O

O

Online beleggen

Beleggen is het kopen van iets met waarde in de verwachting dat het in de toekomst meer waard kan worden. Beleggingen kunnen…

O

Onder embargo

Iets onder embargo versturen, betekent dat het stuk pas na een bepaalde datum gepubliceerd mag worden. Persberichten worden …

O

Overeengekomen Rente

De rente die in de geaccepteerde hypotheekofferte is vermeld of die in de hypotheekakte is overeengekomen. …

O

Obligatie

Verhandelbaar schuldbewijs dat deel uitmaakt van een lening van bijvoorbeeld de staat of een vennootschap. …

O

Onderhandse lening

Lening die buiten de beurs om wordt afgesloten. Het is een lening die niet `openbaar` wordt aangeboden/verkregen. …

O

Opnamekosten

Kosten die sommige financiers rekenen bij bouwdepot/-financiering als een termijn vervalt. Alleen mogelijk bij leningen zond…

O

Opwaarderen

In waarde verhogen van een munteenheid ten opzichte van buitenlandse geldsoorten bij een systeem van vaste wisselkoersen. …

O

Oversold

Technische analyse: begrip dat aangeeft dat de koers “te hard” is gedaald en relatief laag is ten opzichte van h…

O

Offshore fund

Beleggingsinstelling die officieel in een ander land is gevestigd dan de beheerder en de participanten. De keuze voor het la…

O

Outperformer

Aandeel dat meer in koers is gestegen dan de AEX. Een aandeel dat het slechter doet dan de AEX heet underperformer. …

O

Ommekeerpatroon

Een koerspatroon uit de technische analyse dat duidt op een op handen zijnde verandering van de voorafgaande trend. …

O

Open Order

Koop- of verkooporder van effecten die nog niet is uitgevoerd of geannuleerd. De order staat dus nog open. …

O

Overgenomen emissie

Als de bank die de emissie begeleid de uit te geven aandelen koopt beneden de uitgiftekoers. Als de emissie mislukt zal de b…

O

Obligatiefonds

Beleggingsinstelling die het geld van deelnemers in obligaties belegt. Obligaties kennen vaak een vast rendement op einddatu…

O

Onderhandse Verkoop

Het verkopen van een huis op de vrije markt door de eigenaar. Dit in tegenstelling tot de gedwongen openbare verkoop, bijvoo…

O

Oprenten

Een financiele rekenmethode om de toekomstige waarde van een bedrag te berekenen. …

O

Opzegtermijn

Aan het einde van iedere rentevastperiode, bij verkoop bijvoorbeeld, kan een hypotheek worden opgezegd. Veel financiers stel…

O

Old Lady

Bank of England, de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk. Het is ook bekend als the Old Lady of Threadneedle Street. …

O

Ontsparen

Het aanspreken van spaargelden door burgers en bedrijven om goederen te kopen. Ontsparen staat ook wel bekend als het aangaa…

O

Outsourcing

Uitbesteden van werkzaamheden die niet tot de kernactiviteit van een onderneming behoren. …

O

Omrekeningskoers

Koers van vreemde valuta die wordt gebruikt voor waardebepaling van buitenlandse effecten, afrekening van aan- en verkopen v…

O

Obligo

Het geheel van bestaande en reeds aangegane toekomstige verplichtingen. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de verplichtingen …

O

Oprichtersaandeel

Een door een onderneming zonder contante betaling aan een oprichter uitgereikt aandeel als vergoeding voor bewezen diensten.…

O

Order

Opdracht tot aan- of verkoop van effecten. De bestensorder is hier een voorbeeld van. Het is een van de ordertypen die mogel…

O

Overtekenen

Er wordt voor een hoger bedrag op een emissie ingeschreven dan de emittent wenst op te nemen. …

O

Oligarchische clausule

Clausule in de statuten van een vennootschap waardoor bijzondere bevoegdheden worden toegekend aan anderen dan de gewone aan…

O

Onzichtbare reserves

Reserves die ontstaan door activa ver onder de werkelijke waarde te waarderen. Er zit dan een onzichtbare waarde in de activ…

O

Openbare verkoop

De openbare verkoop is de verkoop van goederen van een schuldenaar ten overstaan van een openbaar ambtenaar. Een executie va…

O

Overhang

Een pakket aandelen waarvan bekend is dat het op de nominatie staat om verkocht te worden. Het hangt dus boven de markt. …

O

Observer

Werknemer op de optiebeurs die toezicht houdt op een ordelijk verloop van de handel. Deze werknemer houdt in de gaten of all…

O

Onderliggende waarde

De waarde waarop de warrant of optie betrekking heeft. Mogelijke dragers zijn aandelen, aandelenkorven en indices. In princi…

O

Opschorting

Tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds, meestal in verband met een belangrijke mededeling van de betrokken vennoot…

O

Order aan de koers

Een order die zo snel mogelijk tegen de op dat moment best beschikbare prijs wordt uitgevoerd. Soms ook marktorder of besten…

O

Overval

Onvriendelijke overname van een bedrijf door -zonder overleg met de betrokken directie- de betreffende aandelen op de beurs …

O

Oligopolie

Markt die door slechts enkele aanbieders wordt gedomineerd. Oligopolie houdt in dat er maar weinig aanbieders op een markt z…

O

Oorlogskas

Beschikbare liquiditeiten waarover een bedrijf beschikt voor het doen van overnames of voor andere vormen van expansie. …

O

Overbesteding

De effectieve vraag is groter dan de productiecapaciteit; er is sprake van bestedingsinflatie en een overspannen arbeidsmark…

O

Onder pari

De obligatiekoers onder de 100 procent ligt. Onder pari betekent dat een obligatie genoteerd of uitgegeven wordt onder 100% …

O

Openingsaankoop

Als u een call- of putoptie koopt, doet u een openingsaankoop. U bent dan de koper van de optie en heeft dan een long positi…

O

Overheadkosten

Kosten die niet direct aan een bepaalde productieactiviteit zijn toe te rekenen zoals de kosten van de centrale leiding van …

O

Ochtendfixing

Dagelijkse officiele prijsvaststelling van de goudprijs in Londen. Gebeurt door groep van zes gerenommeerde handelshuizen. N…

O

Onderneming

Bedrijfshuishouding die de onzekerheid ten aanzien van de uitkomsten van het productieproces aanvaardt en die streeft naar d…

O

Opstalverzekering

De verzekering voor schade of tenietgaan van een huis, schuur, garage e.d. Door bijvoorbeeld blikseminslag, brand. …

O

Order driven

Een markt heet “order driven” wanneer de marktprijzen worden bepaald op grond van binnenkomende orders. Dit in t…

O

Oververzekering

Verzekering tot een hoger bedrag dan overeenkomt met de waarde van het verzekerde of de grootte van het verzekerde belang. D…

O

Omega

Het “omegacoefficient” geeft aan met hoeveel procent de koers van de warrant of optie verandert als de koers van…

O

Oorspronkelijke Hoofdsom

Het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend. Bij een hypotheek met contante aflossing daalt de hoofdsom in d…

O

Overbought

Begrip in de technische analyse voor een situatie waarbij een te snelle koersstijging de beleggers uit hun normale doen heef…

O

Onderbesteding

De effectieve vraag is kleiner dan de productiecapaciteit; er is sprake van conjuncturele werkloosheid. …

O

Openingskoers

De eerste koers op een beursdag van een aandeel of obligatie. Een koers is een prijs die op een beurs of markt tot stand kom…

O

Overkapitalisatie

Met deze term geeft men aan dat het aandelenkapitaal van een onderneming te groot is om te komen tot een redelijke winstuitk…

O

Odd lot

Een hoeveelheid effecten kleiner dan de normale omvang waarin de markt deze effecten verhandeld. Voor aandelen in tegenstell…

O

Optieklasse

Alle call- en putopties met dezelfde onderliggende waarde. De opties worden in klassen opgedeeld. …

O

Orderboek

De algemene benaming voor een administratief systeem voor de handel in aandelen en opties waarin gelimiteerde orders, waarva…

O

Overwaarde

Men spreekt van overwaarde als de verkoop- of marktwaarde van een huis hoger is dan de restschuld van de hypotheek die er op…

O

Op de plank hebben

In portefeuille hebben. Wordt meestal in negatieve zin gebruikt; een bank heeft bijvoorbeeld nog effecten op de plank omdat …

O

Overbruggingskrediet

Lening om de tijd te overbruggen tussen de aankoop van een nieuw huis en de verkoop van het oude huis. Daarbij wordt gebruik…

O

Onderbezetting

Situatie in een bedrijf waarbij er minder geproduceerd wordt dan normaal gesproken zou kunnen. …

O

Openingsverkoop

Als u een call- of putoptie verkoopt, doet u een openingsverkoop. U bent dan de schrijver van de optie en creeert hiermee ee…

O

Odd lot theorie

Het merendeel van de kleine beleggers heeft het altijd fout. Een goede belegger doet precies het tegenovergestelde van dat w…

O

Onderweging

Aandeel, sector of land minder laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de index of benchmark normaal zou z…

O

Optielening

Obligaties die de bezitter de mogelijkheid bieden om een bepaald aantal jaren de looptijd vrijwillig te verlengen. …

O

Organisatie

Bedrijfshuishouding die de onzekerheid ten aanzien van de uitkomsten van het productieproces aanvaardt en die streeft naar d…

O

Omgekeerde overname

Het bedrijf dat overgenomen wordt, wordt uiteindelijk de bezitter van de aandelen van het overnemende bedrijf. …

O

OPEC

Organization of Petroleum Exporting Countries. In 1960 te Bagdad opgerichte organisatie met als doel een gemeenschappelijke …

O

Overcapaciteit

Situatie waarin een bedrijf of een bedrijfstak veel meer goederen kan maken dan gevraagd wordt. …

O

Operational lease

Huurcontract waarbij de verhuurder het onderhoud en dergelijke verzorgt. Het is een vorm van objectfinanciering bedoeld voor…

O

Overliquiditeit

Situatie waarbij een bedrijf veel meer liquiditeiten heeft dan nodig is voor de normale bedrijfsuitoefening. …

O

OESO-landen

Landen die lid zijn van de “Organisatie van Economische Samenwerking en Ontwikkeling”. Dit zijn bijna alle indus…

O

Onderzetting

Wettelijke uitdrukking voor het beschikbaar stellen van het onroerend goed als onderpand. …

O

Optiepremie

Prijs of koers van een optie. De optiepremie bestaat uit de intrinsieke waarde plus de tijd- en verwachtingswaarde. De optie…

O

ORV

Verzekering die tot uitkering komt bij overlijden, waardoor de schuld wordt verlaagd en de nabestaanden in de woning kunnen …

O

Overwegen

Aandeel, sector of land meer laten meetellen in een beleggingsportefeuille dan volgens de index of benchmark normaal zou zij…

O

Open buy

Als u een call- of putoptie koopt, doet u een open buy. U bent dan de koper van de optie en heeft dan een long positie in de…

O

Overdraagbare Subsidie

Bij doorverkoop van een huis met premie A of B is onder bepaalde voorwaarden de subsidie overdraagbaar aan de volgende eigen…

O

Operationele marge

Bedrijfsresultaat in procenten van de netto-omzet. Het is een soort van winstmarge. Er zijn drie winstmarges; netto-, operat…

O

Overnamebeding

Een mede-eigenaar kan bij overlijden het aandeel van zn partner in de gezamenlijke eigendommen overnemen. …

O

Offering Price

Prijs per aandeel dat ter verhandeling wordt aangeboden op de beurs. Dit wordt ook public offering price genoemd. …

O

Optieserie

Een optieklasse is onderverdeeld in optieseries: calls en puts met verschillende afloopmaanden en uitoefenprijzen. …

O

OTC

Over the counter. Markt voor effecten die niet worden verhandeld aan een beurs; vaak alleen telefonisch of elektronisch. De …

O

Omloopsnelheid

Het aantal malen per jaar dat de geldstroom wordt omgezet in omzet. De omloopsnelheid geeft aan hoe efficient het bedrijfsve…

O

Open Eind Clausule

Hypotheekvoorwaarde op grond waarvan het mogelijk is de looptijd van de hypotheek en meeverbonden levensverzekering te verle…

O

Overdrachtsakte

De officiele akte die door de notaris moet worden opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerend goed en wordt geregistreerd…

O

Onderhands

Niet openbaar, zonder tussenkomst van een officieel bevoegde instantie, buiten de officiele markt om. …

O

Opgelopen rente

De vergoeding die de koper van een obligatie betaalt aan de verkoper voor de rente die sinds de laatste couponvervaldag is o…

O

Overnamebod

Bod op het uitstaande aandelenkapitaal van een onderneming om op die manier de zeggenschap over die onderneming te verkrijge…

O

Offerte

Een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, die zijn kracht verliest door tijdsverloop of herroeping. …

O

Onroerend Goed

De grond en alles wat zich daarin of daarop bevindt, voor zover dat aard- of nagelvast daarmee verbonden is. Voorbeelden: bo…

O

Ounce

Het betekent eigenlijk “troy ounce” wat neerkomt op 31,10348 gram. Het is een gewicht dat voornamelijk wordt geb…

O

Open end fund

Beleggingsfonds dat zelf via aan- en verkopen de koers van het aandeel ongeveer op het niveau van de intrinsieke waarde houd…

O

Overdrachtsbelasting

Deze belasting wordt geheven bij verkoop van bestaand onroerend goed. Meestal niet inbegrepen bij de koopsom. …

O

Objectfinanciering

Het geven van een geldlening waarbij een object zoals een huis als onderpand voor de lening dient. …

O

Onderhandse Akte

Akte die tussen twee partijen onderling wordt opgesteld, zonder ambtelijke tussenkomst van bijvoorbeeld een notaris. …

O

Oplevering

Het moment waarop de bouwondernemer de woning geheel voor bewoning gereed overdraagt aan de koper. Men spreekt ook bij verbo…

O

Off-floor trading

Handel voor eigen rekening en risico via een gereguleerde beurs. De handelaren werken vanuit hun eigen kantoor en zijn dus n…

O

Opvraagbaarheidsrisico

Het risico dat een bank niet aan haar verplichtingen kan voldoen omdat klanten hun geld komen ophalen en/of alle aan hen ver…

O

Out of the money

De afkorting is OTM. Wordt gezegd van een call warrant of een call optie waarvan de uitoefenprijs hoger is dan de koers van …

O

Open interest

Getal dat aangeeft hoeveel posities op een zeker moment openstaan in een bepaalde optieserie of optieklasse. Het aantal uits…