D

D

Dow Jones

Wat is Dow Jones De Dow Jones is een aandelenindex uit America. Americaanse aandelen kunnen daar aan en verkocht worden. Aan…

D

Wat is DFT?

Wat is DFT De lettercombinatie DFT staat voor De Financieel Telegraaf een onderdeel van de krant De Telegraaf, waarin alleen…

D

De Giro

Wat is de Giro De Grio is een online broker. Een bedrijf waar u uw beleggingen kunt doen. Ze helpen consumenten en bedrijven…

D

Deponering

Moment dat de effecten in het depot van de belegger gedeponeerd zijn. …

D

DKK

Valutacode voor de Deense Kroon. Er zijn munten van 50 …

D

Day-trader

Een particuliere belegger die speculeert op prijsontwikkelingen van aandelen of opties gedurende de dag, vaak op basis van t…

D

Desinflatie

Als het inflatietempo afneemt, zonder dat de inflatie verdwijnt. Het is een structureel dalende trend in de inflatie waarbij…

D

Dow Jones index

Index van 30 hoofdfondsen van de New York Stock Exchange. De bekende index staat ook bekend als de Dow Jones, de Dow-Jonesin…

D

Deeluitvoering

Gedeeltelijk uitgevoerde order doordat vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd. De order wordt in gedeeltes uitgevoerd…

D

Disconto

Rentetarief dat door een centrale bank wordt aangerekend voor leningen aan commerciele banken en dus de “moeder van al…

D

Dual listing

Notering op twee beurzen die zich bij voorkeur niet in dezelfde tijdzone bevinden. …

D

Deposito

Voor een bepaalde tijd aan de bank toevertrouwd geld. Tijdens deze periode is het tegoed in beginsel niet opvraagbaar. …

D

DNB

De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank is de centrale bank van Nederland. De Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aand…

D

Dealer

De dealer mag uitsluitend voor eigen rekening en risico handelen en voor andere trading members. …

D

Desinvesteringen

Verkoop of sluiting van een bedrijfsonderdeel. De definitieve buiten gebruik stelling van duurzame productiemiddelen door ee…

D

Deep discount bond

Obligatie met een rente ver beneden de marktrente en een uitgiftekoers beneden de nominale waarde. De rente ligt beneden de …

D

Discount Broker

Broker die orders uitvoert met een veel lagere commissieprijs dan een full-service broker. …

D

Dual pricing

Verschillende prijzen rekenen voor verschillende afnemers. Met name multi-channel anbieders passen dual pricing toe. …

D

Depositogarantiestelsel

Een garantieregeling voor spaartegoeden. In Nederland is de garantie geregeld tot een bedrag van 100.000,- euro per persoon …

D

Dochtermaatschappij

Vennootschap waarvan de aandelen voor meer dan de helft in handen zijn van een andere vennootschap die moedermaatschappij he…

D

Dealingroom

Afdeling waar men per telefoon internationaal valuta, obligaties en aandelen, derivaten en dergelijke verhandelt. …

D

Downstream divisies

Afdelingen van een olieconcern die zich bezighouden met raffinage van ruwe olie, transport en verkoop. …

D

Defensieve waarde

Aandelen met een gestage, langzame groei en weinig winstfluctuaties. Deze aandelen zijn nauwelijks conjunctuurgevoelig. …

D

Discount Rate

Het rentepercentage dat banken betalen in de Verenigde Staten als zij geld lenen van de staat. De bank moet wel lid zijn van…

D

Dubieuze debiteuren

Personen die waarschijnlijk niet aan hun verplichtingen zullen voldoen. Dubieuze debiteuren zijn in de boekhouding klanten d…

D

Depot

Aandelenportefeuille inclusief liquide middelen. Een verzamelplaats waar de effecten worden bewaard die door een klant aan e…

D

Doelvermogen

De grootte dat het kapitaal moet omvangen op de einddatum van een verzekering. Het is de voorziening die aanwezig moet zijn …

D

Debenture

Normale obligatie die als onderpand alleen de integriteit van degene die leent heeft. Een unsecured bond is bijvoorbeeld een…

D

Devaluatie

Verlaging van de officiele waarde van een valuta ten opzichte van een andere munt. Het is een officiele koersverlaging waarb…

D

DPM

Afkorting voor Designated Primary Market Maker: handelsfunctie op de CBOE (Chicago Board Options Exchange). De DPM dient in …

D

Definitieve Beschikking

De verklaring aan de koper, waarmee het exacte subsidiebedrag bij premiekoopwoningen door de subsidieverstrekker wordt toege…

D

Disinflatie

Structureel dalende trend in de inflatie, waarbij het algemene prijspeil nog steeds stijgt, maar langzamer dan eerst. …

D

Duration

Maatstaf voor de rentegevoeligheid van een obligatie. De duration staat voor de gemiddelde geactualiseerde looptijd van alle…

D

Depotrente

Rente die betaald wordt over het bedrag dat het aannemersbedrijf voorschiet tijdens de bouw van een nieuw huis. …

D

Dollar drain

Het verschil tussen de import van een land uit de VS en de export naar de VS. Wanneer een land meer dollars moet betalen aan…

D

Debet

De linkerkant van de balans van een onderneming, waarop de bezittingen en vorderingen van die onderneming staan. …

D

Deviezen

Buitenlandse betaalmiddelen, vorderingen en geldswaardige papieren. Dit staat ook bekend als convertibele valuta. Het is bui…

D

DPO

Afkorting voor Direct Public Offering. Een emissie zonder tussenkomst van een bank. …

D

Deflatie

Situatie waarbij het algemeen prijspeil voortdurend daalt. Het is het tegenovergestelde van inflatie. Deflatie is negatief v…

D

Distributeur

Een distributeur is een persoon of bedrijf die verantwoordelijk is voor de verkoop en marketing van beleggingsfondsen aan be…

D

Duurzaam beleggen

Bij een fonds dat duurzaam belegt, worden de middelen geinvesteerd in ondernemingen die bepaalde ethische normen hanteren. …

D

Dagorder

Een limiet order die slechts een handelsdag geldig blijft. Het is een order die uitsluitend geldt op de dag waarop de order …

D

Depotbank

Een instelling die zich bezig houdt met het in bewaring nemen van effecten voor rekening van de bewaargever. Samenhangende h…

D

Dollarisatie

Het vervangen van de nationale munt door de dollar zoals dat gebeurt in een aantal Latijns-Amerikaanse landen. …

D

Debetrente

Rente die betaald moet worden over het tekort op een bank- of girorekening. Dit is de rente die betaald wordt voor rood staa…

D

Diagonale spread

Er is sprake van een diagonale spread, ook wel time price spread genoemd, bij het gelijktijdig kopen en schrijven van een op…

D

DPS

Afkorting voor dividend per share. Het is dividend per aandeel dit is het totale dividend gedeeld door het aantal uit staand…

D

Dekkingsbijdrage

Verkoopprijs minus variabele kosten per eenheid. Het is het verschil tussen de omzet en de variabele kosten van de omzet. …

D

Divergentie

Andere term voor uit elkaar gaan, uiteenlopen. Als bijvoorbeeld de AEX-index enige tijd stijgt en de Midkap-index daalt, dan…

D

Dagrente

De op dit moment geldende rente voor een nieuw af te sluiten hypotheek. Het is de actuele rente zoals die op een bepaalde da…

D

Depotmargin

Onderpand van effecten ter dekking van verplichtingen uit hoofde van ongedekt geschreven opties. …

D

Dollaroptie

Een op de beurs van Amsterdam verhandelbare optie met de Amerikaanse dollar als onderliggende waarde. …

D

Debiteur

Een persoon die iets aan een ander verschuldigd is. Een persoon die bijvoorbeeld een goed aanschaf moet daarvoor de prijs aa…

D

Diepte-investeringen

Investeringen in productievere machines. Meestal gaat het om arbeidsbesparende machines, maar het kan ook een besparing op k…

D

Dragons

De tweede golf van nieuwe geindustrialiseerde landen in Zuidoost-Azie, zoals Indonesie, Maleisie, de Filipijnen en Thailand.…

D

Delcredere

Dit is het risico van wanbetaling. Delcredere is een beding waarbij een tussenpersoon instaat voor de kredietwaardigheid van…

D

Dividend

Winstuitkering waarop bezitters van aandelen recht hebben. Na uitkering van het dividend valt de koers van het aandeel meest…

D

Deutsche B

De organisatie van Duitse aandelenbeurzen, waaronder de afzonderlijke beurzen in Frankfurt, Dusseldorf, Hamburg, Berlijn, Mu…

D

Dagwaarde

Waarde van het voorwerp in de staat waarin het zich op een bepaalde dag bevindt, meestal gelijk aan de vervangingswaarde. …

D

Depotverplichting

Een minimum waarborgsom die betaald wordt voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. …

D

Domicilie

De domicilie is het land waarin een persoon, bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. Dit is de vestigingsplaats. D…

D

Debt for Equity Swap

De omruiling van schulden tegen aandelen. Veel toegepast in ontwikkelingslanden, waar buitenlandse banken aandelen van gepri…

D

Dilution

Daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst verdeeld wordt. Zie verwatering …

D

Drempelvrijstelling

Een drempelvrijstelling is een vrijstelling die vervalt zodra de verkrijging hoger is dan het drempelbedrag. Drempelvrijstel…

D

Deltalimiet

In het kader van risicobeheer stelt de deltalimiet een maximum aan de totale gecombineerde positie van opties en onderliggen…

D

Dividendbelasting

Ingehouden belasting over het uitgekeerde dividend. Het is de te betalen belasting van 25% over ontvangen dividend. …

D

Damrak

De effectenbeurs te Amsterdam. De Amsterdamse effectenbeurs wordt over het algemeen gezien als de oudste financiele handelsb…

D

Depreciatie

Waardevermindering van een munt ten opzichte van een andere valuta. Tegenovergestelde van appreciatie. …

D

Doorlopende order

Een effectenorder, die meestal voor wat betreft de uitvoering geldig blijft tot het einde van het jaar, of eerder stopt indi…

D

Debt ratio

Vreemd vermogen / (Eigen vermogen + Vreemd vermogen). Het is de verhouding tussen enerzijds het vreemd vermogen en preferent…

D

Direct costing

Methode van kostencalculatie waarbij alleen de variabele kosten aan de productie worden toegerekend en de vaste kosten recht…

D

DTCs

Dutch Treasury Certificates zijn kortlopende schuldbewijzen tot een jaar van de Nederlandse Staat. …

D

Demand pull

Een type inflatie veroorzaakt door een te grote vraag naar te weinig goederen. Dit heeft een prijsopdrijvend effect op de go…

D

Dividendbewijs

Deel van een aandeel dat recht geeft op het dividend. Het dividendbewijs is een onderdeel van een obligatie. …

D

Dartboardportfolio

Aandelenportefeuille waarvan de selectie willekeurig tot stand is gekomen. Dit wordt ook wel random walk portfolio genoemd. …

D

Derivaten

Beurswaarden die zijn afgeleid van financiele waarden uit de contante markt. Opties en warrants zijn derivaten van aandelen,…

D

Dot-com wereld

Een ander woord voor de interneteconomie. Dot-commers zijn bedrijven geld verdienen met e-business of e-commerce. De naam is…

D

Direct writer

Een verzekeringsmaatschappij die geen gebruik maakt van assurantietussenpersonen, maar zelf contact onderhoudt met haar klan…

D

Du Pont Schema

Een instrument om de factoren te bewaken die de rentabiliteit bepalen. Het is het kengetal dat uitdrukt hoe winstgevend een …

D

Deponeren

Het in bewaring geven van effecten bij een bewaarinstelling, meestal een bank. …

D

Dividendrendement

Dit is het dividend per aandeel gedeeld door de prijs van het aandeel. Het is het dividend als percentage van de waarde van …

D

Darts

Dutch Auction Rate Term Securities. Effecten waarvan de prijs tot stand komt door een Dutch auction. Dit is een veiling waar…

D

Derivative Instrument

Financieel instrument waarvan de waarde wordt bepaald door een ander effect. Een optie is bijvoorbeeld een derivative instru…

D

Dow Jones Average

Het gemiddelde van Dow Jones Industrial, Dow Jones Utilities, Dow Jones Transport en Dow Jones composite, die elk half uur o…

D

Deelneming

Belang van een bedrijf in een ander bedrijf. Een belang van 50% of meer heet een dochteronderneming. Het is het financieren …

D

Disagio

Waardevermindering ten opzichte van de nominale waarde of de uitgiftekoers van een aandeel of obligatie. Het tegenovergestel…

D

Dual currency bond

Obligatie met storting en aflossing in verschillende valutas. De obligatie waarbij met de ene valuta wordt gestort en met ee…

D

Deutsche B

De organisatie van Duitse aandelenbeurzen, waaronder de afzonderlijke beurzen in Frankfurt, Dusseldorf, Hamburg, Berlijn, Mu…