H

H

Heffingskorting

Wat is heffingskorting Heffingskorting is een korting op de belastingen. Hierdoor betaal je minder belasting. Met heffingsko…

H

Head and shoulders

Koersgrafiek met drie toppen: een lage, een hoge en weer een lage. Signaleert een dalende trend na een high. …

H

Hypotheekaktekosten

De kosten die een notaris rekent voor het passeren van de hypotheekakte en de kosten voor registratie van de hypotheek in he…

H

Herwaarderingsreserve

Bij prijsstijgingen op de inkoopmarkt van de activa wordt de waardering van de activa geboekt op de herwaarderingsreserve. …

H

Hoogrentende obligaties

Obligaties met een duidelijk hogere couponrente dan de gemiddelde couponrente. Deze obligaties noteren in het algemeen dan o…

H

Hedge

Afdekken van een positie tegen prijsrisico, bijvoorbeeld door opties of futures. Het is een beleggingsstrategie waarbij een …

H

Hypotheekgever

Diegene die het onroerend goed als onderpand inbrengt. Normaal dus de eigenaar/bewoner. Een hypotheekgever is degene die bij…

H

High yield bonds

Obligaties van bedrijven die niet goed betalen, in ruil voor een zeer hoge rente. Vroeger werden deze obligaties “junk…

H

Hedge funds

Dit zijn beleggingsfondsen die risicos afdeken met opties en andere derivaten. Deze staan bekend als zeer speculatieve fonds…

H

Hypotheeklening

Hypotheek waarbij een onroerende zaak als onderpand dient. In veel gevallen is wordt een hypotheeklening gebruikt voor een w…

H

Hightech fondsen

Bedrijven waarvan de groei wordt opgestuwd door de snelle technische ontwikkeling. Vooral gebruikt voor fondsen in de produc…

H

Horizontale spread

Het gelijktijdig kopen en verkopen van opties van een bepaalde klasse in verschillende expiratiemaanden. …

H

Hedge-ratio

De ratio is een cijfer dat aangeeft welke invloed een kleine verandering in de koers van de onderliggende waarde heeft op de…

H

Hypotheeknemer

Diegene die het onroerend goed als onderpand voor een hypotheek aanneemt, de financier. Een hypotheeknemer is een geldverstr…

H

Handel met voorkennis

Gebruik maken van vertrouwelijke informatie waarover men uit hoofde van zijn beroep/functie beschikt, om zich ten koste van …

H

HUF

Valutacode voor de Hongaarse Florint. De forint is de munteenheid van Hongarije en is ingevoerd in 1946. Er zijn munten van:…

H

Hefboomeffect

De koers van een warrant of optie beweegt mee met de koers van de onderliggende waarde. Verhoudingsgewijs beweegt een warran…

H

Hypotheekregister

Alle hypotheken worden ingeschreven in een openbaar, voor iedereen toegankelijk register bij het kadaster. Zo kan altijd wor…

H

Handelsbalans

De handelsbalans of goederenrekening is een deelrekening van de betalingsbalans. De aan het buitenland geleverde goederen aa…

H

Human capital

De opvatting dat onderwijs een investering is in mensen en dat mensen hierdoor meer waard zijn, d.w.z. nuttiger zijn voor de…

H

Hele lening

Lening die rechtstreeks aan de gebruiker wordt verstrekt, in tegenstelling tot obligatie. Maakt geen deel uit van een pool. …

H

Hypotheekrente

Hypotheekrente is de rente die over een hypotheek berekend wordt. Het is ook de rente die men verschuldigd is over de opgeno…

H

Hitten

Het handelen op de quote van de marketmaker, dat wil zeggen het “hitten” van de biedprijs of het “liften&#…

H

Handhavingsdoelstelling

Bepaalt welk gedeelte van de vermogensstijging in de onderneming dient te blijven; de rest wordt als winst uitgekeerd. …

H

Hurdle rate

De hurdle rate is een kengetal dat aangeeft vanaf welk verwacht rendement een belegger de kosten van een investering of proj…

H

Herbeleggen

Het opnieuw beleggen van gelden afkomstig van verkoop effecten en aflossingen. Het is het beleggen van dividend- en rente-in…

H

Hoekman

Oude benaming voor een beurshandelaar. Nu specialist genoemd. Is een beurshandelaar op de AEX-Effectenbeurs die exclusief be…

H

Hang Seng index

Index van de aandelenbeurs van Hong Kong. De Hang Seng Index (HSI) geeft de ontwikkeling weer van de aandelenmarkt van Hongk…

H

Huurbeding

Hypotheekbeding waarin de hypotheekgever, degene die het geld leent, in zijn vrijheid wordt beperkt de woning te verhuren. …

H

Herbeleggingsindex

CBS index op basis van de slotkoersen van alle beursgenoteerde Nederlandse aandelen, met uitzondering van vastgoedfondsen, b…

H

Holding

Houdstermaatschappij van aandelen in een of meer dochtervennootschappen. Een holding is een vennootschap die hierarchisch ge…

H

Hausse

Als een stijging van de koersen wordt verwacht, dan is de beursstemming “ …

H

Huurtoeslag

Als u niet genoeg verdient om goed rond te komen met een huurwoning dan kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het is …

H

Herkapitalisatie

Is de wijziging van de kapitaalstructuur van een bedrijf vaak na grote verliezen. Een methode is om de nominale waarde van d…

H

Holding-company

Onderneming die de meerderheid van de aandelen in een of meer andere ondernemingen bezit. Zo kan men controle uitoefenen op …

H

Haussepremie

Vergelijkbaar met een calloptie, zij het niet aan een beurs genoteerd en beperkt verhandelbaar. Uitoefenprijs, hoeveelheid e…

H

Huurwaardeforfait

De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning worden uitgedrukt in een zogenaamd huurwaardeforfait. Dit forfait moet bij het…

H

Haussestemming

Er heerst een haussestemming wanneer er groot optimisme is in de markt. De beursstemming is dan “ …

H

Hypotheekakte

Een notarieel vastgelegd bewijs van de vestiging van een recht van hypotheek. De hypotheekakte is het officiele contract beh…

H

Hertoetsing

Beoordeling of het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt om te bepalen of en in welke mate men voor een rijkspremie in …

H

Hoofdsom hypotheek

Dit is de oorspronkelijke hypothecaire schuld. Het is het bedrag bij aanvraag van de hypotheeklening. …