E

E

Economische huurwaarde

De huur die men feitelijk voor een huis zou kunnen krijgen. Voor een huurwaardeadvies wordt meestal de economische huurwaard…

E

Emittent

Instelling die derivaten uitgeeft en garandeert dat de verplichtingen die verbonden zijn aan de derivaten, zullen worden nag…

E

Ex dividend

Aanduiding bij de koers van een aandeel dat niet meer gerechtigd is op het uit te keren dividend. Ex dividend betekent dat e…

E

Effectief rendement

Het couponrendement plus het koersresultaat van de obligatielening berekend tot de datum van aflossing. …

E

Erfrecht

Het geheel van wettelijke regels met betrekking tot erfopvolging en testamenten. Het erfrecht is het deel van het burgerlijk…

E

Externe effecten

Neven-productie-effecten die, omdat ze buiten het prijs- en marktmechanisme vallen, niet in de prijs van het eindproduct zij…

E

Earnings per Share

Een gedeelte van de winst van een bedrijf, toegewezen per uitstaand aandeel. In Nederland staat dit beter bekend als de wins…

E

Eigen vermogen

Aandelenvermogen plus vrije reserves. Eigen geld van de onderneming, in tegenstelling tot vreemd geld oftewel krediet. …

E

Eurolist

De Eurolist is een gemeenschappelijke lijst van Europese ondernemingen die aan alle Europese beurzen genoteerd kunnen worden…

E

Economische indicators

In Amerika worden regelmatig cijfers bekend gemaakt die een indicatie geven van de staat waarin de economie verkeert. Men on…

E

EMS

Europees Monetair Stelsel, een systeem van wisselkoersverhoudingen binnen de Europese Unie. …

E

Ex post

Dit betekent achteraf of gerealiseerd. Ex post is Latijn voor achteraf of na afloop. Het is het tegenovergestelde van ex ant…

E

Effectieve Rente

De werkelijk berekende rente, rekening houdend met afsluitkosten, betaalwijze, betaalfrequentie en terugbetaaltermijn. …

E

Estate planning

Het regelen van de vermogensoverdracht naar de volgende generatie op fiscaal gunstige en ethisch verantwoorde wijze. Dit kan…

E

Extra Aflossing

Aflossing boven het bedrag dat contractueel moet worden afgelost. Extra aflossingen kunnen boetevrij zijn tot een bepaald be…

E

EASDAQ

European Association of Securities Dealers Automated Quotation. Pan-Europese markt voor groeibedrijven, Europese versie van …

E

Eigendomsbewijs

Na de koop van een huis krijgt men van een notaris een eigendomsbewijs. Dit is een door het kadaster gewaarmerkt afschrift v…

E

Euronext

Fusie tussen de aandelen- en optiebeurzen van Frankrijk, Belgie en Nederland. Euronext is de naam van de internationale pan-…

E

Economische slijtage

Situatie waarin bijvoorbeeld een machine technisch nog wel helemaal in orde is, maar wat snelheid en efficientie betreft nie…

E

EMU

Europese Economische en Monetaire Unie. De EMU is het project dat is bedoeld om in de Europese Unie een monetaire unie met e…

E

Exchange Trade Funds

Exchange Trade Funds, ofwel trackers zijn waardepapieren die een index volgen, vergelijkbaar met een beleggingsfonds dat een…

E

Effectieve vraag

De bestedingen van consumenten, producenten, overheid en buitenland, die beslag leggen op de productiecapaciteit van een lan…

E

ETF

Afkorting voor Exchange traded fund, Een op de beurs continu verhandelbaar beleggingsfonds dat nauwgezet een bepaalde index …

E

Extrapoleren

Het naar de toekomst doortrekken van een bepaalde ontwikkeling. Stel dat een grootheid met gemiddeld twee procent per jaar g…

E

EBIT

Afkorting voor earnings before interest and taxes. Dit is overeenkomend met het kerncijfer bedrijfsresultaat na afschrijving…

E

Eindheffing

Onder bepaalde voorwaarden behoeft men geen aangifte te doen voor de inkomstenbelasting. De ingehouden loonheffing is dan de…

E

Euronext Amsterdam

De Amsterdamse beurs waar aandelen, obligaties, opties en futures op zowel financiele producten als grondstoffen worden verh…

E

ECU

De ECU was tot de invoering van de euro op 1 januari 1999 de rekeneenheid binnen de Europese Unie. …

E

Enterprise value

De som van de marktkapitalisatie en de marktwaarde van het vreemd vermogen van een onderneming minus de cashpositie. …

E

Executie

Uitvoeren van een vonnis; gedwongen onderhandse of openbare verkoop van een met hypotheek belaste woning. …

E

Effectieve Waarde

De waarde die effecten vertegenwoordigen bij verkoop op de beurs. Het is de waarde die aan een fonds wordt toegekend op basi…

E

ETGT

Effectentypisch Gedragstoezicht. Heeft betrekking op de regeling koersgevoelige informatie, de regeling prive beleggingstran…

E

EBITA

Afkorting voor earnings before interest, taxes and amortisation. Oftewel resultaat voor rente, belasting en afschrijving goo…

E

Eindloonregeling

Een pensioenregeling, waarvan de hoogte van het bereikbare ouderdomspensioen afhangt van het salaris dat de deelnemer geniet…

E

Europees type

Opties of warrants van het Europese type kunnen pas op de vervaldag worden uitgeoefend. …

E

Eeuwigdurende obligatie

Een obligatie waarover wel rente wordt betaald, maar die nooit wordt afgelost. Deze worden ook perpetuele obligaties genoemd…

E

Eps

Earnings per share oftewel winst per aandeel. Het is de nettowinst gedeeld door het gemiddeld aantal uitstaande aandelen …

E

Executieverkoop

Gedwongen verkoop van een huis. Dit kan plaatsvinden als men niet aan de financiele verplichtingen tegenover een financier v…

E

Efficiency ratio

Term uit de banksector die aangeeft hoe efficient een bepaalde bank is. Hoe lager de efficiency ratio is des te efficienter …

E

EUR

De valutacode van de Euro, die gebruikt wordt in een aantal Europese landen. De euro is de munteenheid van de Europese Econo…

E

EBITDA

Afkorting voor earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation. Oftewel resultaat voor rente, belasting en af…

E

Eindwaarde

Ander woord voor toekomstige waarde: hoofdsom plus rente die over een bepaalde periode is genoten. …

E

Europese Centrale Bank

Deze bank bepaalt het beleid ten aanzien van de euro. De ECB heeft als hoofdtaak het handhaven van de koopkracht van de euro…

E

Effecten

De verzamelnaam van aandelen en obligaties. De koersvorming van beursgenoteerde effecten vindt dagelijks plaats door vraag e…

E

Exogene grootheden

Van buitenaf gegeven grootheden met behulp waarvan de endogene grootheden worden verklaard. Deze grootheden worden bepaald d…

E

ECB

Afkorting voor Europese Centrale Bank, gevestigd te Frankfurt. Deze bank bepaalt het beleid ten aanzien van de euro. De ECB …

E

Elasticiteit

Beschrijft de gevoeligheid van de warrant in % voor een schommeling van de onderliggende waarde met 1%. …

E

Europese Commissie

De Europese Commissie is het dagelijks bestuur van Europa. De commissie doet wetsvoorstellen en ziet toe op de uitvoering va…

E

Effectenbeurs

Marktplaats waar zelfstandige handelaren, commissionairs en effectenhuizen waardepapieren verhandelen. Het is een plek waar …

E

Erfdienstbaarheid

Een last waarmee een erf is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld het …

E

Expense ratio

De expense ratio zijn de operationele kosten van een schadeverzekeraar uitgedrukt in een percentage van het premie-inkomen …

E

Egalisatiedepot

Voorraad aan effecten bij de effectenclearing van de beurs om eventuele kortstondige problemen bij de levering van effecten …

E

Euribor

Euribor is de afkorting van Euro Inter Bank Offered Rate. Het is het rentetarief op bedragen in euros dat commerciele banken…

E

ECN

Een elektronisch communicatienetwerk. Elektronisch systeem waarin orders kunnen worden geplaatst en indien een tegengestelde…

E

EMAS

Eco Management en Audit Scheme van de Europese Unie. De EMAS verordening vraagt van deelnemers naast een gecerteficeerd mili…

E

Europese rekenkamer

De Europese Rekenkamer is verantwoordelijk voor de externe controle op de rechtmatigheid van de openbare financien van de Eu…

E

Effectendepot

In een effectendepot staan alle aandelen geregistreerd die u in bezit heeft. Het is het totaal van alle aandelen die men in …

E

Erfgenaam

Erfgenamen zijn degenen die gerechtigd zijn tot een nalatenschap. Onderscheid tussen wettelijke erfgenamen en erfgenamen die…

E

Expiratie

Het aflopen van opties noemt men expireren. De derde vrijdag in de maand is de expiratiedag. Beleggers spreken meestal kortw…

E

EGI

Europees Gestandaardiseerd Informatieblad. Het EGI maakt onderdeel uit van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. …

E

Euroboard

De voorgestelde nieuwe naam voor de activiteiten op de aandelenmarkt van Deutsche B …

E

Ecofin

Formatie van de Raad van ministers van de Europese Unie. Deze formatie bestaat uit de ministers van Financien en /of Economi…

E

Emerging markets

Groeilanden die bezig zijn met een snelle ontwikkeling tot moderne industriestaten. Voorbeelden zijn de Tijgereconomieen in …

E

Eurotop 100

Europese beursgraadmeter, index op basis van de 100 belangrijkste fondsen in Europa. De Eurotop 100 index weerspiegelt de ev…

E

Effectenkrediet

Krediet voor de financiering van de aankoop van effecten, waarbij de effecten als onderpand dienen. Het is een vorm van een …

E

Erflater

Degene die overlijdt en een nalatenschap achterlaat. Een erflater is een persoon die enig bezit als erfenis nalaat aan erfge…

E

Expiratiedatum

Het moment waarop een bepaald contract of onderdeel daarvan afloopt. Bijvoorbeeld het einde van een rentevastperiode. …

E

EIB

Europese Investeringsbak. Deze bank heeft als doelstelling het bevorderen van investeringen die bijdragen aan een evenwichti…

E

Eurobonds

Obligatieleningen die door een onderneming op de internationale kapitaalmarkt buiten het land van vestiging worden geplaatst…

E

Economie

Economie gaat over de wensen van de mensen en hoe ze proberen die wensen te vervullen. Het gaat om de behoeften van de mense…

E

Emissie

Het uitgeven van bijvoorbeeld aandelen of obligaties, waarbij de gelegenheid wordt geboden om daarop in te schrijven. …

E

Eurozone

De eurozone of Euroland is een term die gebruikt wordt voor de combinatie van landen die de euro als munteenheid hebben aang…

E

Effectenportefeuille

Effectenbezit van een belegger. Een pakket van aangekochte effecten die in het bezit zijn van een belegger worden bij elkaar…

E

Erfopvolging

De regels die bepalen wie de erfgenamen van de overledene zijn. In de meeste koninkrijken is de erf- of troonopvolging in de…

E

Exploitatiebegroting

Overzicht van de verwachte omzet en kosten in de komende periode. Het is de begroting van de winst en verliesrekening. …

E

Eigen Hypotheekdeel

De hypotheek is gesplitst in een afgezonderd deel, waarvan de lasten uit de subsidie worden betaalt, en een restantdeel, waa…

E

Euroclear

Organisatie voor clearing en settlement, voorheen alleen voor Eurobonds, nu voor bijna alle effecten en derivaten. …

E

Economische cyclus

De economische cyclus bestaat uit de elkaar opvolgende perioden van economische expansie en economische krimp, die gepaard g…

E

Emissiesyndicaat

Een samenwerking van de onderneming met een of meer banken om een emissie tot stand te brengen. …

E

Ex ante

Dit betekent voorgenomen of van plan zijn. Ex ante is Latijn voor “van tevoren”. De term wordt vaak gebruikt bij…

E

Effectenrekening

De rekening waarop u uw tegoed tijdelijk kunt stallen en waarop verrekening van divident en kosten plaatsvindt. …

E

Erfpachtsrecht

Een zakelijk recht om het volle genot te hebben van een aan een ander toebehorend stuk grond. De erfpachter heeft dezelfde r…

E

Export

Uitvoer: verkoop van goederen en diensten aan het buitenland. De uitvoer omvat de goederen die van het thuisland naar een an…

E

Early exercise

Van een early exercise is sprake wanneer een optie wordt uitgeoefend voordat de afloopdatum of expiratiedatum is aangebroken…

E

Eigen rekening

Op levensverzekeringen voor eigen rekening draagt een verzekeraar het beleggingsrisico. De verzekeraar verdient de marge tus…

E

Eurodollars

Dollars die op internationale banken buiten Amerika worden aangehouden door niet-Amerikanen. …