N

N

NAW gegevens

Wat betekent de woordcombinatie NAW gegevens? De woordcombinatie NAW gegevens staat voor Naam Adres Woonplaats gegevens. Hie…

N

Nettowinst

De winstgevendheid van een onderneming na aftrek van alle kosten en belastingen. De nettowinst is de brutowinst minus de bed…

N

NCVB

Nederlandse Centrale Vereniging van Beleggingsstudieclubs. Deze vereniging biedt de mogelijkheid aan beginnende beleggers om…

N

No-load fund

Een no-load fonds is een beleggingsfonds dat direct bij de fondsaanbieder gekocht wordt zonder het betalen van aankoopkosten…

N

Netto activa

Het eigen vermogen van een bedrijf. Dit is het verschil tussen bezittingen van een bedrijf en de schulden. …

N

NYSE

New York Stock Exchange. De New York Stock Exchange (NYSE) is gemeten naar marktkapitalisatie de grootste aandelenbeurs ter …

N

Nettowinstmarge

De nettowinst van een bedrijf uitgedrukt in procenten van de omzet; hoe hoger de marge des te beter de winstgevendheid van h…

N

NCW methode

Netto contante waarde methode: Een veel gebruikte waarderingsmethode, waarbij de waarde van de onderneming bepaald wordt doo…

N

Nominale rente

De feitelijke marktrente, die wordt gevormd door de reele rente en het verdisconteerde inflatiepercentage. De nominale rente…

N

Netto fondsvermogen

Netto vermogen geeft weer hoe groot een beleggingsfonds is. Netto vermogen wordt meestal weergegeven in miljoenen euro, en w…

N

Nibud

Het Nibud staat voor het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Het is een onafhankelijke stichting die het budgettere…

N

NECIGEF

Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer. Het Necigef voert het op de Wet Giraal Effectenverkeer gebaseerde…

N

Non selectie

Het niet toepassen van selectie. In het bijzonder in gebruik bij ziektekostenverzekeringen. Het is een veelgebruikte term bi…

N

Netto geldstroom

Het verschil tussen de inkomende en uitgaande geldstromen, ofwel het saldo van inkomsten en uitgaven. …

N

Nichemarkt

Een specifiek marktsegment met relatief weinig concurrenten. Dit segment vereist specialistische goederen of diensten. …

N

Neerwaarts risico

Het risico van premieverlies bij opties wanneer de markt zich in tegengestelde richting beweegt, een richting die onverwacht…

N

Noodlijdende obligatie

Obligatie waarop de rente- en aflossingsverplichting niet overeenkomstig de vastgestelde voorwaarden worden nagekomen. …

N

Netto liquide middelen

Liquide middelen en effecten verminderd met de onder vlottende passiva opgenomen schulden aan kredietinstellingen en schulde…

N

Nieuwe Markt Amsterdam

De Nieuwe Markt Amsterdam is bedoeld voor de officiele notering en verhandeling van jonge, snelgroeiende bedrijven die ten g…

N

Netto toegevoegde waarde

Het verschil tussen de opbrengsten enerzijds en de bij derden ingekochte goederen en diensten en de afschrijvingen anderzijd…

N

Naakt schrijven

Het verkopen van een optie zonder dat deze gedekt wordt door een long of een short positie. De schrijver bezit de onderligge…

N

Nikkei 225

Japanse beursgraadmeter. De Nikkei 225 is de belangrijkste beursindex van de aandelen genoteerd aan de Japanse beurs, de Tok…

N

Normale voorraad

Voorraad waarover een onderneming moet kunnen beschikken voor een regelmatige voortgang van productie en verkoop. …

N

Netto vermogen

Het saldo van de bezittingen en schulden die in box 3 vallen. De rendementsgrondslag is het gemiddelde netto vermogen dat aa…

N

Nabeurshandel

De handel in effecten die plaatsvindt nadat de beurs officieel gesloten is. Handel voor aandelen in de optiefondsen vanaf 13…

N

NLG

Valutacode voor de Nederlandse gulden. Deze munt werd gebruikt in Nederland voor de introductie van de Euro. De waarde van d…

N

Nostro

Een rekening die een Nederlandse bank in vreemde valuta aanhoudt bij een bank in het buitenland. …

N

Netto Werkelijke Rente

Drukt de werkelijke kostprijs van een hypotheek uit, rekening houdend met alle kosten die de financier in rekening brengt en…

N

NASDAQ

National Association of Securities Dealers Automated Quotations, de elektronische beurs van New York. De Nasdaq werd in 1971…

N

NMAX

De Nieuwe Markt van Amsterdam, de startersbeurs voor jonge ondernemingen. De NMAX is in februari 1997 opgericht en is bij de…

N

Notaris

Openbaar ambtenaar die bevoegd is akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akte te bewaren en daarvan afs…

N

Nettoschuld

De nettoschuld zijn de rentedragende schulden minus liquide middelen. Dit is de schuld die overblijft als de liquide middele…

N

Nationaal inkomen

Het totaal van wat er in een land is verdiend door burgers, bedrijven en andere organisaties, inclusief het nettobedrag dat …

N

No cure, no pay

Conditie volgens welke de opdrachtgever geen beloning aan de wederpartij hoeft te betalen indien het beoogde resultaat niet …

N

Net Asset Value

De marktwaarde van een aandeel van een mutual fund, loopt gelijk met de biedprijs van een aandeel. Deze wordt elke dag voor …

N

Notering

De koers die tot stand is gekomen door vraag en aanbod. Het geeft ook aan dat een onderneming aan een beursgenoteerd is. …

N

Nettovermogenswaarde

Dit is de boekwaarde van de overgenomen of overgedragen activa en passiva van de onderneming of bedrijfsactiviteit. …

N

No-claimkorting

Korting op de jaarpremie van een verzekering die de verzekeraar verleent indien de verzekerde in een of meer opeenvolgende v…

N

Net Income

Het verschil tussen de totale verkopen en de totale kosten. Hierbij wordt meestal vermeld of het voor of na aftrek van de in…

N

Notional amounts

Omvang van de onderliggende waarde van financiele derivatencontracten. Het is het in totaal verzekerd nominaal bedrag aan on…

N

Nettowerkkapitaal

Is het verschil tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn. Brutowerkkapitaal is de omvang van de vl…

N

NCB code

Nationale Centrale Bank code. Dit is de letter op het eurobiljet waaraan u kunt afleiden in welk land het biljet gedrukt is.…

N

NOK

Valutacode voor de Noorse Kroon. Het muntgeld is beschikbaar in 50 …

N

Netto

Na aftrek van een aantal posten. Bij het nettoloon zijn dat belastingen en sociale premies. Vrij vertaal betekent dit …

N

Nul coupon obligaties

Obligaties waarop geen rente wordt uitgekeerd en die tegen een korting zijn uitgegeven. Deze zijn ook wel bekend als een zer…