Monthly Archives: augustus 2010

T

Tanti

Winstgebonden uitkering aan medewerkers van een bedrijf veelal in de hoogste bestuurslagen. …

S

Surseance van betaling

Een door een rechtbank verleend uitstel van betaling aan een bedrijf of andere organisatie. Door de rechter verleende opscho…

D

Deutsche B

De organisatie van Duitse aandelenbeurzen, waaronder de afzonderlijke beurzen in Frankfurt, Dusseldorf, Hamburg, Berlijn, Mu…

A

A la hausse

Het speculeren op een koersstijging. Het is een ander woord voor long gaan in effecten. Men koopt aandelen en heeft deze in …

A

A la baisse

Het speculeren op een koersdaling. Het is een ander woord voor short gaan in effecten. Men verkoopt aandelen zonder dat deze…

Z

Zwevende koersen

Valutakoersen die tot stand komen door vraag en aanbod. Er zijn geen maximum- of minimumkoersen vastgesteld. De koers wordt …

Z

Zwerfkapitaal

Geld dat wordt overgeboekt uit een land met een onstabiele economie naar een land met een stabiele economie. Zwerfkapitaal s…

Z

Zwarte Maandag

Naam voor koersval op de aandelenmarkten op maandag 21 oktober 1987. Staat ook wel bekend als Black Monday. …

Z

Zwart geld

Een inkomstenbron waarover ten onrechte geen belasting is betaald. Het is geld waarover bij de verdienste ervan geen belasti…

Z

Zwart circuit

Deel van de verborgen economie waar het belasting- en premiefraude betreft. Het gaat hier om personen en ondernemingen dat e…

Z

Zustermaatschappij

De relatie tussen dochtermaatschappijen van dezelfde moedermaatschappij. Onder een zustermaatschappij verstaan men een onder…

Z

Zorgtoeslag

Als u ouder bent dan 18 en u verdient niet genoeg dan kunt u in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Het is in feite een tegem…

Z

Zonder-forcerenorder

Een beursorder waarvan de uitvoering voorzichtig gebeurt met als doel dat de koers niet te veel wordt beinvloed. Dit wordt o…

Z

Zloty

Munteenheid van Polen. Zloty’s worden in heel Polen als wettig betaalmiddel gebruikt. Er zijn munten van 1, 2, 5, 10, …

Z

Zetel

Plaats van vestiging van een onderneming. De plaats waar een rechtspersoon volgens de statuten gevestigd is. …

Z

Zero-coupon

Een obligatie zonder coupon. Het effectief rendement wordt behaald door op een initieel lagere koers te emitteren. …

Z

Zero uptick

De laatst verhandelde koers is gelijk aan de een na laatst verhandelde koers en is hoger dan de twee na laatst verhandelde k…

Z

Zero bonds

Obligatie die geen rente uitkeert. Het rendement wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers, meestal ruim onde…

Z

Zelffinanciering

Hiervan is sprake als een onderneming in een financieringsbehoefte voorziet door middel van winstinhouding. Het is een finan…

Z

Zakelijke waarden

Verzamelnaam voor allerlei beleggingsmogelijkheden die niet de zekerheid bieden dat de nominale waarde niet wordt aangetast.…

Z

Zachte valuta

Een munt die in het verleden regelmatig is gedaald ten opzichte van andere valutas. Het is een valuta met een slechte conver…

Z

Zachte lening

Een lening die tegen gunstigere voorwaarden wordt gegeven dan op grond van de marktsituatie kan worden verwacht. Zo kan de r…

Y

Yieldcurve

Grafiek van het renteniveau van leningen met een verschillende looptijd van dezelfde debiteur. Wanneer de korte rente lager …

Y

Yield spread

Het verschil in effectief rendement tussen langlopend en kortlopend schuldpapier, meestal tussen 2- en 10-jaars papier. Is e…

Y

Yield ratio

Verhouding tussen het dividendrendement op aandelen en het rendement op de kapitaalmarkt. De yieldratio is een graadmeter ho…

Y

Yield gap

Het verschil tussen dividendrendement op aandelen en het kapitaalmarktrendement. Het is het verschil tussen het rendement va…

Y

Yield

Rendement van effecten. De opbrengst op jaarbasis van een belegging uitgedrukt in procenten ten opzichte van de initiele inv…

Y

Yen

Munteenheid van Japan. Er zijn munten van 1, 5, 10, 50, 100 en 500 yen. Er zijn bankbiljetten van 1.000, 5.000, 10.000 yen e…

Y

Yankee bond

Een obligatie uitgegeven in Amerika door een niet Amerikaans bedrijf of organisatie. Het is een buitenlandse obligatie in ee…

X

XXM-index

Belangrijkste index van de aandelenbeurs van Montreal (Canada). De grootste stocks van Canada worden getoond in deze index. …

X

Xetra

Exchange Electronic Trading: het elektronische handelsplatform van Deutsche B …

W

Wta

Wet toezicht accountantsorganisaties. Onafhankelijk toezicht op accountantsorganisaties is een extra waarborg voor betrouwba…

W

WPA fully diluted

Winst na afschrijving en belasting van een onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen en de nieuw uit te geven …

W

WPA beia

Winst per aandeel voor bijzondere baten- en lasten. Winst na afschrijving en belasting, exclusief buitengewone baten- en las…

W

WPA

Winst per aandeel: winst na belasting van een onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het is de nettowinst …

W

WOZ-waarde

De waardetaxatie gebaseerd op de wet waardering onroerende zaken. De belastingdienst heeft de waarde nodig om de vermogensbe…

W

Woningbouw

Woningen die worden gerealiseerd door bij het GIW aangesloten bouwbedrijven. Alle leden van het GIW zijn verplicht op alle p…

W

Wmot

Wet melding ongebruikelijke transacties. Als er sprake is van een ongebruikelijke transactie moet deze verplicht worden geme…

W

Witte ridder

Om aan een vijandige overname te ontkomen kan een onderneming, als de traditionele beschermingsconstructies niet of onvoldoe…

W

Wisselkoers

De prijs van een valuta uitgedrukt in de valuta van een ander land. In de financiele wereld is een wisselkoers tussen twee v…

W

Winstwaarschuwing

Mededeling van een onderneming dat de eerder uitgesproken winstverwachting naar beneden moet worden bijgesteld. Het is een w…

W

Winstverwatering

Daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst verdeeld wordt. Van winstverwatering …

W

Winstrendement

Procentuele verhouding van de koers van een aandeel tot de winst per aandeel. Het is de winst per aandeel gedeeld door de ko…

W

Winstbewijs

Bewijs dat de houder ervan recht heeft op een bepaald aandeel in de winst van een onderneming, echter zonder dat er sprake i…

W

Winst per aandeel

Winst na belasting van een onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het is een indicatie van het maximale di…

W

Winst

De (netto)winst van een onderneming zijn het inkomen van een onderneming gedurende een bepaalde periode. De nettowinst wordt…

W

Window dressing

Het schuiven in de beleggingsportefeuille zodat de eindejaarsrapportage een zo voordelig mogelijk beeld laat zien in positie…

W

Windhandel

Zuiver speculatieve handel alleen bedreven met het oog op winst en veelal tegen prijzen die elke reele basis missen. Het is …

W

Windfall tax

De windfall tax is een speciale heffing op meevallers. Het zijn overmatig geachte meevallers voor een bedrijf. …

W

WIG 20

Poolse beurs index. De index bevat de twintig grootste fondsen van de effectenbeurs van Warschau, de Warsaw Stock Exchange. …

W

Wig

Het verschil tussen de totale loonkosten die de werkgever moet betalen om iemand in dienst te hebben en het nettoloon van de…

W

Wiebeltax

De wiebeltax maakt het mogelijk een aantal belastingtarieven te kunnen verhogen of verlagen om de conjunctuur af te remmen o…

W

Wid

Wet identificatie bij dienstverlening. Op grond van de WID moet de identiteit van een client vastgesteld worden. …

W

Whipsaw

Iets tegen de hoogste koers kopen en tegen de laagste koers verkopen. …

W

Wft

Wet op het financieel toezicht. De wet op het financieel toezicht regelt het toezicht op de financiele markt met als doel he…

W

Wettelijke rente

De krachtens de wet in rekening te brengen rente als een schuldenaar nalaat te betalen na ingebrekestelling. De hoogte van d…

W

Werkzaam vermogen

Materiele vaste activa plus financiele vaste activa plus werkkapitaal plus latente belastingvorderingen. Het is de vermogens…

W

Werkmaatschappij

Een rechtspersoon die onder eigen naam een onderneming drijft. De aandelen zijn in handen van een holding. Het is een bedrij…

W

Werkkapitaal

Vlottende activa min de kortlopende schulden. Het is het kapitaal waarmee een handelszaak gedreven wordt. …

W

Werkelijke Rente

De werkelijke opbrengst die een bank heeft van een hypotheek. Deze opbrengst is hoger dan de opgegeven nominale rente, omdat…

W

Wereldbank

De wereldbank verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente. Zij verkrijgt haar middel…

W

WEO

World Economic Outlook. Een halfjaarlijks rapport van het Internationaal Monetair Fonds over de economische toestand in de w…

W

Welvaart

De mate waarin de schaarste is opgeheven, of de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse altern…

W

Wegneembeding

Hypotheekbeding, waarbij de hypotheekgever (de financier) het recht wordt ontnomen om late-re verbeteringen aan de woning we…

W

Weerstandsvermogen

Het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten. Zo zijn pensioenfondsen …

W

Weerstandniveau

Prijsniveau waarop er genoeg aanbod in de markt is om koersstijging te doen stoppen. Een recente top in de grafiek van een k…

W

Weerstand

Is een koers waarboven de koers zich niet gemakkelijk zal begeven. De weerstand is het niveau waar het aanbod van de onderli…

W

Weekorder

Een weekorder geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag in die week en wordt ook wel Good-Till…

W

Wash Sale

Aankoop en verkoop van hetzelfde aandeel of tegelijkertijd. Dit kan ook gebeuren in een korte periode. …

W

Warrantlening

Een obligatielening waaraan warrants zijn gekoppeld. Het is een obligatielening waarbij de houder naast rente tevens een uit…

W

Warrant

Geeft het recht, doch niet de verplichting om tot een vooraf bepaalde vervaldag een onderliggende waarde te kopen (call) of …

W

Wall Street

De effectenbeurs in New York. Het is het centrum van de geldhandel in New York en is genoemd naar de straat waar de effecten…

W

WACC

WACC is de afkorting van Weighted average cost of capital. Het is de Engelstalige benaming voor de gewogen gemiddelde kosten…

W

Waardevast

Van waardevast wordt gesproken als de waarde van een bepaald bezit of een inkomen de algemene prijsontwikkeling in een land …

W

Waardestaat

Opgave van in depot aanwezige effecten met beurswaarde. Het is een overzicht van de fiscale waardeoverzichten van belegginge…

W

Waardepapier

Papier met geldswaarde, zoals aandelen en obligaties. Het is een verzamelnaam voor alle verhandelbare documenten die een rec…

W

Waarborgsom

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de …

V

VVDE

Vereniging Voor De Effectenhandel, de rechtsvoorganger van de Amsterdam Exchanges (AEX). …

V

Vruchtgebruik

Het recht op de opbrengst van andermans goed te genieten mits dat goed zelf in stand blijft. Zo zijn dividenden en coupons v…

V

Vrom

Een eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten, bijvoorb…

V

Vrije verkoopwaarde

De waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou worden verkocht. Of de te verwachten opbrengst…

V

Vrije Sectorwoning

Huis waarop geen meerjarige subsidie wordt verstrekt. Een vrije sectorwoning is een huis waarvoor geen verkoopregulerende be…

V

Vrije reserve

Reserve die een bedrijf heeft gevormd en die zonder dat daarvoor de statuten moeten worden gewijzigd, voor een ander doel da…

V

Vrije emissie

Emissie waarbij iedereen het recht heeft om in te schrijven. Het is het tegenovergesteld van een emissie met voorkeursrecht …

V

Vreemd vermogen

Kort en langlopende schulden aan derden. Het is het vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, met uitsluiting van het…

V

Vraagfactoren

De componenten van de effectieve vraag. De vraagfactoren zijn de consumptie, investeringen, overheidsbestedingen en de buite…

V

Vordering

Een vordering is een te innen schuld. Het is datgene waartoe in een dagvaardingsprocedure de eiser de gedaagde veroordeeld w…

V

Voorzieningen nemen

Het opzij zetten van geld door een bedrijf voor toekomstige uitgaven waarmee rekening gehouden moet worden. …

V

Voorwetenschap

Bezitten van koersgevoelige informatie, en handelen op basis daarvan voordat deze informatie bij het grote publiek bekend is…

V

Voorschotrente

De rente die De Nederlandsche Bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen onderpand, meestal overhe…

V

Voorraadsnelheid

De voorraadsnelheid is de kostprijs van de verkochte goederen gedeeld door de gemiddelde voorraad. …

V

Voorraadgrootheid

Een grootheid waarvan de omvang op een bepaald moment vaststaat, in tegenstelling tot een stroomgrootheid waarvan de omvang …

V

Voorlopig koopcontract

Misleidende term omdat een voorlopig koopcontract u wel degelijk bindt. Het voorlopige slaat op het feit dat het contract ni…

V

Voorkennis

Handel in effecten van ondernemingen of instellingen drijven op basis van daarmee samenhangende betrouwbare informatie. Dit …

V

Volstorten

Het voldoen van het nog niet betaalde deel van de nominale waarde van een effect. …

V

Volmacht

De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam bepaalde rechtshandelingen te verrichte…

V

Vluchtkapitaal

Kapitaal dat via de internationale kapitaalmarkt op zoek is naar het hoogste rendement en de minste beperkingen. …

V

Vlottende passiva

De som van voorraden, vorderingen en liquide middelen. Het gaat hier om kort vreemd vermogen dat voor een deel ontstaat door…

V

Vlottende activa

De som van kortetermijnschulden en dividendbetalingen. Dit zijn productiemiddelen die een productieproces meegaan of snel zi…

V

Vlaggenschip

Het vlaggenschip is meestal het oudste fonds van een fondsaanbieder of het fonds dat zeer veel vermogen heeft aangetrokken. …

V

Vijandige overname

Overname met instemming van de aandeelhouders, maar tegen de zin van het management. Het is een overname van een bedrijf doo…

V

Vesting

Het recht dat een werknemer geleidelijk verkrijgt na een aantal dienstjaren en zo mee kan delen in de winst, bonussen of uit…

V

Vestigingsland

Het vestigingsland is het land waarin een persoon, bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. De domicilie kan belang…

V

Verzilveren

Het inwisselen van een coupon of dividendbewijs tegen geld. Verzilveren betekent letterlijk te gelde maken. …

V

Verzekeringnemer

De persoon die de verzekering afsluit en de premies verschuldigd is.Hij of zij is de eigenaar van het contract. …

V

Verzekerde

Iemand wiens leven is verzekerd bij een levensverzekering. De benaming verzekerde wordt ook gebruikt bij andere verzekeringe…

V

Verwervingskosten

De totale kosten om een huis in eigendom te krijgen. Bij de verwervingskosten zijn de financieringskosten inbegrepen. De ver…

V

Verwatering

Daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst verdeeld wordt. Het is het verschijns…

V

Vervaldag

De datum waarop het door de warrant of optie toegekende recht vervalt. Dit wordt soms ook wel de expiratiedatum genoemd. …

V

Verticale spread

Er is sprake van een verticale spread, ook wel een price spread genoemd, bij het gelijktijdig kopen en schrijven van een opt…

V

Verticale fusie

Het samengaan van bedrijven in twee opeenvolgende fasen van een bedrijfskolom. Het gaat hier vaak om fusies tussen instellin…

V

Versnelde Aflossing

Aflossing boven het bedrag dat contractueel moet worden afgelost. Extra aflossingen kunnen boetevrij zijn tot een bepaald be…

V

Vermogensvergelijking

Berekening van de winst over een bepaalde periode door vanuit de balans het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind …

V

Vermogensstructuur

De vermogensstructuur is de wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders. De meest basale kwestie bij het…

V

Vermogenskostenvoet

De vermogenskosten uitgedrukt in een percentage van het bedrag dat aan vermogen is aangetrokken. De vermogenskostenvoet van …

V

Vermogensbeheer

Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nagestreefde resultaat. Het is door een …

V

Vermogen

Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen. Het is het totaal van de posten aa…

V

Verlijden

De formele handeling waarbij een akte bij de notaris door de partijen wordt ondertekend. …

V

Verlies en winstrekening

Een opgave van de bedrijfsgang van de onderneming, waaruit men kan aflezen of er winst of verlies geboekt is. De verlies en …

V

Verlengingsprovisie

Een uitgebrachte hypotheekofferte met een daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig. Als men deze termijn wil…

V

Verkoopkosten

Verkoopkosten zijn kosten die bij een belegger in rekening worden gebracht als hij zijn aandelen in een beleggingsfonds verk…

V

Verkapt dividend

Een bijzondere en veelal oneigenlijke uitkering van een bedrijf aan zijn aandeelhouders alleen vanwege de bijzondere relatie…

V

Verhandelbaarheid

Warrants en opties worden iedere dag op de beurs verhandeld. Na de vervaldag wordt de warrant ofwel uitgeoefend, ofwel opgeg…

V

Verbouwingsdepot

Een bedrag dat door de geldverstrekker wordt gereserveerd voor de verbouwing van een woning. Over het bedrag in depot wordt …

V

Verbod tot handel

Maatregel die wordt afgekondigd door de beurs en op grond waarvan de handel in een bepaald effect, meestal een aandeel, gedu…

V

Verbintenis

Term die een juridische relatie aangeeft tussen twee partijen. Bij het kopen of verkopen van een goed gaan beide partijen vi…

V

Vennootschapsbelasting

Belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. Het is de belasting die wordt geheven over de winst van rechtsp…

V

Vennootschap

Een samenwerkingsverband van twee of meer personen, waarbij ieder van hen een zekere inbreng, zoals arbeid of geld, toezegt.…

V

Vennoot

Een persoon die bevoegd is namens een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap op te treden en die bovendi…

V

Veilingfonds

Fonds waarvan het volume te gering is om continu verhandeld te worden. De veiling op fusiebeurs Euronext is tweemaal daags. …

V

Veiligheidsmarge

Het percentage waarmee de omzet maximaal mag afnemen voordat er verlies wordt geleden. Het is de marge boven het break-even-…

V

Vegalimiet

In het kader van risicobeheer stelt de vegalimiet een maximum aan de waardemutatie van de totale handelspositie bij een gege…

V

Vega

De gevoeligheid van de prijs van een warrant of optie voor veranderingen in de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. …

V

Veem

Een onderneming die zich belast met het inklaren, wegen, sorteren, opslaan en uitleveren van handelsgoederen. …

V

VEB

De VEB staat voor Vereniging voor Effectenbezitters en is een belangenvereniging voor actieve beleggers. De vereniging geeft…

V

Vastrentende waarden

Verzamelnaam voor waardepapieren waarover een vaste rente wordt vergoed. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligatie…

V

Vastgoedfonds

Beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers belegt in onroerende zaken. Het is een vastgoedfonds dat belegd in de va…

V

Vastgoed

Onroerend goed; niet verplaatsbare zaken, zoals grond en datgene wat daarmee aard- of nagelvast is verbonden. Vastgoed is ee…

V

Vaste rente

Voor een bepaalde periode afgesproken rente. Het kan ook een periodieke uitkering van een bepaald bedrag zijn gedurende een …

V

Vaste lasten

Betalingen die steeds weer gedaan moeten worden omdat er een bepaalde verplichting is aangegaan. Het zijn regelmatig terugke…

V

Vaste activa

Activa die langer meegaat dan 1 productieperiode. Dit worden ook wel vaste kapitaalgoederen genoemd. De vaste activa staan n…

V

Variable annuities

Annuities geven de klant de mogelijkheid te sparen voor de toekomst met uitstel van belastingbetaling. Premies van variable …

V

Variabele rente

Rente die is afgeleid van de ontwikkelingen op de geldmarkt. Een variabele hypotheekrente is een rente die niet vast ligt ge…

V

Variabele kosten

Kosten van een bedrijf die afhankelijk zijn van de omvang van de activiteiten van het bedrijf. Als er bijvoorbeeld meer mach…

V

VAR

Value at risk. Een statistische maatstaf voor het maximale potentiele verlies op een handelspositie gedurende een specifieke…

V

Valuteringsdatum

Datum waarop de afrekening plaatsvindt en de rente tevens ingaat. De valuteringsdatum is voor betalingen de dag dat deze nie…

V

Valutatermijnaffaires

Contract waarbij de koper op een vastgelegde datum valuta tegen een van te voren vastgestelde wisselkoers koopt. …

V

Valutaswap

Uitwisseling van rentebedragen en hoofdsommen in verschillende valuta tegen een vooraf overeengekomen verhouding tussen de v…

V

Valutarisico

Het risico dat ontstaat op bezit in een buitenlandse valuta door wijzigingen in wisselkoersen. Het is het risico dat de wiss…

V

Valutamarkt

Plaats waar vraag en aanbod van vreemde valuta’s bij elkaar komen. Het is het het geheel van vraag en aanbod naar en v…

V

Valutadatum

De datum waarop de vergoeding of de betaling van rente over een bedrag ingaat. De valutadatum is de datum waarop het bedrag …

V

Valuta optie

Het verhandelbare recht om gedurende een bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta tegen een vooraf vastgeste…

V

Valuta effect

Het effect van wisselkoersveranderingen op een internationaal opererende onderneming. Bedrijven die geld ontvangen in dollar…

V

Value-based management

Management gericht op de vergroting van waardecreatie, dat is gedefinieerd als groei in combinatie met stijgende opbrengsten…

V

Value investor

Belegger die zoekt naar ondergewaardeerde effecten op de aandelenmarkt. Hij of zij is op zoek naar koopjes op de markt. …

V

Valse uitbraak

Men noemt een uitbraak een valse uitbraak als de koers snel na het doorbreken van een steun of weerstand op zijn schreden te…

U

Uptick

De laatst verhandelde koers ligt hoger dan de een na laatst verhandelde koers. Het is een trade die op de beurs tot stand ko…

U

Unit-linked

Unit-linked betekent gekoppeld aan een (pensioen)verzekering. Unit-linked beleggingsfondsen zijn alleen toegankelijk via dee…

U

Unit of trading

Het aantal noteringseenheden waarop een optie betrekking heeft. Het is de gestandaardiseerde hoeveelheid onderliggende waard…

U

Underwriter

Dit is een Investment Banker die opties afgeeft of schrijft. De Underwriter is ook bekend als een bank die samen met andere …

U

Underperformer

Aandeel dat minder in koers is gestegen dan de AEX. Een aandeel dat het beter doet dan de AEX heet outperformer. …

U

Uncovered options

Hiervan is sprake als een belegger callopties schrijft zonder dat de onderliggende waarden in bezit zijn. In het Nederlands …

U

Ultimo

Op de laatste dag van de maand, het kwartaal of het jaar. Het woord komt uit de Latijnse taal. …

U

Uitstaand kapitaal

Het geplaatste kapitaal van een onderneming. Het is een ander woord voor het geplaatste kapitaal van een bedrijf. …

U

Uitoefenprijs

De vooraf afgesproken koers waartegen de koper van een kooprecht de effecten kan kopen en de koper van een verkooprecht de e…

U

Uitoefening

Gebruik maken van het recht dat een warrant of optie toekent. Voor een call warrant of call optie: de onderliggende waarde t…

U

Uitoefendatum

De datum waarop het optiecontract of warrant afloopt. Het is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend. …

U

Uitleveringsprovisie

Provisie wanneer clienten om uitlevering van effecten verzoeken. Deze provisie wordt in rekening gebracht bij de klant. …

U

Uitkoop

De afkoopsom die men moet betalen om zich aan een verplichting, een verbintenis of een dienst te onttrekken. …

U

Uitgifte

Het in omloop brengen van effecten, bankbiljetten en andere waardepapieren. …

U

Uitbraak

Plotseling omhoogschieten van een stagnerende koers. Geeft aan dat steun- of weerstand wordt gepasseerd. …

U

Uitbodemen

Stabiliseren van een koers na een periode van neergang. De koers heeft een bodem bereikt. …

U

UCITS

UCITS staat for Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. De term refereert aan een richtlijn van d…

T

Tweeverdieners

Het feit dat er sprake is van twee inkomens kan zowel voor gehuwden als voor samenwonenden gevolgen hebben voor de belasting…

T

Tweede Hypotheek

Als er sprake is van een overwaarde is het soms mogelijk een tweede hypotheek af te sluiten. Voor een tweede hypotheek moet …

T

Tussentijds uitoefenen

Het uitoefenen van een optierecht voordat de optie afloopt. Dit kan alleen bij Amerikaanse opties en is soms interessant voo…

T

Tussenpersoon

Bemiddelaar tussen vragers en aanbieders. Tussenpersonen kunnen zowel onafhankelijk zijn, als in opdracht handelen. …

T

Turn-around

Positieve verandering bij een onderneming die gedurende een bepaalde periode problemen had. …

T

TSA

Trading System Amsterdam. Het handelssysteem van de Amsterdamse Effectenbeurs. …

T

Trustee

Vertrouwensman of belangenbehartiger van de obligatiehouders. Het is een persoon die als toezichthouder of beheerder in de r…

T

Trustbedrijf

Er wordt vermogen toevertrouwd aan een trustee die dat vermogen beheert. De trustee is een persoon die als toezichthouder of…

T

Trommelpapier

Naam voor effecten die men zeer lang in portefeuille houdt omdat men ze in principe liever niet wenst te verkopen. …

T

Triple witching days

Dagen waarop de driemaandelijkse afwikkeling van de opties en futures op de aandelenindices plaatsvinden. Dit zorgt voor zee…

T

Trendlijn

De trendlijn geeft de richting van een trend in een koersgrafiek weer. Een stijgende trendlijn wordt getrokken onder bodems.…

T

Trendindicator

Laat zien wat de verwachte economische trend is. Researchanalisten maken veel gebruik van indicatoren die de richting aangev…

123...10Pagina 1 van 10