K

K

Wat is KOA

Waar staat KOA voor? De afkoring KOA staat voor Kansspelen Op Afstand. Hiermee wordt met name de spellen die via het interne…

K

Klassieken

De klassieken gingen uit van een soepel werkend prijs- en marktmechanisme, waarbij de rol van de overheid tot een minimum te…

K

Koopsompolis

Een term voor verschillende vormen van een polis, die gemeen hebben dat de premie in een keer wordt voldaan. …

K

Kredietgarantie

Het risico dat de financier loopt bij het verstrekken van de hypotheek wordt niet doorberekend in de vorm van hypotheekrente…

K

Koers

Prijs van een effect, uitgedrukt in geld of procenten van de nominale waarde. De eerste koers van de dag heet openingskoers;…

K

Koppelverkoop

De koop van het een wordt verplicht gekoppeld aan de koop van het ander. Sommige financiers verbinden aan het afsluiten van …

K

Kapitaalobligatie

Deze obligaties worden veelal uitgegeven door banken, omdat De Nederlandsche Bank bereid is de obligaties als bedrijfseconom…

K

Krediethypotheek

Hypotheek zonder verplichte aflossing op basis van variabele rente, waarbij vrijwillig afgeloste bedragen steeds weer opgeno…

K

Koersdoel

Op basis van een patroon of koersbeweging kun je vaak met enige zekerheid bepalen welk niveau een koers in de toekomst zal g…

K

Kort vermogen

Lening met een looptijd tot tien jaar. Het gaat bij kort vermogen om kortlopende kredieten. …

K

Kapitaalverzekering

Een levensverzekering welke uitkeert op een bepaalde datum, of ingeval van een gemengde kapitaalverzekering, eveneens wannee…

K

Kredietkwaliteit

De kredietkwaliteit of credit quality is de beoordeling van de kwaliteit en veiligheid van een obligatie gebaseerd op de fin…

K

Koersmanipulatie

Door aankoop en verkoop de koers in een gewenste richting trachten te sturen. Dit wordt gezien als handelen met voorkennis e…

K

Korte rente

Rente op leningen met een relatief korte looptijd van minder dan een jaar. Het is een ander woord voor geldmarktrente. …

K

Kapitaalwinst

Een positieve opbrengst die is ontstaan bij de verkoop van een vermogensbestanddeel zoals een aandeel of een huis. …

K

Kredietruimte

De mogelijkheid van een particulier of een bedrijf om krediet op te nemen. Dit hangt af van het inkomen en het vermogen. …

K

Koersreactie

Prijsdaling die optreedt na een periode van koersstijging. Vaak als gevolg van het verkopen van stukken door degenen die hun…

K

K stukken

Klassieke, fysieke effecten die een dividend of couponblad hebben. Het is een obligatie met een coupon- of dividendblad. …

K

Kartel

Samenwerking tussen bedrijven of andere organisaties om prijzen op peil te houden of een marktaandeel niet te verliezen. In …

K

Kredietverzekering

Als u een lening afsluit dan moet u voldoen aan de financiele verplichtingen. Het is echter mogelijk dat u in een situatie t…

K

Koersverlies

Het verlies dat een belegger lijdt als de koersen van de effecten, derivaten of andere beleggingsmogelijkheden op een lager …

K

K.K.

De wettelijk te maken kosten zijn niet inbegrepen in de koopsom. Het betreft de overdrachtsbelasting en de notariskosten voo…

K

Kasstroom

Winst plus de afschrijvingen, ook wel bekend als de cashflow. Een kasstroomoverzicht maakt naast de balans en winst- en verl…

K

Koerswinst

Het positieve belastingvrije verschil tussen de huidige waarde en de aankoopwaarde van een effect. …

K

Kadaster

Voormalige rijksinstelling waar iedere onroerende zaak staat geregistreerd. Iedereen kan in het kadaster onder meer informer…

K

Kosten Koper

De wettelijk te maken kosten zijn niet inbegrepen in de koopsom. Het betreft de overdrachtsbelasting en de notariskosten voo…

K

Kengetal

Momentopname van de financiele positie van een bedrijf. 4 verschillende aspecten: rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit …

K

Koers-winstverhouding

Koers van een aandeel gedeeld door de winst of de winsttaxatie per aandeel. Geeft een indica-tie van de waardering van een o…

K

Kalenderspread

Het gelijktijdig kopen en verkopen van opties van een bepaalde klasse in verschillende expiratiemaanden. Dit is ook bekend a…

K

Kosten/Kwaliteitstoets

Bij premiekoopwoningen moet de gemeente controleren of de kwaliteit van het huis in overeenstemming is met de prijs. …

K

Kerninflatie

De stijging van de prijzen, exclusief de sectoren voeding en energie. Deze sectoren horen er niet bij omdat deze sterk schom…

K

KOK

Kwartaal op kwartaal, procentuele mutatie ten opzichte van het voorgaande kwartaal. …

K

Kapitaal

De middelen waarmee de bezittingen van een bedrijf zijn gefinancierd. Het kapitaal is het totale bedrag van de posten aan de…

K

Kostprijs

De totale kosten van een product of verleende dienst. Deze kosten kunnen bestaan uit directe en indirecte variabele kosten e…

K

Kettingbeding

Bepaling in een akte waarin tot uitdrukking komt dat een verplichting die rust op de eigenaar van het onroerend goed ook moe…

K

Kapitaalbelasting

Belasting geheven over het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal van Nederlande N.V.s en B.V.. …

K

Krach

Het ineen storten van een effectenbeurs door sterk dalende aandelenkoersen. Als dit gebeurt, is er sprake van een neerwaarts…

K

Keuzedividend

De aandeelhouder kan kiezen: dividenduitkering geheel in contanten of geheel in aandelen. …

K

Koopovereenkomst

Overeenkomst tot koop van de grond en (af)bouw van de woning. Dit stond vroeg ook wel bekend als een overeenkomst van koop e…

K

Kapitaalmarkt

Markt waar waardepapieren worden verhandeld met een looptijd bij uitgifte van langer dan een jaar. …

K

Krediet

Ander woord voor lening van bijvoorbeeld een bank aan een klant. Het is het uitlenen van geld aan iemand onder de afspraak d…