Monthly Archives: augustus 2010

A

Authentieke Akte

Dit is een akte die is opgemaakt door een daartoe bevoegde openbaar ambtenaar, meestal een notaris. Een authentieke akte is …

A

Asset Allocation

Asset allocation is de verdeling van het geinvesteerde kapitaal in categorieen van bezit, zoals liquide middelen, aandelenpo…

A

Asset

Alles met een commerciele en- of vervangingswaarde, dat eigendom is van een bedrijf, stichting of individu. Een asset heeft …

A

Asked Price

De laagste prijs waarop je effecten kan aanschaffen, deze prijzen zijn marktconform. Het is vrij vertaald de vraagprijs voor…

A

Ask

De vermelding achter een koersnotering die betekent dat tegen die koers geen transacties kunnen worden gedaan. Het aanbod is…

A

Arbitration

Het alternatief voor het tot een rechtzaak laten komen, om onenigheid tussen handelaren en hun klanten en tussenbeurshandela…

A

Arbitrage

Het profiteren van verschillen in prijs wanneer dezelfde effecten, valuta of goederen tegelijkertijd worden verhandeld op tw…

A

Arbeidsproductiviteit

De productie per werknemer per tijdseenheid. Men onderscheidt de gemiddelde en de marginale arbeidsproductiviteit. …

A

Arbeidsmarkt

Het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid, bestaand uit een groot aantal deelmarkten. Het totaal van vraag naar en aanb…

A

Arbeidskosten

De arbeidskosten voor de werkgever bestaan uit het netto-loon, de door de werkgever op het bruto-loon ingehouden loonbelasti…

A

Appreciatie

Waardestijging van een valuta ten opzichte van een andere valuta. Het is een koersstijging van een valuta door wijzigingen i…

A

Asset Management

Het professionele beheer van vermogens van particulieren en instituten gericht op het realiseren van een optimaal beleggings…

A

Asset mix

De verdeling van een beleggingsportefeuille over aandelen, onroerend goed, obligaties, liquiditeiten en onroerend goed. …

A

Asset play

Een beursterm voor een aandeel waarvan de activa meer waard zijn dan de beurskoers. Door de onderwaardering een interessant …

A

Aunt Agatha

Naam voor niet-professionele particuliere beleggers wat vaak gebruikt wordt door medewerkers op de financiele markten. Het w…

A

Audit

Professionele controle van de boekhouding van een bedrijf waarbij wordt gekeken of deze voetdoet aan algemeen geaccepteerde …

A

AUD

Valutacode voor de dollar die in Australie en andere landen wordt gebruikt. Het is de munteenheid van Australie, Karibati, N…

A

ATS

Afkorting voor Alternative Trading System; een elektronisch handelsplatform. Ze vormen een belangrijke rol in de openbare ma…

A

At the money

De afkorting is ATM. Op de prijs van dit moment, zoals een optiecontract met een uitvoerprijs gelijk of bijna gelijk aan de …

A

At random selection

Volstrekt willekeurige selectie. Wordt vooral gebruikt bij aandelenbeleggingen. Het is de wijze waarop de schrijver van een …

A

As-you-like option

Optie, ofwel een verhandelbaar recht, waarvan de voorwaarden naar keuze van de koper binnen de looptijd van de optie kunnen …

A

Assuradeur

Persoon of onderneming die voor eigen rekening en risico het verzekeringsbedrijf uitoefent. Het staat vaak bekend als een on…

A

Assignment

Men is dan verplicht de onderliggende waarde te leveren (call) dan wel af te nemen (put) tegen de uitoefenprijs. Het woord i…

A

Asset stripper

Iemand die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een bedrijf zorgt. Deze opkopers verdelen het bedrijf …

A

AOW-uitkering

Oude-dagsvoorziening op basis van de Algemene Ouderdoms Wet. Het is een soort pensioenuitkering die iedere Nederlander krijg…

A

Anticipatiekrediet

Lening die aan een bedrijf wordt gegeven in afwachting van de uitgifte van aandelen of obligaties. Zodra die uitgifte heeft …

A

AMEX

American Stock Exchange. Beurs waar aandelen en obligaties van kleine en middelgrote Amerikaanse bedrijven worden verhandeld…

A

Amerikaantjes

Originele Amerikaanse aandelen die in Amsterdam worden verhandeld. Het woord Amerikaantjes is beursjargon. …

A

Amerikaans type

Het koop- of verkooprecht van een optie Amerikaanse stijl kan gedurende de gehele looptijd worden uitgeoefend door de houder…

A

Americus Trust Unit

Closed end beleggingsfonds dat belegt in een specifiek aandeel. Een deelname in dit beleggingsfonds noemt men een unit. De u…

A

Ambulance stock

Een soort reddingsaandeel voor iemand die met andere beleggingen geld verliest en door aankoop van de ambulance stock weer i…

A

Altijddurende rente

Ander woord voor perpetuele rente, ofwel eeuwigdurende rente: rente op een lening die niet wordt afgelost en waarbij de bele…

A

Alpha

Risicomaatstaaf voor een aandeel. De alpha geeft de beweeglijkheid van de koers van een aandeel weer. Het gaat om de beweegl…

A

All-time low

De laagste koers die bijvoorbeeld een aandeel, een index, een grondstof of een rente ooit bereikt heeft. Het kan om een slot…

A

All-time high

De hoogste koers die bijvoorbeeld een aandeel, een index, een grondstof of een rente ooit bereikt heeft. Het kan om een slot…

A

Allocatie

De allocatie van een vermogen geeft de spreiding aan over de verschillende assets zoals aandelen, vastgoed, obligaties, opti…

A

Amortisatie

Afschrijving van immateriele activa zoals goodwill. Het is een aflossing waarin rente en aflossing zijn inbegrepen. …

A

Amortisatiefonds

Een reserve die een bedrijf vormt om afgesloten obligatieleningen uit af te lossen. Een amortisatiefonds is een fonds dat wo…

A

Amsterdam Exchanges

Vroegere naam van de effecten- en optiebeurs in Amsterdam. Sinds de fusie in 2000 met de beurzen in Brussel en Parijs heten …

A

Annuleringskosten

Kosten die sommige financiers berekenen als een hypotheek niet doorgaat nadat de uitgebrachte offerte is geaccepteerd. …

A

Annuiteitenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij het bedrag dat aan rente en aflossing wordt betaald door de jaren heen gelijk blijft afgezien van rent…

A

Annual Report

Jaarlijks verslag over de financiele conditie waar het bedrijf in verkeert. Dit wordt ook wel jaarrekening genoemd. Alle ger…

A

Annual Meeting

Aandeelhoudersvergadering die eenmaal per jaar plaatsvindt. De managers van een bedrijf informeren de aandeelhouders over de…

A

Ankervaluta

Een ankervaluta is een munt waaraan andere landen de waarde van hun munt al dan niet formeel hebben gekoppeld. De dollar is …

A

Animateur

De functie van marketmaker voor kleine en middelgrote aandelen op Euronext. De animateur brengt vraag en aanbod van fondsen …

A

Angel

Een investeerder die het risico neemt om een startend bedrijf te financieren. Een Angel staat ook bekend als een obligatie m…

A

Analist

Iemand die economische en financiele verschijnselen analyseert en beschrijft met als doel deze te kunnen hanteren. …

A

AMX Index

Graadmeter voor het “middensegment” van de Nederlandse aandelenmarkt volgend op de fondsen uit de AEX-index. Het…

A

Alligator spread

Een ingewikkelde optieconstructie die door een optiehandelaar wordt bedacht, die zoveel commissie kost dat de belegger er bi…

B

Bear squeeze

Situatie waarin overheden effecten, grondstoffen of valutas aankopen om een koersdaling tegen te gaan of de koersen weer te …

B

Banque de France

De centrale bank van Frankrijk. Zoals de DNB de Nederlandse centrale bank is Banque de France dat van Frankrijk. …

B

Bankgarantie

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de …

B

Bankbrief

Een obligatie welke doorlopend uitgegeven wordt door een (spaar)bank. De koers van een bankbrief is afhankelijk van de gelde…

B

Bank of England

De centrale bank van Engeland. De Bank of England is de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk. …

B

Bank

Bank Een door De Nederlandsche Bank erkende instelling voor het doen van financiële zaken. De Nederlandsche Bank is de centr…

B

Ballonlening

Een lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande. De lening wordt doorgaans verstrekt wanneer er in …

B

Balanswaarde

De waarde van een bedrijf of een deel daarvan zoals uit de balans kan worden opgemaakt. Het is de waarde waarvoor eigendomme…

B

Balansbeheer

Strategisch beheer van de activa en passiva van een onderneming ten aanzien van rente- en valutarisico, liquiditeit en solva…

B

Balance Sheet

Een financieel verslag dat de bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment, meestal aan het einde van d…

B

Balance of Trade

Netto verschil tussen het import- en exportcijfer van een land. Hierbij zijn het de roerende goederen, zoals autos en voedse…

B

Barrel

Is een volumemaat in de olie-industrie. In een vat zit 159 liter oftewel 1 barrel. In landen die het Engelse of Amerikaanse …

B

Basisaftrek

Bij de loonheffing is voor iedere belastingplichtige in principe een bedrag vrijgesteld, de zogenaamde basisaftrek. …

B

Basishypotheek

Hypotheek die onder standaardcondities en tegen basisrente wordt verstrekt. De meeste financiers doen dit tot 70 …

B

Bear spread

Optiestrategie speculerend op dalende koersen. Een call verkopen en tegelijkertijd een call meteen hogere uitoefenprijs kope…

B

Bear rally

Tussentijdse koersstijging in een periode van een per saldo dalende trend. Het is het tegenovergestelde van een bull rally. …

B

Bear raid

Poging om de prijs van een aandeel te drukken door grote pakketten short te verkopen. De koersdaling die wordt bereikt is de…

B

Bear market

Voortdurende periode van dalende aandeelkoersen. Een bear market komt meestal voor als beleggers anticiperen op een teruglop…

B

Bear

Dit is een symbool voor een baissegezinde stemming over de ontwikkeling van de markt. Het is het tegenovergestelde van bull.…

B

BBP

Bruto binnenlands product. De totale productie van goederen en diensten binnen een land. Is binnenland plus export min impor…

B

Bazel 1 en 2

De Bazel I en II akkoorden zijn een verzameling van regels en standaarden voor het toezicht op banken die in 1988 resp. 2006…

B

Basket

Verzameling obligaties of aandelen om een index na te bootsen of het risico te spreiden. De Nederlandse vertaling van basket…

B

Basispunt

Kleinste fluctuatie bij de notering van een obligatierendement. Als bijvoorbeeld het rendement stijgt van 9,25% naar 9,75%, …

B

Basisinnovaties

Nieuwe technieken, die ten grondslag liggen aan zeer veel producten. Bijvoorbeeld de microprocessor en nieuwe materialen. De…

B

Baissier

Belegger die rekent op koersdaling door shortposities in te nemen, d.w.z. door stukken te verkopen die hij niet in bezit hee…

B

Baissewarrant

Een baissewarrant geeft de houder het recht om de onderliggende waarde te verkopen. De verkoper gaat ten opzichte van de kop…

A

Aziatische optie

Een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenprijs en het gemiddelde van de prij…

A

Avondbeurs

Handel die na beurstijd plaatsvindt in Nederlandse aandelen die in New York een notering hebben. De handel duurt totdat de b…

A

Averaging

Het kopen van aandelen als de koers daalt om tot een gunstiger gemiddelde prijs te komen. Het is het tegen een vast bedrag k…

A

Average rate option

Een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt van het verschil tussen de uitoefenprijs en de gemiddelde prijs van de onderlig…

A

AVA

Algemene vergadering van aandeelhouders. Dit is het hoogste beslissingsorgaan binnen een vennootschap. Beursgenoteerde onder…

A

Auto-quote system

Computersysteem dat automatisch bied- en laatkoersen berekent. Het systeem is zo ingericht dat er geen handmatige handelinge…

A

Autonoom

Onafhankelijk in oorsprong en functie. Een goed Nederlands synoniem is zelfbestuur. Het tegenovergestelde van autonoom is he…

A

Autonome groei

De groei die wordt bereikt zonder de groei als gevolg van acquisities mee te rekenen. De autonome groei van een bedrijf is d…

A

Automatische uitoefening

De bezitter van een warrant of optie ontvangt automatisch de intrinsieke waarde alleen bij expiratie zonder dat hij daarvoor…

B

Baar geld

Geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is. Geld waarmee in de winkel betaald kan worden. Dit wor…

B

Baby bond

Een obligatie met lagere nominale waarde dan gebruikelijk. Aantrekkelijk voor kleine investeerders. Het is een converteerbar…

B

Back office

Administratieafdeling bij banken die effectentransacties afhandelt en controleert. Het is een verzamelnaam voor de afdelinge…

B

Baissepositie

Wanneer een belegger effecten heeft verkocht terwijl hij ze niet bezat. Dit staat ook wel bekend als short gaan. …

B

Baissemarkt

Een markt waarin vrijwel alle effecten in koers dalen. Een baissemarkt gaat vergezeld met wijdverspreid pessimisme …

B

Baisse

Wanneer wordt uitgegaan van een koersdaling. Een dalende trend in de markt. Het tegenovergestelde heet een hausse. …

B

Baht

Munteenheid van Thailand. De volgende munten zijn in omloop: 25 en 50 satang en 1, 2, 5 en 10 baht. …

B

Badwill

Het negatieve verschil tussen wat voor een overgenomen bedrijf is betaald en het eigen vermogen ervan. Het tegenovergestelde…

B

Bad Delivery

Als een waardepapier niet alle vereiste kenmerken heeft. Dus niet ondertekend, helder geformuleerd of voorzien van alle kwal…

B

Backwardation

Wanneer een handelaar aandelen verkoopt met als doel de aandelen later tegen een lagere koers terug te kopen. Wanneer de han…

B

Backspread

Een optiestrategie waarbij meer opties worden gekocht dan geschreven van dezelfde soort optieseries. Het is de verkoop van e…

B

Backing away

Wanneer een marketmaker geen bied- of laatkoers kan afgeven. Dit mag niet omdat een marketmaker er juist voor is om te garan…

B

Back to back

Een bedrijf leent geld en leent dit meteen weer uit onder dezelfde voorwaarden om fiscale redenen. Dit staat ook wel bekend …

A

Autohorized Shares

Het maximale aantal aandelen dat een bedrijf mag uitgeven volgends haar eigen statuten. ormaliter kan een bedrijf dit aantal…

A

Alles-of-niets order

Een order die in zijn geheel moet worden uitgegeven of in zijn geheel niet. Het kan voorkomen dat een order in meerdere dele…

A

Accrued Interest

Samengestelde interest, rente over rente. Samengestelde interest is hetzelfde als rente op rente. Dat wil zeggen dat de rent…

A

Aanvangstoetsing

Beoordeling of het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt om te bepalen of en in welke mate men voor een rijkspremie in …

A

Aanvangsrendement

Winstrendement bij aankoop van een belegging. Dit kan bij groeiaandelen zoals internetfondsen ver onder de kapitaalmarktrent…

A

Aanmerkelijk belang

Men heeft een aanmerkelijk belang als men op enig tijdstip voor meer dan 5% van het totaal geplaatste kapitaal aandeelhouder…

A

Aanloopverlies

Het verlies dat startende ondernemingen maken doordat er veel geinvesteerd is. Er zijn kosten die gemaakt worden om een onde…

A

Aanlappen

Het verkopen van effecten. Aanlappen is Nederlands beursjargon voor verkopen. In puzzelspelletjes kan het synoniem zijn voor…

A

Aankoopkosten

De aankoopkosten zijn de kosten die men betaalt bij de aankoop van een fonds. Let op: bij Nederlandse beursgenoteerde belegg…

A

Aandelensplitsing

Oude aandelen worden in een vaste verhouding vervangen door een aantal nieuwe aandelen. Na een Aandelensplitsing ligt de pri…

A

Aandelenregister

Door het bestuur van een vennootschap gehouden register van houders van aandelen op naam met vermelding van de daarop gestor…

A

Aandelenoptie

Het verhandelbaar recht om aandelen te kopen of te verkopen. Een aandelenoptie is een optie waarvan de onderliggende waarde …

A

Aanverwanten

De bloedverwanten van de echtgenoot en de echtgenoten van de bloedverwanten. Aanverwantschap ontstaat door huwelijk of het a…

A

Aanvullende beurs

De aanvullende beurs is een onderdeel van de studiefinanciering. De aanvullende beurs hangt met name af van het inkomen van …

A

Aanwijzing

Wanneer de koper van een optie of warrant zijn recht uitoefent, wordt de schrijver van de opties of warrant aangewezen om zi…

A

Accruals-concept

Boekhoudmethode waarbij de kosten en de baten worden toegerekend aan de periode waarin zij ontstaan. Het moment waarop het g…

A

Accreditief

Afspraak tussen een bank en haar klant waarbij de bank voor die klant bepaalde handelingen verricht. Opdracht aan een bank o…

A

Accredited Investor

Vermogende beleggers, die over het algemeen meer investeren dan 1 miljoen dollar of meer verdienen dan 200.000 dollar per ja…

A

Accounting Principes

Basisprincipes voor de waardering en winstbepaling. Accountants produceren financiele overzichten gebaseerd op de in dat lan…

A

Accountantsverklaring

Een schriftelijke verklaring van de accountant over zijn onderzoek. Het staat ook wel bekend als de verklaring waarin de acc…

A

Accountant

Officiele titel voor een financieel-administratief expert. Volgens het Nederlands woordenboek is het een persoon die als ber…

A

Account Executive

Een werknemer bij een beursmakelaar die klanten adviseert en orders afhandelt. Iedere account executive moet een aantal exam…

A

Accommoderend beleid

Groeibevorderend beleid van de centrale bank, gekenmerkt door het streven naar een lage rente en een ruime kredietverlening.…

A

Accijns

Op sommige goederen heft de overheid een soort kostprijsverhogende belasting. Vaak gaat het daarbij om goederen waarvan de o…

A

Accellerator

Een “versneller” die het proces versterkt. Dit wordt veroorzaakt doordat toename van bijvoorbeeld de consumptie …

A

Aandelenmarkt

Markt, meestal een effectenbeurs, waarop vraag en aanbod van aandelen samenkomen, aandelen van eigenaar wisselen en de aande…

A

Aandelenkapitaal

Het totale nominale bedrag van de aandelen van een onderneming. Het is het kapitaal dat in de vennootschapovereenkomst of in…

A

Aanbodzijde

In het economisch proces kan een vraagkant en een aanbodkant worden onderscheiden. Met de aanbodzijde wordt dan alles bedoel…

A

Aanbodeconomen

Dit zijn aanhangers van de theorie van de aanbodeconomie. Als oplossingen voor economische vraagstukken bepleiten zij maatre…

A

Aanbetaling

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de …

A

Aan jou

Situatie waarin een handelaar of belegger zijn effecten te koop aanbiedt. De belegger biedt de effecten aan de markt aan. …

A

Aan de markt hebben

Situatie waarin een handelaar of belegger zijn effecten te koop aanbiedt. De belegger biedt de effecten aan de markt aan. …

B

Bedrijfskapitaal

Vermogen dat een onderneming lang ter beschikking staat. Met dit vermogen wordt de vlottende activa gefinancierd. …

B

Bedrijfskolom

Serie bedrijven die, elk op hun manier, meewerken aan de totstandkoming van een bepaald eindproduct. Het is een schakel van …

B

Bearish

Wanneer wordt uitgegaan van een koersdaling. Een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen. …

A

Aandeel

Bewijs van deelneming in het maatschappelijk kapitaal van een onderneming. Houders van aandelen zijn stemgerechtigd in de aa…

A

Aandeel aan toonder

Aandeel waarvan de bezitter geacht wordt eigenaar te zijn en dat hij mag verhandelen. Op deze aandelen staat niet de naam va…

A

Aandeel op naam

Aandeel dat op naam van de bezitter is geregistreerd, waardoor het minder makkelijk verhandelbaar is. Het aandeel is niet vr…

A

Aandelenfusie

Overdracht van de aandelen van de samenwerkingspartners aan een der partners of aan een nieuw op te richten onderneming. …

A

Aandelenemissie

Uitgifte van nieuwe aandelen door een bedrijf om eigen vermogen aan te trekken. Een emissie wordt meestal begeleid door een …

A

Aandelenanalyse

Onderzoeksmethode die analisten gebruiken om de kwaliteit van een aandeel vast te stellen en te beoordelen of de prijs in go…

A

Aandelen leasen

Het beleggen in aandelen met geleend geld. De aandelen worden in feite gefinancierd door de betreffende maatschappij, die ze…

A

Aandeelhoudersregister

Een register waarin wordt bijgehouden wie de aandelen op naam in zijn bezit heeft. Het register toont de personalia van alle…

A

Aandeelhouder

Mede-eigenaar van een onderneming. Houder van een eigendomstitel in het kapitaal van een onderneming. Dit kan een natuurlijk…

A

Aandeelbewijs

Een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming is een aandeel. Het kan op naam zijn gesteld of aan toonder luid…

B

Bear trap

Situatie waarin een aandeel, na een sterke daling, even opveert en door een belegger gekocht wordt, waarna het aandeel toch …

A

All ordinaries-index

Australische beurs index. Deze index is gebaseerd is op de 500 waarden die als de belangrijkste en meest representatieve Aus…

A

Afstempelen

Verlagen van de nominale waarde van een aandeel om dit in overeenstemming te brengen met het werkelijke vermogen van de venn…

A

Afsluitprovisie

Bedrag dat de bank in rekening brengt bij het afsluiten van de hypotheek. Het gaat om provisie die verkregen wordt bij afslu…

A

Afsluitkosten

Totaal van alle kosten die moeten worden gemaakt bij het afsluiten van de hypotheek. Dit kan zijn: afsluitprovisie, taxatie-…

A

Afschrijving

Bij de productie van goederen en diensten worden onder andere vaste kapitaalgoederen gebruikt zoals machines, fabrieken en k…

A

Afrenten

Rekenmethode om de contante waarde ofwel huidige waarde te berekenen van een bedrag dat in de toekomst ontvangen zal worden.…

A

Aflossingswinst

Winst die wordt behaald als een obligatie op een hogere koers wordt afgelost dan zij is gekocht. Het komt vaak voor dat obli…

A

Aflossingsvrije lening

Een vorm van lenen waarbij er gedurende de looptijd alleen rente betaalt wordt. Aan het einde van de looptijd wordt het tota…

A

Aflossingsverlies

Verlies dat wordt geleden als een obligatie op een lagere koers wordt afgelost dan zijn door een belegger is gekocht. Het ko…

A

Aflossing

Een terugbetaling van geleend geld ineens of in termijnen. De term wordt ook gebruikt om een aflossingstermijn aan te duiden…

A

Agio

Positief koersverschil ten opzichte van de nominale waarde van een aandeel of obligatie. Agio is het bedrag dat een belegger…

A

Agioreserve

De reserve die ontstaat doordat aandelen zijn uitgegeven boven de nominale waarde. Uit die reserve kan aan de aandeelhouders…

A

Agrarische Termijnmarkt

Een onderdeel van de optiebeurs van Euronext Amsterdam. Op de agrarische termijnmarkt worden termijncontracten verhandeld op…

A

Alimentatie

Nadat u bent gescheiden dient de meestverdienende partner uit het huwelijk een financiele uitkering te verstrekken aan de mi…

A

Algemene voorwaarden

Bedingen die men in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in overeenkomsten met zijn wederpartij pleegt te gebruiken. Di…

A

Algemene reserve

De reserve van een onderneming die ontstaat doordat een deel van de winst wordt ingehouden en niet wordt uitgekeerd in de vo…

A

Algemene kosten

Kosten die een bedrijf maakt in zijn normale bedrijfsuitoefening en die niet aan een specifieke afdeling zijn toe te rekenen…

A

Algemene bank

Een bank die het bankbedrijf in de meest ruime zin van het woord beoefent. Zon bank neemt spaar- en andere gelden aan van pa…

A

Alfa

De outperformance die een beleggingsfonds heeft behaald bovenop wat verwacht zou mogen worden volgens een bepaald beleggings…

A

Akte van splitsing

De notariele akte vereist voorsplitsing van een gebouw met toebehoren en de daarbij behorende grond met toebehoren in appart…

A

Akte van levering

De overdrachtsakte die door de notaris wordt opgemaakt. De akte van levering is de akte die de overdracht van de woning rege…

A

Akte

Notariele akte; een door de notaris opgemaakt geschrift tot bewijs van een rechtshandeling. Onderhandse; een geschrift tot b…

A

AIBOR

AIBOR staat voor Amsterdam Inter Bank Offered Rate en is het tarief dat commerciele banken bij elkaar in rekening brengen. D…

A

Aflosbaarstelling

Het moment waarop op obligaties een aflossing plaatsvindt omdat de aflossingsdatum is bereikt. Bij het bereiken van de aflos…

A

Afloopdatum

De datum waarop een optie of future ophoudt te bestaan ofwel expireert. De afloopdatum staat ook wel bekend als de vervaldat…

A

Actuals

Engelse term die aangeeft dat het om de goederen zelf gaat en niet om de termijncontracten. Het gaat hier om goederen waarin…

A

Activa

Bezittingen plus vorderingen van de onderneming, op de debetzijde van de balans. Boekhoudtechnisch is het alle activa die di…

A

Actieve fondsen

Fondsen waarin veel handel wordt gedreven. Actieve markt waarbij er veel handel is, in dit geval wordt de handel in aandelen…

A

Actief management

Actief management betekent dat de fondsmanager vanuit zijn visie beslist welke aandelen te kopen om tot een beter resultaat …

A

Acquisition

De overname van het ene bedrijf door iemand anders of een ander bedrijf. In het Nederlands is dit bekend als een overname. D…

A

Acquis communautaire

Het totaal van wet- en regelgeving, jurisprudentie en overige afspraken die gelden in de EU. Het acquis communautaire betref…

A

Acid test

Vlottende activa exclusief voorraden / Kort vreemd vermogen (Quick ratio). De Acid test is ook bekend als de acid test ratio…

A

Achtergestelde lening

Een lening die bij een faillissement de laatste prioriteit heeft. Wordt vaak gerekend tot het risicodragende garantievermoge…

A

Achterbalkon

Een regeling om te voorkomen dat iemand die van baan verandert er in zijn pensioen op achteruit gaat. Het achterbalkon is ee…

A

Accumulation swaps

Dit zijn swaps met een groeiende leensom. Dit wordt ook wel drawdown swap genoemd. Dit wordt veel gebruikt door banken met g…

A

Actuaris

Financieel-wiskundig expert, gespecialiseerd in verzekeringswiskunde. Een actuaris rekent uit hoe hoog een koopsom of een pr…

A

Administratiekantoor

Is een kantoor dat aandelen en obligaties koopt en daartegenover aan het publiek certificaten van die effecten uitgeeft. Het…

A

ADRS

Afkorting van American Depository Receipt: certificaten van niet-Amerikaanse aandelen die met name op de New York Stock Exch…

A

Afkopen

Beeindiging van een levensverzekering waarbij het recht op een uitkering wordt afgekocht. Er volgt meestal een boete wanneer…

A

Afkoopwaarde

Bedrag dat wordt uitgekeerd bij vroegtijdige beeindiging van een levensverzekering. Het is de tot op dat moment opgebouwde w…

A

Afgeleide producten

Ander woord voor derivaten. Financiele producten die alleen kunnen bestaan bij de gratie van een ander product ofwel de onde…

A

Afgeleid recht

Een recht op een vergoeding zoals rente, dividend of een stockdividend. De vergoeding is afkomstig uit het beschikbaar stell…

A

Affaire

Ander woord voor effectentransactie. Een “foute affaire” is vaak een verliesgevende transactie. Het woord affair…

A

Afdekken

Ander woord voor hedgen. Een belegger dekt bijvoorbeeld een bepaald koersrisico af. Dit kan bijvoorbeeld het beschermen van …

A

AEX Exchange

De Amsterdamse beurs waar aandelen, obligaties, opties en futures op zowel financiele producten als grondstoffen worden verh…

A

Advieskoers

Adviesprijs bij aankoop en verkoop. Het is de globale aanduiding van de koers waartegen een transactie in effecten tot stand…

A

Advance-Decline

Meting van het aantal aandelen dat over een bepaalde periode in prijs is gedaald of gestegen. Deze ratio van de een ten opzi…

123...10Pagina 1 van 10