-Decline

Meting van het aantal aandelen dat over een bepaalde periode in prijs is gedaald of gestegen. Deze ratio van de een ten opzi…

A

Algemene reserve

De reserve van een onderneming die ontstaat doordat een deel van de winst wordt ingehouden en niet wordt uitgekeerd in de vo…

A

Arbeidskosten

De arbeidskosten voor de werkgever bestaan uit het netto-loon, de door de werkgever op het bruto-loon ingehouden loonbelasti…

A

Avondbeurs

Handel die na beurstijd plaatsvindt in Nederlandse aandelen die in New York een notering hebben. De handel duurt totdat de b…

A

Aandeel

Bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming. Houders van aandelen zijn stemgerechtigd in de aa…

A

Accountant

Officiele titel voor een financieel-administratief expert. Volgens het Nederlands woordenboek is het een persoon die als ber…

A

Aflosbaarstelling

Het moment waarop op obligaties een aflossing plaatsvindt omdat de aflossingsdatum is bereikt. Bij het bereiken van de aflos…

A

Ambulance stock

Een soort reddingsaandeel voor iemand die met andere beleggingen geld verliest en door aankoop van de ambulance stock weer i…

A

Asset play

Een beursterm voor een aandeel waarvan de activa meer waard zijn dan de beurskoers. Door de onderwaardering een interessant …

A

Aandelenemissie

Uitgifte van nieuwe aandelen door een bedrijf om eigen vermogen aan te trekken. Een emissie wordt meestal begeleid door een …

A

Acid test

Vlottende activa exclusief voorraden / Kort vreemd vermogen (Quick ratio). De Acid test is ook bekend als de acid test ratio…

A

Agio

Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde van een aandeel of obligatie. Agio is het bedrag dat een belegger…

A

Angel

Een investeerder die het risico neemt om een startend bedrijf te financieren. Een Angel staat ook bekend als een obligatie m…

A

Authentieke Akte

Dit is een akte die is opgemaakt door een daartoe bevoegde openbaar ambtenaar, meestal een notaris. Een authentieke akte is …

A

Advieskoers

Adviesprijs bij aankoop en verkoop. Het is de globale aanduiding van de koers waartegen een transactie in effecten tot stand…

A

Algemene voorwaarden

Bedingen die men in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in overeenkomsten met zijn wederpartij pleegt te gebruiken. Di…

A

Arbeidsmarkt

Het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid, bestaand uit een groot aantal deelmarkten. Het totaal van vraag naar en aanb…

A

Aziatische optie

Een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenprijs en het gemiddelde van de prij…

A

Aandeel aan toonder

Aandeel waarvan de bezitter geacht wordt eigenaar te zijn en dat hij mag verhandelen. Op deze aandelen staat niet de naam va…

A

Accountantsverklaring

Een schriftelijke verklaring van de accountant over zijn onderzoek. Het staat ook wel bekend als de verklaring waarin de acc…

A

Aflossing

Een terugbetaling van geleend geld ineens of in termijnen. De term wordt ook gebruikt om een aflossingstermijn aan te duiden…

A

Americus Trust Unit

Closed end beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel. Een deelname in dit beleggingsfonds noemt men een unit. De u…

A

Asset stripper

Iemand die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een bedrijf zorgt. Deze opkopers verdelen het bedrijf …

A

Aandelenfusie

Overdracht van de aandelen van de samenwerkingspartners aan een der partners of aan een nieuw op te richten onderneming. …

A

Acquis communautaire

Het totaal van wet- en regelgeving, jurisprudentie en overige afspraken die gelden in de EU. Het acquis communautaire betref…

A

Agioreserve

De reserve die ontstaat doordat aandelen zijn uitgegeven boven de nominale waarde. Uit die reserve kan aan de aandeelhouders…

A

Animateur

De functie van marketmaker voor kleine en middelgrote aandelen op Euronext. De animateur brengt vraag en aanbod van fondsen …

A

Autohorized Shares

Het maximale aantal aandelen dat een bedrijf mag uitgeven volgends haar eigen statuten. ormaliter kan een bedrijf dit aantal…

A

Aanvangsrendement

Winstrendement bij aankoop van een belegging. Dit kan bij groeiaandelen zoals internetfondsen ver onder de kapitaalmarktrent…

A

AEX Exchange

De Amsterdamse beurs waar aandelen, obligaties, opties en futures op zowel financiele producten als grondstoffen worden verh…

A

Alimentatie

Nadat u bent gescheiden dient de meestverdienende partner uit het huwelijk een financiele uitkering te verstrekken aan de mi…

A

Arbeidsproductiviteit

De productie per werknemer per tijdseenheid. Men onderscheidt de gemiddelde en de marginale arbeidsproductiviteit. …

A

A la baisse

Het speculeren op een koersdaling. Het is een ander woord voor short gaan in effecten. Men verkoopt aandelen zonder dat deze…

A

Aandeel op naam

Aandeel dat op naam van de bezitter is geregistreerd, waardoor het minder makkelijk verhandelbaar is. Het aandeel is niet vr…

A

Accounting Principes

Basisprincipes voor de waardering en winstbepaling. Accountants produceren financiele overzichten gebaseerd op de in dat lan…

A

Aflossingsverlies

Verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt afgelost dan zijn door een belegger is gekocht. Het ko…

A

Amerikaans type

Het koop- of verkooprecht van een optie Amerikaanse stijl kan gedurende de gehele looptijd worden uitgeoefend door de houder…

A

Assignment

Men is dan verplicht de onderliggende waarde te leveren (call) dan wel af te nemen (put) tegen de uitoefenprijs. Het woord i…

A

Aandelenkapitaal

Het totale nominale bedrag van de aandelen van een onderneming. Het is het kapitaal dat in de vennootschapovereenkomst of in…

A

Acquisition

De overname van het ene bedrijf door iemand anders of een ander bedrijf. In het Nederlands is dit bekend als een overname. D…

A

Agrarische Termijnmarkt

Een onderdeel van de optiebeurs van Euronext Amsterdam. Op de agrarische termijnmarkt worden termijncontracten verhandeld op…

A

Ankervaluta

Een ankervaluta is een munt waaraan andere landen de waarde van hun munt al dan niet formeel hebben gekoppeld. De dollar is …

A

Automatische uitoefening

De bezitter van een warrant of optie ontvangt automatisch de intrinsieke waarde alleen bij expiratie zonder dat hij daarvoor…

A

Aanvangstoetsing

Beoordeling of het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt om te bepalen of en in welke mate men voor een rijkspremie in …

A

Afdekken

Ander woord voor hedgen. Een belegger dekt bijvoorbeeld een bepaald koersrisico af. Dit kan bijvoorbeeld het beschermen van …

A

All ordinaries-index

Australische beurs index. Deze index is gebaseerd is op de 500 waarden die als de belangrijkste en meest representatieve Aus…

A

Arbitrage

Het profiteren van verschillen in prijs wanneer dezelfde effecten, valuta of goederen tegelijkertijd worden verhandeld op tw…

A

A la hausse

Het speculeren op een koersstijging. Het is een ander woord voor long gaan in effecten. Men koopt aandelen en heeft deze in …

A

Aandeelbewijs

Een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming is een aandeel. Het kan op naam zijn gesteld of aan toonder luid…

A

Accredited Investor

Vermogende beleggers, die over het algemeen meer investeren dan 1 miljoen dollar of meer verdienen dan 200.000 dollar per ja…

A

Amerikaantjes

Originele Amerikaanse aandelen die in Amsterdam worden verhandeld. Het woord Amerikaantjes is beursjargon. …

A

Assuradeur

Persoon of onderneming die voor eigen rekening en risico het verzekeringsbedrijf uitoefent. Het staat vaak bekend als een on…

A

Aandelenmarkt

Markt, meestal een effectenbeurs, waarop vraag en aanbod van aandelen samenkomen, aandelen van eigenaar wisselen en de aande…

A

Actief management

Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat …

A

AIBOR

AIBOR staat voor Amsterdam Inter Bank Offered Rate en is het tarief dat commerciele banken bij elkaar in rekening brengen. D…

A

Annual Meeting

Aandeelhoudersvergadering die eenmaal per jaar plaatsvindt. De managers van een bedrijf informeren de aandeelhouders over de…

A

Autonome groei

De groei die wordt bereikt zonder de groei als gevolg van acquisities mee te rekenen. De autonome groei van een bedrijf is d…

A

Aanverwanten

De bloedverwanten van de echtgenoot en de echtgenoten van de bloedverwanten. Aanverwantschap ontstaat door huwelijk of het a…

A

Affaire

Ander woord voor effectentransactie. Een “foute affaire” is vaak een verliesgevende transactie. Het woord affair…

A

Alles-of-niets order

Een order die in zijn geheel moet worden uitgegeven of in zijn geheel niet. Het kan voorkomen dat een order in meerdere dele…

A

Arbitration

Het alternatief voor het tot een rechtzaak laten komen, om onenigheid tussen handelaren en hun klanten en tussenbeurshandela…

A

Aandeelhouder

Mede-eigenaar van een onderneming. Houder van een eigendomstitel in het kapitaal van een onderneming. Dit kan een natuurlijk…

A

Accreditief

Afspraak tussen een bank en haar klant waarbij de bank voor die klant bepaalde handelingen verricht. Opdracht aan een bank o…

A

Aflossingsvrije lening

Een vorm van lenen waarbij er gedurende de looptijd alleen rente betaalt wordt. Aan het einde van de looptijd wordt het tota…

A

AMEX

American Stock Exchange. Beurs waar aandelen en obligaties van kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven worden verhandeld…

A

As-you-like option

Optie, ofwel een verhandelbaar recht, waarvan de voorwaarden naar keuze van de koper binnen de looptijd van de optie kunnen …

A

Aandelenoptie

Het verhandelbaar recht om aandelen te kopen of te verkopen. Een aandelenoptie is een optie waarvan de onderliggende waarde …

A

Actieve fondsen

Fondsen waarin veel handel wordt gedreven. Actieve markt waarbij er veel handel is, in dit geval wordt de handel in aandelen…

A

Akte

Notariele akte; een door de notaris opgemaakt geschrift tot bewijs van een rechtshandeling. Onderhandse; een geschrift tot b…

A

Annual Report

Jaarlijks verslag over de financiele conditie waar het bedrijf in verkeert. Dit wordt ook wel jaarrekening genoemd. Alle ger…

A

Autonoom

Onafhankelijk in oorsprong en functie. Een goed Nederlands synoniem is zelfbestuur. Het tegenovergestelde van autonoom is he…

A

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is een onderdeel van de studiefinanciering. De aanvullende beurs hangt met name af van het inkomen van …

A

Afgeleid recht

Een recht op een vergoeding zoals rente, dividend of een stockdividend. De vergoeding is afkomstig uit het beschikbaar stell…

A

Alligator spread

Een ingewikkelde optieconstructie die door een optiehandelaar wordt bedacht, die zoveel commissie kost dat de belegger er bi…

A

Ask

De vermelding achter een koersnotering die betekent dat tegen die koers geen transacties kunnen worden gedaan. Het aanbod is…

A

Accruals-concept

Boekhoudmethode waarbij de kosten en de baten worden toegerekend aan de periode waarin zij ontstaan. Het moment waarop het g…

A

Aflossingswinst

Winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan zij is gekocht. Het komt vaak voor dat obli…

A

Amortisatie

Afschrijving van immateriele activa zoals goodwill. Het is een aflossing waarin rente en aflossing zijn inbegrepen. …

A

At random selection

Volstrekt willekeurige selectie. Wordt vooral gebruikt bij aandelenbeleggingen. Het is de wijze waarop de schrijver van een …

A

Aandelenregister

Door het bestuur van een vennootschap gehouden register van houders van aandelen op naam met vermelding van de daarop gestor…

A

Activa

Bezittingen plus vorderingen van de onderneming, op de debetzijde van de balans. Boekhoudtechnisch is het alle activa die di…

A

Akte van levering

De overdrachtsakte die door de notaris wordt opgemaakt. De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning rege…

A

Annuiteitenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij het bedrag dat aan rente en aflossing wordt betaald door de jaren heen gelijk blijft afgezien van rent…

A

Auto-quote system

Computersysteem dat automatisch bied- en laatkoersen berekent. Het systeem is zo ingericht dat er geen handmatige handelinge…

A

Aan de markt hebben

Situatie waarin een handelaar of belegger zijn effecten te koop aanbiedt. De belegger biedt de effecten aan de markt aan. …

A

Aanwijzing

Wanneer de koper van een optie of warrant zijn recht uitoefent, wordt de schrijver van de opties of warrant aangewezen om zi…

A

Afgeleide producten

Ander woord voor derivaten. Financiele producten die alleen kunnen bestaan bij de gratie van een ander product ofwel de onde…

A

Allocatie

De allocatie van een vermogen geeft de spreiding aan over de verschillende assets zoals aandelen, vastgoed, obligaties, opti…

A

Asked Price

De laagste prijs waarop je effecten kan aanschaffen, deze prijzen zijn marktconform. Het is vrij vertaald de vraagprijs voor…

A

Aandeelhoudersregister

Een register waarin wordt bijgehouden wie de aandelen op naam in zijn bezit heeft. Het register toont de personalia van alle…

A

Accrued Interest

Samengestelde interest, rente over rente. Samengestelde interest is hetzelfde als rente op rente. Dat wil zeggen dat de rent…

A

Afrenten

Rekenmethode om de contante waarde ofwel huidige waarde te berekenen van een bedrag dat in de toekomst ontvangen zal worden.…

A

Amortisatiefonds

Een reserve die een bedrijf vormt om afgesloten obligatieleningen uit af te lossen. Een amortisatiefonds is een fonds dat wo…

A

At the money

De afkorting is ATM. Op de prijs van dit moment, zoals een optiecontract met een uitvoerprijs gelijk of bijna gelijk aan de …

A

Aandelensplitsing

Oude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een aantal nieuwe aandelen. Na een Aandelensplitsing ligt de pri…

A

Actuals

Engelse term die aangeeft dat het om de goederen zelf gaat en niet om de termijncontracten. Het gaat hier om goederen waarin…

A

Akte van splitsing

De notariele akte vereist voorsplitsing van een gebouw met toebehoren en de daarbij behorende grond met toebehoren in appart…

A

Annuleringskosten

Kosten die sommige financiers berekenen als een hypotheek niet doorgaat nadat de uitgebrachte offerte is geaccepteerd. …

A

Aan jou

Situatie waarin een handelaar of belegger zijn effecten te koop aanbiedt. De belegger biedt de effecten aan de markt aan. …

A

Accellerator

Een “versneller” die het proces versterkt. Dit wordt veroorzaakt doordat toename van bijvoorbeeld de consumptie …

A

All-time high

De hoogste koers die bijvoorbeeld een aandeel, een index, een grondstof of een rente ooit bereikt heeft. Het kan om een slot…

A

Asset

Alles met een commerciele en- of vervangingswaarde, dat eigendom is van een bedrijf, stichting of individu. Een asset heeft …

A

Accumulation

Accumulation is de Engelse term voor een fonds dat geen dividend uitkeert, maar dit toevoegt aan het vermogen. Het tegenover…

A

Afschrijving

Bij de productie van goederen en diensten worden onder andere vaste kapitaalgoederen gebruikt zoals machines, fabrieken en k…

A

Amsterdam Exchanges

Vroegere naam van de effecten- en optiebeurs in Amsterdam. Sinds de fusie in 2000 met de beurzen in Brussel en Parijs heten …

A

ATS

Afkorting voor Alternative Trading System; een elektronisch handelsplatform. Ze vormen een belangrijke rol in de openbare ma…

A

Aankoopkosten

De aankoopkosten zijn de kosten die men betaalt bij de aankoop van een fonds. Let op: bij Nederlandse beursgenoteerde belegg…

A

Actuaris

Financieel-wiskundig expert, gespecialiseerd in verzekeringswiskunde. Een actuaris rekent uit hoe hoog een koopsom of een pr…

A

Alfa

De outperformance die een beleggingsfonds heeft behaald bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggings…

A

Anticipatiekrediet

Lening die aan een bedrijf wordt gegeven in afwachting van de uitgifte van aandelen of obligaties. Zodra die uitgifte heeft …

A

AVA

Algemene vergadering van aandeelhouders. Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen een vennootschap. Beursgenoteerde onder…

A

Aanbetaling

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de …

A

Accijns

Op sommige goederen heft de overheid een soort kostprijsverhogende belasting. Vaak gaat het daarbij om goederen waarvan de o…

A

Afkoopwaarde

Bedrag dat wordt uitgekeerd bij vroegtijdige beeindiging van een levensverzekering. Het is de tot op dat moment opgebouwde w…

A

All-time low

De laagste koers die bijvoorbeeld een aandeel, een index, een grondstof of een rente ooit bereikt heeft. Het kan om een slot…

A

Asset Allocation

Asset allocation is de verdeling van het geinvesteerde kapitaal in categorieen van bezit, zoals liquide middelen, aandelenpo…

A

Accumulation swaps

Dit zijn swaps met een groeiende leensom. Dit wordt ook wel drawdown swap genoemd. Dit wordt veel gebruikt door banken met g…

A

Afsluitkosten

Totaal van alle kosten die moeten worden gemaakt bij het afsluiten van de hypotheek. Dit kan zijn: afsluitprovisie, taxatie-…

A

AUD

Valutacode voor de dollar die in Australie en andere landen wordt gebruikt. Het is de munteenheid van Australie, Karibati, N…

A

Aanlappen

Het verkopen van effecten. Aanlappen is Nederlands beursjargon voor verkopen. In puzzelspelletjes kan het synoniem zijn voor…

A

Administratiekantoor

Is een kantoor dat aandelen en obligaties koopt en daartegenover aan het publiek certificaten van die effecten uitgeeft. Het…

A

Algemene bank

Een bank die het bankbedrijf in de meest ruime zin van het woord beoefent. Zon bank neemt spaar- en andere gelden aan van pa…

A

AOW-uitkering

Oude-dagsvoorziening op basis van de Algemene Ouderdoms Wet. Het is een soort pensioenuitkering die iedere Nederlander krijg…

A

Average rate option

Een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en de gemiddelde prijs van de onderlig…

A

A la baisse

Het speculeren op een koersdaling. Het is een ander woord voor short gaan in effecten. Men verkoopt aandelen zonder dat deze…

A

A la hausse

Het speculeren op een koersstijging. Het is een ander woord voor long gaan in effecten. Men koopt aandelen en heeft deze in …