P

P

Prijsplafond

Verzonnen tijdens de energiecrisis van 2022. Het prijsplafond betekent een maximum prijs voor een dienst of product. In het …

P

Postbank

Wat is de Postbank? De Postbank was een bank in Nederland en onderdeel van de bank ING. Deze zijn in 2009 samen verder gegaa…

P

Prepaid creditcard

Een prepaid creditcard werk als een gewone creditcard, alleen heb je hier vooraf al een bedrag op gestort. Dit geeft de voor…

P

Provisiejagen

Het uitvoeren van extreem veel transacties voor een effectenklant door een commissionair of handelaar met als enige doel zo …

P

P/C ratio

Afkorting voor Price to cash flow ratio. koers van het aandeel gedeeld door de cash flow per aandeel. Geeft een indicatie va…

P

Premievrij maken

Bij ruime overwaarde kan bij een levenhypotheek worden afgesproken dat de premie voor de naast de hypotheek afgesloten leven…

P

Prime rate

Rente die Amerikaanse banken hun beste clienten in rekening brengen. Het is de rentevoet die het Federal Reserve System hant…

P

Putwarrant

Een putwarrant geeft de houder het recht om de onderliggende waarde te verkopen. De verkoper gaat ten opzichte van de koper …

P

Parallelmarkt

Hierop wordt gehandeld in niet officiele fondsen met een apart reglement. Het is bedoeld voor aandelen van ondernemingen die…

P

POM

Public Order Member. Dit is een lid van de Euronext dat orders van het publiek en van POCMs op de beurs mag laten uitvoeren.…

P

Profit centre

Winstcentrum: afdeling of onderdeel van een bedrijf dat verantwoordelijk is voor de resultaten die worden behaald. …

P

Passieve belegger

Belegger die nauwelijks aan- of verkooptransacties doet, maar veelal de geinde dividenden en coupons herbelegt in de effecte…

P

Premie obligaties

Obligaties met een lage rente, die een jaarlijkse trekking kennen, waarbij de bezitter meedingt naar geldbedragen. …

P

Provisiereglement

Een deel van het reglement van de beurs waarin wordt beschreven hoe provisie moet worden berekend en eventueel hoe hoog de t…

P

P/E ratio

Afkorting voor Price/earning verhouding. Koers van een aandeel gedeeld door de winst of de winsttaxatie. In het Nederlands w…

P

Periodiek beleggen

Periodiek beleggen houdt in dat een belegger meestal maandelijks, via een machtiging of periodieke overschrijving, geld inle…

P

Premium

De koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij de warrant of optie uitoefen…

P

Paraplufonds

Een paraplufonds is een soort fonds waaronder verschillende subfondsen hangen. Deze subfondsen hebben een van elkaar afwijke…

P

Pork bellies

Geslachte varkens die verhandeld worden op de goederentermijnmarkt. Het wordt ook vaak gebruikt als term voor zeer speculati…

P

Pro-formacijfers

Voor de vorm opgestelde en nog niet gerealiseerde of geformaliseerde cijfers. De pro-forma winstcijfers zijn hier een voorbe…

P

Passiva

Het eigen vermogen, de schulden en de voorzieningen van een vennootschap. In de economie en bedrijfskunde zijn passiva de br…

P

Premiedepot

Geblokkeerde rekening, waaruit automatisch premiebetalingen worden gedaan. Het is bijvoorbeeld van toepassing bij een spaarh…

P

Proxy

Machtiging om namens de aandeelhouder stemrecht uit te oefenen. …

P

Premium call

Geeft aan met hoeveel procent de onderliggende waarde moet stijgen voordat het break-even punt wordt bereikt. …

P

Prinsjesdag

De derde dinsdag in september, de dag waarop het kabinet de Rijksbegroting voor het komende jaar aanbiedt aan het parlement.…

P

Paris Bourse

De Paris Bourse is de Franse nationale aandelenmarkt welke onderdeel is van de Euronext, de combinatie van de beurzen van Am…

P

Positie afbouwen

Een term om het verkleinen van het bezit van effecten of andere beleggingsmogelijkheden mee aan te geven. …

P

Program trading

Computergestuurde effectenhandel op basis van programma’s die naar winstmogelijkheden zoeken. …

P

Pay out

Deel van de nettowinst dat als dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd. Het is de verhouding tussen de nettowinst en…

P

Premieinkomen

Totaalbedrag van de door verzekeraars ontvangen premies. Er kan nog onderscheid worden gemaakt tussen het verdiende premie-i…

P

Proxy voting

Verzoek aan aandeelhouders om volmachtstemmen te verstrekken. Dit wordt ook wel stemmen op afstand genoemd. …

P

Pakkettenhandel

De handel in pakketten effecten op de Amsterdamse effectenbeurs tussen commissionairs in effecten onderling. …

P

Persoonlijke lening

Een door een bank aan een particulier verstrekte lening voor consumptieve uitgaven. Het is een lening waarbij maandelijks ee…

P

Prioriteitsaandeel

Aandeel waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden. Het is een aandeel met beheerspreferentie. …

P

Pariteit

Het aantal warrants dat moet worden uitgeoefend om een eenheid van de onderliggende waarde te kopen of te verkopen. …

P

Positie innemen

Het kopen van effecten of andere beleggingsmogelijkheden waardoor vanaf dat moment een koersrisico wordt gelopen. …

P

Progressief afschrijven

Manier van afschrijven waarbij de afschrijving elk jaar groter wordt. Het is het tegenovergestelde van degressief afschrijve…

P

Pay-out ratio

Het deel van de nettowinst dat is bestemd voor dividenduitkering. Het is het totale bedrag van de uitgekeerde winst ten opzi…

P

Premiejager

Iemand die op een emissie inschrijft met het oogmerk om de daaruit verkregen effecten zo snel mogelijk met winst te verkopen…

P

Public order member

Iemand die voor zijn eigen rekening en voor derden orders op de beursvloer van de optiebeurs uitvoert. …

P

Pandbrief

Obligaties die door hypotheekbanken worden uitgegeven. Een pandbrief is een obligatie die door een hypotheekbank is uitgegev…

P

PHLX

Afkorting voor de Philadelphia Stock Exchange. Het is de aandelenbeurs van Philadelphia in de Verenigde Staten. …

P

Price quoter

Functionaris op de optiebeurs die er voorheen voor moest zorgen dat de bied- en laatkoersen op de beeldschermen regelmatig w…

P

Private banking

Richt zich op de ontwikkeling en uitvoering van het beleid ten aanzien van vermogende relaties en kleine/middelgrote institu…

P

Partial

Dit is een gedeeltelijk uitgevoerde order, doordat vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd. …

P

Positielimiet

Het maximum aantal contracten dat men tegelijkertijd mag houden. Hieronder vallen ook opties en futures. …

P

Prolongatie

Lening op onderpand van effecten. Geldverstrekking tegen rente op in onderpand gegeven of gelaten effecten om meer effecten …

P

PCX

Afkorting voor Pacific Exchange Inc. gevestigd te San Francisco. …

P

Premiekoopwoning

Een eventueel nog te bouwen woning waarvoor het rijk subsidie verleent in de vorm van jaarlijkse bijdragen. …

P

Pullback

Na een uitbraak is de kans groot dat er eerst een beweging terug naar het uitbraakpunt komt voordat de beweging in de richti…

P

Pandgever

Degene die een zaak of een vordering in pand geeft aan een ander, bijvoorbeeld als zekerheid voor een ontvangen geldlening. …

P

Pijplijn

De opdrachten die dienstverlenende bureaus al in portefeuille hebben. De lengte van de pijplijn bepaalt voor hoeveel maanden…

P

Prijserosie

Prijsdaling door hevige concurrentie, vaak in combinatie met snelle vooruitgang in de productietechniek. …

P

Private placement

Plaatsen van effecten bij een belegger, meestal bij een instituut, zonder dat de transactie via de beurs loopt. …

P

Participatie

Belang in de vorm van een deelnemersbewijs. Participatie betekent actieve deelname. Het kan bijvoorbeeld het bezit zijn van …

P

Peer group

Vergelijkingsgroep die wordt gebruikt om de relatieve prestaties ten opzichte van concurrenten te meten. …

P

Premielening

Obligatie met veelal lage rente, die bij uitloting kans biedt op een extra uitkering. Obligatielening met een couponrente be…

P

Pure play

Beleggingsstrategie waarbij er voluit wordt ingezet op een enkele ontwikkeling. …

P

Pandhouder

Degene die een zaak of een vordering in pand heeft van een ander, bijvoorbeeld als zekerheid voor een verstrekte geldlening.…

P

Pink Sheets

Dagelijkse publicatie van het National Quotation Bureau, die de bied- en laatprijzen van duizenden over-the-counter aandelen…

P

Prijsindex

Een reeks getallen die de verhouding weergeeft tussen de prijzen van een of meer goederen of diensten op verschillende tijds…

P

Pro Resto Hoofdsom

Het gedeelte van de oorspronkelijke lening dat nog niet is afgelost na aftrek van alle wel gedane aflossingen op de hypothee…

P

Participatiebewijs

Een bewijs van deelneming in een beleggingsfonds. Het is een bewijs dat recht geeft op een gedeelte van een gemeenschappelij…

P

Promesse

Document waarin de ondertekenaar belooft op een bepaalde dag een bepaald bedrag te zullen betalen aan een in dat document ge…

P

Penny stocks

Aandelen met een extreem lage koers, vaak in centen genoteerd, die zeer risicovol zijn. In Londen noemt men aandelen met een…

P

Premie-long positie

Een positie in opties waarbij per saldo voor meer geld opties gekocht zijn dan geschreven. Bij het aangaan van een long posi…

P

Put optie

Een verhandelbaar recht om gedurende een bepaalde tijd een bepaalde onderliggende waarde tegen een bepaalde prijs te mogen v…

P

Pandora-constructies

Verzamelnaam voor soorten beschermingsconstructies van beursgenoteerde bedrijven. Een Pandora-constructie is een constructie…

P

Piramide

Een constructie waarbij de papieren winst wordt gebruikt om de positie uit te breiden. …

P

Prijsrisico

De onzekerheid waarin iemand kan verkeren ten aanzien van het verloop van de waarde van een effect of een andere beleggingsm…

P

Procentpunt

Ander woord voor basispunt. Als de rente stijgt van 5 tot 6 procent, bedraagt die stijging een procentpunt of 20 procent. …

P

PPI

Producer Price Index. Amerikaanse index voor grondstoffenprijzen. Belangrijke indicator voor de inflatie. …

P

Pensioen

Verzamelnaam voor periodieke uitkeringen die het vroegere salaris vervangen ingeval van ouderdom, overlijden of arbeidsonges…

P

Premie-obligatie

Een obligatie met een lage rente. Het verschil met de gangbare rente wordt bestemd voor premies. Die door loting bij elke af…

P

Put-call pariteit

Waarde van de call + netto verdisconteerde waarde van de uitoefenprijs = Waarde van de put + huidige koers van de onderligge…

P

Pandrecht

Verpanding waarbij roerende zaken of vorderingen niet buiten de macht van de pandgever worden gebracht. Een authentieke of g…

P

Plaatsingsdepot

Voorraad niet-uitgegeven effecten van een bank of een open-end beleggingsfonds waaruit bij vraag uit de markt gemakkelijk st…

P

Primaire liquiditeit

Het chartale geld en het direct opeisbare girale geld bij banken waarover burgers en bedrijven kunnen beschikken. …

P

Procuratie

Volmacht om namens een ander op te treden. De procuratiehouder is gemachtigd om namens het hoofd of de eigenaar van een firm…

P

Prospectus

Publicatie waarin een emittent de kenmerken en de voorwaarden van een nieuwe emissie precies omschrijft. Voorafgaand aan de …

P

Pensioensgrondslag

Is dat deel van het salaris waarover het pensioen wordt berekend. Dit is het bedrag waarover uw pensioen opgebouwd en betaal…

P

Premierestitutie

Terugbetaling van premie door de verzekeraar aan de verzekeringnemer. Het is onverdiende premie die door de verzekeraar aan …

P

Put-call ratio

Verhoudingsgetal op de optiebeurs waarin de verhouding van het aantal verhandelde put opties en call opties wordt weergegeve…

P

Panty raid

Laag bod op een bedrijf door een raider. Zon bod wordt vaak gevolgd door een redelijker bod, onder meer om de stemming onder…

P

Primaire markt

Hieronder vallen de emissies van nieuw uitgegeven effecten. Op de primaire markt worden nieuwe effecten aangeboden aan beleg…

P

Productiecapaciteit

De maximale hoeveelheid goederen en diensten die in een periode kan worden voortgebracht als alle productiefactoren volledig…

P

Partiele financiering

Bij deze financieringswijze gaat men ervan uit dat valt na te gaan welke vermogensbron diende ter financiering van welk acti…

P

Preferent dividend

Dividend dat wordt betaald op preferente aandelen. Preferent dividend is een vorm van dividend dat eerst wordt uitbetaald, v…

P

Provenu

De opbrengst bij verkoop of liquidatie. Het nettoprovenu is de opbrengst verminderd met de kosten. …

P

P/B ratio

Afkorting voor Price to book ratio. Koers van het aandeel gedeeld door de boekwaarde per aandeel. Geeft een indicatie van de…

P

Performance

Procentuele stijging (out performance) of daling (under performance) van een financiele waarde over een bepaalde periode ten…

P

Premie-short positie

Een positie in opties waarbij per saldo voor meer geld opties geschreven zijn dan gekocht. Bij het aangaan van een short pos…

P

Puttable obligatie

Een puttable obligatie heeft een lager vereist rendement aangezien de belegger het recht krijgt om de obligatie terug te ver…

P

Polis

Een schriftelijk stuk waarin een verzekeringsovereenkomst is neergelegd. Een polis is een door de verzekeraar afgeschreven s…

P

Primary dealers

Financiele instellingen die door de Nederlandse overheid zijn aangewezen om hun obligaties aan te bieden aan het publiek. …

P

Productiviteit

De productie per productiefactor per tijdseenheid. Men onderscheidt de arbeidsproductiviteit en de kapitaalproductiviteit. …

P

Passeren

De formele handeling waarbij een akte bij de notaris door de partijen wordt ondertekend. …