L

L

Lockdown

Wat is een lockdown? Een lockdown is een term die gebruikt wordt om aan te duiden dat er vergaande restrictie gelden voor ee…

L

Loonheffingskorting

Wat is loonheffingskorting? Loonheffing is een vorm van heffingskortingen die je kunt zien als een korting die je krijgt op …

L

Letselschade

Letselschade is de lichamelijke en/of geestelijke materiële en/of immateriële schade die veroorzaakt is aan een mens als er …

L

Lease

Een overeenkomst waarbij de eigenaar van een bepaalde zaak tegen betaling die zaak aan iemand anders ter beschikking stelt. …

L

Long hedge

Het afdekken tegen een stijging van de koersen door middel van termijncontracten. …

L

Light-opties

Opties die betrekking hebben op een onderliggende waarde die 1/10 is van een index. Vanwege de geringere benodigde investeri…

L

Laagrentende obligaties

Obligaties met een couponrente die duidelijk onder de kapitaalmarktrente ligt. Voor de belastingwijziging in 2001 konden dez…

L

Liquiditeitsrisico

Risico dat een positie niet snel tegen marktconforme prijs kan worden afgewikkeld. Een bankier moet bijvoorbeeld in staat zi…

L

Legaat

Men vermaakt in een testament een omschreven zaak of een vastgelegd bedrag. Het is een beschikking in een testament dat somm…

L

Long positie

Het hebben van een gekochte positie, waaronder het recht op levering van effecten of goederen door koop op termijn of door e…

L

Lijfrente

Een periodieke uitkering die afhankelijk is van het in leven zijn van een of meerdere personen. Het is de aanspraak op een r…

L

Laatprijs

Prijs waartegen een tegenpartij wil “laten” ofwel verkopen maar niet is verkocht omdat er te weinig vraag is. …

L

Liquiditeitsval

Bij stijging van de maatschappelijke geldhoeveelheid zal het extra geld in de inactieve kassen verdwijnen. Bij een recessie …

L

Leges

Vergoeding voor administratieve handelingen van overheden. Een ander woord voor leges is schrijfkosten. Dit zijn betalingen …

L

Looptijd

De periode tot de expiratiedatum (bij opties) of aflossingsdatum (bij obligaties). Bij een lening is het de periode tussen h…

L

Limiet

Dit is de uiterste grens. Het wordt in diverse samenhangen gebruikt: koerslimiet, kredietlimiet en tijdlimiet. …

L

Lirics

Limited Risk Certificates. Zijn certificaten die u in staat stellen te profiteren van koersstijgingen op de Amsterdamse, Eur…

L

Lening

Een krediet met vaste afspraken over looptijd en aflossing. Het is de afspraak over het gebruik van geld voor een bepaalde t…

L

Lopende rekening

Handelsbalans, dienstenbalans en de kapitaalopbrengstenbalans tezamen heten de lopende rekening van de betalingsbalans. De l…

L

Limietenboek

Vroeger het boek waarin een handelaar de bied- en laatkoersen opschreef van de aan hem doorgegeven gelimiteerde orders. Het …

L

Lang vermogen

Lening met een looptijd van langer dan tien jaar, bijvoorbeeld een obligatielening of een hypotheek. …

L

Listed Security

Aandeel of obligatie welke geaccepteerd is voor verhandeling door een van de geregistreerde beurzen in de VS. …

L

Levenhypotheek

Hypotheekvorm waarbij het geleende bedrag niet in contanten wordt afgelost, maar uit een polis van levensverzekering. Deze p…

L

Lopende rente

De rente op een obligatie vanaf de laatste vervaldag van de coupon tot aan de settlementdatum welke geldt voor de betreffend…

L

Limietorder

De is een order met prijslimiet. De belegger wil minimaal de limietprijs ontvangen bij een verkooporder of maximaal de limie…

L

Lange rente

Rente op leningen met een relatief lange looptijd. Het is de rente berekend over leningen met een looptijd van langer dan ee…

L

LM curve

Verband tussen de rentestand en het nationaal inkomen, waarbij evenwicht is in de monetaire sfeer. …

L

Levensduur

De periode gedurende welke een derivaat genoteerd is. Dit is ook wel bekend als de looptijd. …

L

Lororekening

Een rekening die een buitenlandse bank in Euro’s aanhoudt bij een Nederlandse bank. …

L

Lineaire Hypotheek

Hypotheekvorm waarbij het af te lossen bedrag ieder jaar even hoog is. De schuld vermindert daardoor ieder jaar evenveel. De…

L

Langlopende schulden

Vreemd vermogen met een looptijd van langer dan 1 jaar. Het is krediet of geleend geld waarvan de verplichting tot terugbeta…

L

Local trader

Een marketmaker, met dit verschil dat de local trader een lager minimum kapitaalvereiste heeft dan de marketmaker. …

L

Leverage

De koers van een warrant of optie beweegt mee met de koers van de onderliggende waarde. Verhoudingsgewijs beweegt een warran…

L

LSE

De London Stock Exchange (Beurs van Londen) is een internationale beurs gevestigd te Londen in het Verenigd Koninkrijk. …

L

Liquidatiewaarde

Waarderingsmaatstaf die gebruikt dient te worden als de onderneming naar verwachting in de afzienbare toekomst voortgezet za…

L

Laten

De laatkoers is de koers in het limietenboek waarop beleggers bereid zijn te verkopen. …

L

Lokale markt

Gedeelte van de AEX-Effectenbeurs waar de aandelen van de qua beursomzet wat kleinere Nederlandse bedrijven worden verhandel…

L

Libor

London Interbank Offered Rate. Kortlopende depositorente die in de Londense interbankmarkt wordt aangeboden. …

L

Liquide middelen

Onder andere het eigen geld in kas en op de bank. Het betekent contant geld. Dat kan geld in een spaarvarken zijn, geld dat …

L

LDC

Less Developed Country. Land waarvan de economie wordt gekenmerkt door een laag nationaal inkomen, snelle groei van de bevol…

L

Lollipop

Wall Street-jargon voor een sukkel. Iemand die alles koopt als er maar een goed verhaal aan vastzit. Lollipops verliezen vaa…

L

Liquiditeit

De markt is liquide als er voldoende kopers en verkopers zijn om een vlotte handel te waarborgen. Een vlotte handel is nodig…

L

Leading indicators

Leading indicators zijn reeksen van economische cijfers waarvan gebleken is dat veranderingen een voorspellende waarde hebbe…

L

Lombardtarief

Tarief dat de banken in rekening wordt gebracht, wanneer ze bij de nationale bank lenen met waardepapieren als onderpand. He…

L

LIFFE

London International Financial Futures and Options Exchange. Het is nu een onderdeel van de Euronext 100. …

L

Liquiditeitsbegroting

Overzicht van alle verwachte ontvangsten en uitgaven in de komende periode. Het zijn schattingen van de toekomstige inkomste…

L

LEAPS

Long Term Equity Anticipation Securities. Een soort van lang lopende opties. …

L

London Stock Exchange

De London Stock Exchange (Beurs van Londen) is een internationale beurs gevestigd te Londen in het Verenigd Koninkrijk. …

L

Liften

Het handelen op de quote van de market maker, dat wil zeggen het “hitten” van de biedprijs of het “liften&…

L

Laagconjunctuur

Het inkomensevenwicht is lager dan het bestedingsevenwicht. Er is sprake van onderbesteding. …

L

Liquiditeitsprognose

De liquiditeitsprognose is een overzicht van ontvangsten en uitgaven die in de toekomst plaats gaan vinden. Dit kan bijvoorb…