C

C

Call geld

Kortlopende dagelijks opvraagbare leningen. Het is geld dat wordt geleend tussen de financiele instellingen onderling maar d…

C

Chartist

Beleggingsdeskundige die met behulp van grafieken voorspellingen doet over het verloop van koersen. Er wordt gebruik gemaakt…

C

Couponblad

Het deel van een obligatie dat een aantal coupons bevat. Het is het gedeelte van een obligatie waaraan verschillende coupons…

C

Capacity Utilization

Bezettingsgraad van de industrie is het quotient van de totale bezetting van de productiefactoren en het totaal aantal produ…

C

Clausthaler Bond

Een obligatie met een rente van ongeveer een half procent. Clausthaler is de naam van een biersoort zonder alcohol. …

C

Common Stock

Eigendomsbewijs van delen van een publiek toegankelijk bedrijf. Bezitters hiervan mogen stemmen over bijv. de te kiezen Raad…

C

Controller

Bij commissionairs en investeringsbanken: de werknemer zorgt ervoor dat de financiele rapportage van het bedrijf en de klant…

C

CREST

De clearing en settlement organisatie van de LSE, de London Stock Exchange. …

C

CEC

Centrale Europese Commissie of de Commodities Exchange Center New York. Op deze beurzen worden onder meer koffie, cacao en k…

C

Close on low

Als de koers dichtbij of op het laagste punt van de dag sluit is dat dikwijls een goede aanduiding voor een vervolg van de d…

C

Conjunctuur

Golfbeweging in de economische activiteit van een land/groep landen. Het zijn de elementen die de economische situatie uitma…

C

Call Option

Het recht om aandelen te kopen van een bepaald fonds of index, op een vooraf afgesproken prijs, voor een bepaalde deadline a…

C

CHF

De valutacode voor de Zwitserse Frank. De frank is verdeeld in 100 Rappen. De munt wordt ook in Liechtenstein gebruikt. …

C

Combinatie

Het gelijktijdig kopen en verkopen van zowel puts als calls in een bepaald fonds zodat er sprake is van bijvoorbeeld een str…

C

Consumer Price Index

Maat van de verandering in consumentenprijzen, bepaald door een maandelijks onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statis…

C

Couponrendement

Jaarlijks ontvangen obligatierente over het nominale bedrag van de obligatie gedeeld door de beurswaarde. …

C

Capex

Afkorting voor Capital expentures. Dit zijn de uitgaven aan nieuwe investeringen. `Capital Expenditures` (CAPEX) staat voor …

C

Clean price

Dit is de prijs van een obligatie zonder opgelopen rente. Vrij vertaald betekent dit in het Nederlands de schone prijs. …

C

Convergentiecriteria

Convergentiecriteria zijn de voorwaarden waaraan EU-lidstaten moeten voldoen om toe te mogen treden tot de EMU en de Euro in…

C

Cross selling

Het gecombineerd verkopen van afzonderlijke financiele diensten, bijvoorbeeld het verkopen van een reisverzekering bij vreem…

C

Cedent

Iemand die een vordering via een cessie op een ander overdraagt. Degene die een schuldvordering, soms ook een ander recht of…

C

Close sell

Wanneer men een long positie in een optie wilt liquideren moet men een close sell doen. Men sluit de long positie in een opt…

C

Conjunctuurbarometer

Een statistisch instrument waarmee een omslag in de economische groeicyclus voortijdig kan worden gesignaleerd. …

C

Coreper

Comite des representants permanents. Bestaat uit de permanente vertegenwoordigers van de lidstaten en bereidt alle besluiten…

C

Call/put ratio

De verhouding tussen het aantal verhandelde callopties en putopties gedurende een bepaalde periode. …

C

Churning

Uitvoering van overdreven veel transacties door een effectenmakelaar op rekening van een client. De client houdt er meestal …

C

Combinatie hypotheek

Hypotheek bestaande uit meerdere hypotheekvormen. Zo kan dit een combinatie zijn van een spaarhypotheek met een aflossingsvr…

C

Consumptief krediet

Een consumptief krediet is een lening gebruikt wordt om consumptiegoederen aan te schaffen. Dit kan een wasmachine, auto, va…

C

Coupures

De grootte van een bankbiljet, obligatie of aandeel. De eurobiljetten bijvoorbeeld zijn uitgegeven in coupures van 5, 10, 20…

C

Capital Gain

Winst uit de verkoop van een aandeel of bezitting. Het is de meerwaarde die geboden wordt. De winst wordt berekent door de v…

C

Clearing

Het garanderen en afwikkelen van effectentransacties die op de beurs worden gedaan. …

C

Compensabele verliezen

Verliezen die in een later boekjaar op de belastbare winst in mindering gebracht kunnen worden, zodat de belastingdruk daalt…

C

Conversie

Conversie betekent omwisseling. Een convertible wordt bij conversie omgewisseld in een aantal onderliggende waarden correspo…

C

Cum dividend

Wanneer de koers van het aandeel inclusief het voorgesteld dividend genoteerd. Notering van een aandeel waarbij met de koers…

C

Centrale tegenpartij

De “tegenpartij” van elke transactie afgesloten op een gereguleerde beurs. De centrale tegenpartij neemt het teg…

C

Closed end fund

Type beleggingsfonds waarvan het aantal aandelen vaststaat. Bij groot aanbod op de beurs koopt het fonds geen eigen aandelen…

C

Conjunctuurcyclus

Is de periode van een conjunctuurgolfbeweging. Dit is de tijd tussen twee toppen op dieptepunten. …

C

Corneren

Trachten controle te krijgen over de prijsvorming door het aankopen van veel goederen of effecten. …

C

Callable

Het recht om af te lossen voordat de afloopdatum is bereikt. Het is dan mogelijk dat een convenant bepaalt dat de obligatie …

C

CIF

Prijs van het product inclusief de kosten, verzekering en transport tot in de haven van eindbestemming. …

C

Consumptieve lening

Als iemand onder curatele staat wil dat zeggen dat hij geheel of gedeeltelijk handelingsonbekwaam is op vermogensrechtelijk …

C

Courantheid

De mate van verhandelbaarheid van een effect. Er zijn verschillende factoren die de courantheid van een effect bepalen. …

C

CAPM

Capital Asset Pricing Model. Is een theoretisch model dat de rendement/risico relatie weergeeft. Het model beredeneert een p…

C

Clearing en settlement

Het garanderen en afwikkelen van effectentransacties, dat wil zeggen verzekeren dat de koper het gekochte krijgt en de verko…

C

Conversie equivalent

De Conversie-equivalent geeft aan wat men via de convertible in feite voor de aandelen betaalt. Het wordt berekend door de k…

C

Certificaat van aandelen

Papieren die de originele aandelen vertegenwoordigen maar zonder stemrecht. Een certificaat is verbonden met een aandeel. He…

C

Closing Price

De prijs van de laatste transactie van een bepaald aandeel op een handelsdag op de beurs. …

C

Conjunctuurgolven

Golven van economische voor- en tegenspoed. In periodes van hoogconjunctuur groeit de economie. De hoogconjunctuur wordt een…

C

Calloptie

Een verhandelbaar recht om op een bepaald moment in de toekomst een afgesproken hoeveelheid van een onderliggende waarde te …

C

Circus Swap

Valutaswap van een variabele rente in Amerikaanse dollar tegen een vaste rente in een andere valuta. Het heeft de kenmerken …

C

Commercial bank

Bank die tot hoofdzaak heeft het aantrekken van spaargelden en depositos en het uitzetten van deze middelen in de vorm van k…

C

Consumptiegoederen

Goederen en diensten die door consumenten zijn gekocht. Het zijn goederen die voor de consumptie bestemd zijn en direct of i…

C

Courtage

De commissie die een tussenpersoon krijgt in ruil voor het uitvoeren van een order. Het is een vergoeding voor verleende die…

C

Cash cow

Een onderdeel van een bedrijf dat gedurende een langere tijd veel meer winst maakt dan de overige onderdelen. Vaak wordt dez…

C

Clearing member

Iemand die zorg draagt voor de afhandeling van de aan- en verkooptransacties die op de optiebeurs plaatsvinden. …

C

Compliance

Handelen volgens de regels. Dit geldt voor zowel voor toezichthoudende instanties als van de eigen organisatie …

C

Conversieaantal

Het conversieaantal geeft aan hoeveel aandelen per obligatie verkregen kunnen worden. Zij wordt berekend door de nominale wa…

C

Curatele

Als iemand onder curatele staat wil dat zeggen dat hij geheel of gedeeltelijk handelingsonbekwaam is op vermogensrechtelijk …

C

Certificering

Certificering van preferente aandelen. Dit wordt gedaan om de invloed van de houders van gewone aandelen te beperken. …

C

Cluster

Een cluster is een groep candles en/of candle patronen die allen rond hetzelfde koersniveau steun of weerstand aangeven en z…

C

Consolidatie

Boekhoudkundige integratie van een dochterbedrijf in de boekhouding van de moeder. Gebeurt gewoonlijk pas bij een belang van…

C

Corporate governance

Invloed van aandeelhouders op het bestuur van een onderneming. Aanduiding van de manier waarop een bedrijf haar organisatie …

C

Callpremie

De prijs van een calloptie. Iemand die een calloptie koopt, betaalt deze premie; iemand die een calloptie schrijft, ontvangt…

C

Claim

Als een onderneming nieuwe aandelen uitgeeft krijgen de bestaande aandeelhouders meestal een voorkeursrecht van koop. Deze c…

C

Commercial paper

Dit zijn verhandelbare schuldbewijzen aan toonder met een korte looptijd, uitgegeven door bedrijven. …

C

Contango

Een term die op de grondstoffentermijnmarkten wordt gebruikt om aan te geven dat de prijzen van termijncontracten hoger zijn…

C

Creative Accounting

Het gunstiger voorstellen van de financiele positie van de onderneming door in te druisen tegen een of meer Accounting Princ…

C

Cash dividend

Dividend in contanten. Een dividenduitkering in geld. Dividenduitkering kan ook gebeuren in de vorm van aandelen wat stockdi…

C

Clearnet

De centrale tegenpartij in Frankrijk, die deze functie zal vervullen voor alle markten van Euronext. …

C

Concurrentie

De onderlinge wedijver tussen ondernemingen om een sterke positie op de markt te veroveren. Concurrentie komt op allerlei ma…

C

Conversieagio

De conversieagio is het positief verschil tussen de conversiekoers van bijvoorbeeld een convertible en de beurskoers van de …

C

Currency board

Systeem waarbij een land een vaste wisselkoers handhaaft door de nationale geldhoeveelheid een op een te koppelen aan zijn v…

C

CESR

The Committee of European Securities Regulators. Samenwerkingsorgaan van de effectentoezichthouders van alle EU-lidstaten, N…

C

CMS

Constant Maturity Swap. Daarmee wordt het swaptarief aangeduid dat geldt voor een bepaalde vaste looptijd. …

C

Consolidatieslag

Als binnen een sector een consolidatieslag plaatsvindt, vinden veel fusies en overnames in de sector plaats. …

C

Corporate pyramiding

Verschijnsel waarbij bedrijven elkaars aandelen bezitten. Er wordt dan belegd in andermans bedrijven zodat ieder een deel va…

C

Call-spread

Een gelijktijdige long- en shortpositie in twee verschillende calls met gelijke expiratiedatum. Het opbrengstprofiel is 0 on…

C

Claimemissie

Emissie waarbij de bestaande aandeelhouders claims krijgen op de uit te geven effecten. …

C

Continuatiepatroon

Een koerspatroon uit de technische analyse dat duidt op een voortzetting van de voorafgaande trend. Het is een omgekeerde ho…

C

Credit

De passiefzijde of rechterzijde van de balans. Op deze zijde staan de schulde, de passiva, en het eigen vermogen van de onde…

C

Cash ratio

Kasgeld + direct in geld om te zetten waardepapier / Kort vreemd vermogen. Hoe hoger de uitkomst van deze ratio hoe eenvoudi…

C

Clearstream

Een organisatie voor clearing en settlement, ontstaan door het samengaan van Deutsche B …

C

Condor

Vergelijkbare strategie als een butterfly, met als verschil dat de geschreven opties verschillende uitoefenprijzen hebben. …

C

Conversiedisagio

De conversiedisagio is het negatieve verschil tussen de conversiekoers van bijvoorbeeld een convertible en de beurskoers van…

C

Current ratio

Vlottende activa gedeeld door vlottende passiva. Dit is de mate waarin de onderneming met de liquide middelen de kortlopende…

C

Cessie

De overdracht van een schuldvordering via een akte en mededeling aan de oorspronkelijke schuldenaar. Cessie is een overdrach…

C

CNY

Valutacode voor de Chinese Yuan. De renminbi is de officiele munt van de Volksrepubliek China. “Renminbi” beteke…

C

Consortium

Tijdelijke samenwerkingsvorm tussen deelgenoten aan een project. Het is een consortiums vereniging van bankiers tot gezamenl…

C

Corpus

Aflossingswaarde van een obligatie zonder de rente. Corpus is een latijns woord wat vrij vertaal …

C

Candle chart

Een grafische techniek uit het Verre Oosten, om koersbewegingen weer te geven. Een candle bestaat uit een rechthoekje dat he…

C

Claimperiode

Periode waarbinnen bestaande aandeelhouders hun claimrecht ofwel voorkeursrecht kunnen uitoefenen. …

C

Commissie Tabaksblat

Commissie van ondernemingsbestuurders, beleggers en deskundigen die in 2003 op uitnodiging van de regering de eerste Nederla…

C

Contractgrootte

De standaardhoeveelheid van een onderliggende waarde van een optiecontract. Bij een optie op aandelen is dat honderd aandele…

C

Credit crunch

Tekort aan geld doordat de openbare kapitaalmarkt voor veel bedrijven ontoegankelijk is en de banken geen kredieten meer ver…

C

Cashflow

Nettowinst plus afschrijvingen. Aan de hoogte van de cashflow kan worden gezien of een bedrijf veel of weinig geld heeft om …

C

Click fonds

Certificaten die u in staat stellen te profiteren van koersstijgingen op de Amsterdamse, Europese of Amerikaanse beurs, terw…

C

Conversiekoers

Dit is de prijs waartegen de converteerbare obligatie kan worden verwisseld in aandelen. De conversiekoers wordt berekend do…

C

Current Yield

Jaarlijkse interest op een obligatie gedeeld door de marktwaarde van de obligatie. Dit is dus het werkelijke rentepercentage…

C

CF stukken

Effecten zonder dividend- of couponblad om het bewaren door banken in het girale effectensysteem te vergemakkelijken. …

C

COLA

Cost Of Living Adjustments. Aanpassingen die plaatsvinden wanneer de Amerikaanse levensstandaard zich heeft gewijzigd. …

C

Constant maturity swap

Een variatie op de interest rate swap, waarbij het variabele deel van de interest constant aangepast wordt aan de korte mark…

C

Correspondent

Buitenlandse instelling, die gebruikt wordt om aan- en verkopen te realiseren en voor het bewaren / doorgeven van buitenland…

C

Canon

De jaarlijkse heffing over de grond die in erfpacht wordt uitgegeven. De canon is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. …

C

Claims ratio

Een term uit het verzekeringswezen. De claims ratio zijn de uitbetaalde schadelasten en bijbehorende juridische kosten en de…

C

Commissionair

Adviseert/beheert en voert op de beurs opdrachten van klanten uit. Hij mag ook voor eigen rekening handelen. …

C

Contrair handelen

Handelen tegen de geldende opinie in. Tegen de massa ingaan met het kopen en verkopen van effecten. …

C

Credit event

Er is sprake van een credit event als een bedrijf failliet gaat, geleend geld niet terugbetaalt of schulden herstructureert …

C

Catastrofe voorziening

Reserve gevormd door verzekeraars voor bescherming tegen toekomstige catastrofes. Geld dat ontvangen wordt door premies van …

C

Climatic selling

Een lange verkoophausse voordat er weer gekocht gaat worden. Men verkoopt veel aandelen in deze periode. …

C

Conglomeraat

Samenstelling van ongelijksoortige bedrijven. De reden is vaak het kunnen uitoefenen van financiele invloed en het kunnen sp…

C

Conversiekosten

Kosten om van de ene rentevaste periode over te gaan naar de andere, of om van variabele rente over te gaan naar vaste rente…

C

Cyclische aandelen

Aandelen die meer dan gemiddeld gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen. Cyclische fondsen worden gekenmerkt door een la…

C

CFTC

De afkorting van Commodity Futures Trading Commission. De toezichthouder in de Verenigde Staten voor de handel in op de beur…

C

Cold calling

Ongevraagd gebeld worden door effectendienstenaanbieders met het voorstel te beleggen, zonder eerst zelf daartoe ingestemd t…

C

Constante kosten

Kosten die ook worden gemaakt als de productie stil staat. Het zijn kosten die altijd aanwezig zijn. …

C

Cost-push

Een type inflatie veroorzaakt door hogere productiekosten, vooral lonen. Het is inflatie die veroorzaakt wordt door de aanbo…

C

Cap

Een maximum en minimum niveau overeenkomen voor toekomstige korte rente ter bescherming van roll-overs of kasgelden. …

C

Claimverhouding

Het aantal claims dat nodig is om op een nieuw aandeel of nieuwe obligatie te kunnen inschrijven. …

C

Committent

Lastgever, opdrachtgever of commissiegever voor wiens rekening en op wiens instructie de commissionair handelt. …

C

Contraire beweging

Kenmerk van het koersverloop van aandelen. Als de prijzen stijgen neemt de vraag af en het aanbod toe en omgekeerd. …

C

Credit rating

Een oordeel over de kredietwaardigheid van een bedrijf, bank of een ander soort financiele instelling, financiele producten …

C

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek. Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling,…

C

Close buy

Om een short positie in een optie te liquideren doet men een close buy in de betreffende optie. Men sluit dan een short posi…

C

Conjunctureel

Een probleem is conjunctureel als de oorzaak bij de vraagzijde ligt. Conjunctuur is de verandering van het groeipercentage v…

C

Conversiepremie

De conversiepremie is het procentueel verschil tussen het conversie-equivalent en de aandelenkoers. …

C

Cyclische waarde

Waarde die gevoelig is voor de economische conjunctuur, bijvoorbeeld staal-, bouw-, auto- en chemieaandelen. …

C

CAD

Valutacode voor de dollar, munteenheid van Canada. Het muntgeld is beschikbaar in 1, 5, 10, 25, 50 cent en 1 en 2 dollar. He…

C

Chartaal geld

Geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is. Het gaat hier om held waarmee in de winkel betaald ka…

C

Collateral

De verzameling van obligaties en andere vastrentende producten waarin een CDO belegt. Aflossingen en rentebetalingen daarvan…

C

Consumentenvertrouwen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek meet het consumentenvertrouwen. Deze statistiek geeft informatie over het vertrouwen …

C

Coupon

De coupon is de rente als percentage van de nominale waarde van een obligatie. Het tweede deel van de obligatie, het blad, i…

C

Capaciteitseffect

Een investering heeft twee effecten: het bestedingseffect en het capaciteitseffect. Bij het capaciteitseffect let men op de …

C

Claimwaarde

De claimwaarde wordt berekend aan de hand van het aantal uitstaande aandelen, het aantal nieuwe aandelen, de uitgifteprijs e…

C

Commodity

Bulkproduct waarvan de prijs geheel door vraag en aanbod wordt bepaald, zoals olie, graan en koffie. …

C

Contrarian

Belegger die precies het tegenovergestelde van de anderen doet. Een persoon die probeert te profiteren door in een manier te…

C

Crediteur

Een persoon of een onderneming met een vordering op een andere persoon of onderneming. …

C

CDO

Een bundeling van financiele producten, meestal vastrentende waarden. Behoort tot de categorie asset backed securities. CDOs…

C

Close on high

Als de koers dichtbij of op zijn hoogste punt sluit is dat vaak een goede aanwijzing dat de stijging de volgende dag voortge…

C

Cyclus

Maanden waarin opties van een bepaalde optieklasse aflopen. In aandelenfondsen spreekt men van de jajo-cyclus; de maanden wa…