G

G

Geld verdienen

Geld verdienen Het verzamelen van valuta en vermogen. Geld verdienen gebeurt vaak door arbeid te verzetten en wordt meestal …

G

Geldkoers

Wat betekent geldkoers? Met het woord geldkoers wordt de waarde van geld bedoeld. In Nederland wordt hiermee hoogstwaarschij…

G

Gas station

Wat betekent Gas Station Wat betekent de woordcombinatie gas station. De vertaling van dit woord vanuit het Engels is tankst…

G

Grondwet

De grondwet voor de Europese Unie beschrijft hoe de Europese Unie werkt. Het dient ter vervanging van alle bestaande Europes…

G

GBP

Valutacode voor het pond, muntstuk van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel alle landsdelen verschillende biljetten hanteren kan …

G

Gewogen gemiddelde

Het gewogen gemiddelde is een cijferreeks waarvan niet elk cijfer even zwaar meetelt voor het gemiddelde. Bij het gewogen ge…

G

Good-Till-Week order

Een weekorder geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag in die week en wordt ook wel Good-Till…

G

Gross National Product

De totale waarde van goederen en diensten geproduceerd in een bepaalde periode door de Amerikaanse economie. De periode is m…

G

GDR

Een GDR is een certificaat dat bij een bank wordt aangehouden en dat een aantal aandelen in een buitenlands bedrijf vertegen…

G

Gewone aandelen

Gewone aandelen geven stemrecht en het recht op een jaarlijkse winstuitkering in de vorm van dividend. …

G

Geld

Elk vermogensbestanddeel dat algemeen wordt aanvaard als betaalmiddel voor goederen en diensten. Het zijn betaalmiddelen in …

G

Goodwill-afboeking

In Nederland gebruikelijke actie na overnames, waarbij de betaalde goodwill in een keer van het eigen vermogen wordt afgeboe…

G

General Mortgages Bond

Hypothecaire lening die niet alleen over een stuk eigendom gaat, maar over alle eigendommen waar een hypothecaire lening op …

G

Growth Stock

Aandelen van een bedrijf dat de laatste jaren een sterkere groei dan gemiddeld heeft laten zien en waarvan wordt verwacht da…

G

Geannualiseerd rendement

Een geannualiseerd rendement is een rendement dat over een bepaalde periode omgerekend wordt naar een periode van een jaar. …

G

Gezamenlijk Eigendom

Meer dan een (rechts)persoon is eigenaar van een zaak, bijvoorbeeld een huis. Dit kan fiscale, financiele of juridische gevo…

G

Geldgever

De maatschappij die een geldlening verstrekt. In het geval van hypothecaire lening wordt de maatschappij tevens hypotheeknem…

G

Gouden balansregel

Vaste activa als percentage van het lange vermogen van een onderneming. Het geeft aan hoeveel er nog geinvesteerd kan worden…

G

G-7

De groep van ministers van Financien van de zeven grootste industrielanden ter wereld: VS, Groot-Brittannie, Japan, Duitslan…

G

Geplaatst kapitaal

Het aandelenkapitaal dat door een NV of BV werkelijk is uitgegeven. Het kapitaal dat in de vennootschapovereenkomst of in de…

G

Guichet emissie

Bij dit type emissie liggen alle kosten en risicos bij de uitgevende onderneming. Het is een emissie waarbij het begeleidend…

G

Gearing

Het ratio van de verhouding vreemd vermogen / eigen vermogen, ook bekend als leverage of hefboomwerking. …

G

Gifpilconstructie

Beschermingsconstructie bij beursgenoteerde bedrijven. Een gifpilconstructie kan op diverse manieren worden opgezet. …

G

Geldmarkt

De markt waarop geld met een looptijd van korter dan 1 jaar wordt geleend of uitgeleend. Er worden korte kredieten verstrekt…

G

Goudgerande waarde

Obligaties waarvan de rente en aflossing zijn verzekerd. De term wordt gebruikt voor obligaties met een hoge rating. …

G

G-8

De G7 aangevuld met Rusland, dat in 1977 tot de groep toetrad. De Groep van Acht of G8 is een intergouvernementeel forum van…

G

Gereedmeldingsformulier

Zodra een premiewoning gereed is en door de koper kan worden bewoond, moet een gereedmeldingsformulier bij de gemeente worde…

G

Guidance

Onder guidance verstaan we het gebruik in de Verenigde Staten om elke drie maanden een prognose van de winstcijfers voor de …

G

Gebroken boekjaar

Een gebroken boekjaar is een boekhoudkundig jaar dat niet gelijk loopt met een kalenderjaar. In de Verenigde Staten wordt bi…

G

Gilt

Engelse staatsobligatie die op de beurs in Londen verhandelt wordt. Doordat een gilt wordt gegarandeerd door de overheid is …

G

Geldmarktrente

Rente op leningen met een relatief korte looptijd (1 tot 12 maanden). De korte rente, oftewel de geldmarktrente, is die welk…

G

Government Bonds

Obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid. Bijv. treasury bills, obligaties en saving bonds. …

G

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles. Een set regels en conventies waar accountants in de VS zich aan te houden hebben. …

G

Gedaan en bieden

Wordt toegevoegd aan de koers (e of +) als er slechts een gedeelte van de kooporders wordt uitgevoerd. …

G

Giraal effectenverkeer

Systeem waarin de feitelijke levering van effecten is vervangen door girale overboekingen. Het is de geautomatiseerde afhand…

G

Gelimiteerde order

Opdracht aan bank of commissionair om niet boven een bepaalde prijs te kopen of boven een bepaalde prijs te verkopen. …

G

Green shoe optie

De mogelijkheid dat na een beursintroductie extra aandelen in omloop worden gebracht. Dit is bedoeld om een ordentelijk verl…

G

Gamma

Geeft aan in welke mate de delta van een warrant of optie verandert ten gevolge van de koersverandering van de onderliggende…

G

Geruisloze doorschuiving

Een onderneming wordt overgedragen zonder dat er door de overdragende ondernemer fiscaal behoeft te worden afgerekend over d…

G

Gedaan en laten

Wordt toegevoegd aan de koers (f of -) als er slechts een gedeelte van de verkooporders wordt uitgevoerd. …

G

Glamour stock

Een aandeel dat een publiekslieveling is. Het aandeel krijgt positieve commentaren in de financiele pers, laat hogere groeic…

G

Gemeenschap Van Goederen

Men trouwt zonder verdeling van het vermogen. Al het huidig en toekomstig bezit komt daardoor automatisch aan beide partners…

G

Groei

Groei of Growth is een beleggingstrategie waarbij aandelen worden geselecteerd met een track record van hoge groeicijfers en…

G

Gap

Een koerssprong, vaak gebruikt in de technische analyse. Een gap is een patroon in koersgrafiek dat ontstaat als de laagste …

G

Geschreven putoptie

Bij het schrijven van een putoptie geeft u een openingsverkoop door aan uw bank. U bent dan de schrijver van de putoptie waa…

G

Gedekt schrijven

Het verkopen van een calloptie als men in het bezit is van de aandelen waarop de optie betrekking heeft. …

G

Global bond

Een obligatie die tegelijkertijd in Amerika, Europa en Azie wordt uitgegeven. Deze worden meestal uitgegeven door grote mult…

G

Groeifondsen

Aandelen waar naar aanleiding van het verleden een bovengemiddelde groei wordt verwacht. Meestal is het dividend laag en de …

G

Gap-analyse

Methode voor berekening en beheersing van het renterisico. De gap is het verschil tussen de contractuele rentetypische loopt…

G

Gespreide betaling

De betaling van een schuld in contractueel overeengekomen delen op diverse vervaldata. De betaling wordt dan verspreid over …

G

Good-Till-Cancel order

Order die geldt tot het moment dat deze wordt herroepen. Deze order loopt tot het einde van de volgende maand. Een doorlopen…

G

Gemengd fonds

Beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen, obligaties en deposito’s. Een gemengd fonds is ook wel bekend al…

G

Groenregeling

Fiscale vrijstelling waarvan in Nederland wonende particulieren gebruik kunnen maken als zij investeren in fondsen die minim…

G

Garantie

Vrijwel landelijk systeem, waarbij kopers van een woning in staat gesteld worden om een garantie op de terugbetaling van de …

G

Gestort kapitaal

Het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat werkelijk bij de NV of BV is gestort. Het is het gedeelte van het geplaatste ka…

G

Gedragsvergelijking

Beschrijft het gedrag van deelnemers aan het economisch proces. Voorbeelden voor een gedragsvergelijking zijn de consumptief…

G

Garantievermogen

Totaal van eigen vermogen, aandeel minderheidsbelangen en achtergestelde leningen. Het garantievermogen van een onderneming …

G

Gestripte obligatie

Obligatie die zonder de coupon wordt verhandeld. Dit soort obligaties levert geen rente-inkomsten op. Zij zijn met name in t…

G

Geinduceerd

Betekent dat bijvoorbeeld de consumptie, investeringen, overheidsbestedingen en dergelijke afhankelijk zijn van het nationaa…