R

R

Rotterdampas

Wat is de Rotterdampas? Een kortingspas waarmee in en rondom Rotterdam korting gekregen kan worden op uitjes, dagjes weg en …

R

Rabointernetbankieren

Wat is Rabointernetbankieren? Wanneer u klant bent bij de Nederlandse bank Rabobank. Dan kunt u gebruik maken van hun dienst…

R

Restitutiepolis

De restitutie zorgpolis wordt ook wel de vrije zorgkeuze polis genoemd en vergoed alle zorg die onder de basisverzekering va…

R

Regresrecht

Regresrecht is het recht om terug te vorderen wat iemand heeft betaald voor een ander. Het is het recht om terug te vorderen…

R

Repo

Transactie waarbij effecten tijdelijk worden verkocht voor handels- of liquiditeitsdoeleinden en op een vooraf bepaalde datu…

R

Ruilverhouding

Bij overnames of fusies, waarbij aandelen kunnen worden ingewisseld voor aandelen van de overnemende onderneming. …

R

Ramping

Het kopen van effecten met als enige bedoeling het laten stijgen van de koers van het betrokken effect. …

R

Rendement eigen vermogen

De winst die in een bepaalde periode wordt behaald over het eigen vermogen, uitgedrukt in procenten van het beginvermogen. …

R

Return on Investment

Opbrengst van een investering, veelal uitgedrukt in een percentage van die investering. De Engelse term return on investment…

R

Recessie

Negatieve economische groei. Gewoonlijk wordt van recessie pas gesproken als de negatieve groei twee achtereenvolgende kwart…

R

Rentegarantie

Hypotheekofferte van een geldlening, zonder dat het onderpand bekend is. Wordt gebruikt in tijden van te verwachten stijgend…

R

Risicoprofiel

Het bepalen van het risico waaraan een bedrijf of organisatie is blootgesteld. Voor het opstellen van dit profiel wordt bepa…

R

Regular Premiums

Term uit het verzekeringswezen. Dit zijn levensverzekeringsproducten waar de polishouder periodiek premiebetalingen verricht…

R

Reporente

De rente die een centrale bank rekent aan banken bij het sluiten van een repurchase agreement. De reporente is eenbodemtarie…

R

Rule 390

Een voorschrift van de NYSE, in het jaar 2000 ingetrokken, op basis waarvan het aan leden van de NYSE verboden was om specif…

R

Random selectie

Bij het uitoefenen van optierechten wordt dit gerealiseerd door middel van loting. Iedereen heeft een gelijke kans om aangew…

R

Revaluatie

Officiele waardeverhoging van een geldsoort ten opzichte van een andere geldsoort. Revaluatie is de stijging van de wisselko…

R

Recherchelijst

Een overzicht met de nummers van gestolen of kwijtgeraakte effecten. Bedrijven die effecten in bewaarneming hebben, gebruike…

R

Rentekrediet

Een rentekrediet is een soort van doorlopend krediet waarbij u tijdens een bepaalde periode niet hoeft af te lossen. U betaa…

R

Risicospreiding

Het aanhouden van aandelen in verschillende bedrijven en /of verschillende bedrijfstakken of beleggingsvormen, om het risico…

R

Reguliere Hertoetsing

Beoordeling of het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt om te bepalen of en in welke mate men voor een rijkspremie in …

R

Repurchase agreement

Financiele transactie waarbij gelijktijdig effecten worden verkocht en gekocht en alleen de afwikkelingsdata verschillen. Wo…

R

Range trading

De handel in effecten of andere beleggingsmogelijkheden binnen een bepaalde kleine marge. Range trading is een trading strat…

R

Rentabiliteit

De verhouding tussen de opbrengst en het vermogen waarmee die opbrengst wordt verkregen. De rentabiliteit is een belangrijke…

R

Reversal

Een omgekeerde conversie. Een optiestrategie waarbij een relatief geringe winst is gekoppeld aan het afwezig zijn van enig r…

R

Rechtspersoon

Groep van personen of een organisatievorm die volgens de wet bevoegd is om zelf rechtshandelingen te verrichten, zoals het s…

R

Rentemarge

Het verschil tussen debetrente en creditrente. Deze marge is de voornaamste bron van inkomsten van een bank. …

R

R-kwadraat

De R-kwadraat is dat gedeelte in het rendement van een fonds dat verklaard kan worden door bewegingen in zijn benchmarkindex…

R

Raad van bestuur

De directie van een onderneming. Wordt vaak gebruikt voor directies van grote beursgenoteerde bedrijven. De raad van bestuur…

R

Reintegratie

Het aan het werk helpen van arbeidsongeschikten en werklozen. Dit is oorspronkelijk een taak voor publieke uitvoeringsorgane…

R

Reserve

Deel van het eigen vermogen van de onderneming boven het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal. …

R

Range warrant

De bezitter van deze warrant ontvangt een vast bedrag indien de beurskoers van de onderliggende waarde zich binnen een bepaa…

R

Rentebedenktijd

Bij veel hypotheken heeft de klant bij aanvang een of twee jaren de vrije keuze op welk moment de rente moet worden vastgeze…

R

Reversed convertible

Hier heeft niet de belegger het recht om de obligatie in aandelen om te wisselen, maar mag de uitgevende instelling beslisse…

R

Rentemiddeling

Als tijdens een rentevaste periode de hypotheek wordt beeindigd en er wordt een nieuwe hypotheek afgesloten bij dezelfde fin…

R

ROA

Return on assets; rentabiliteit op de activa is de nettowinst gedeeld door de activa maal 100%. …

R

Rekeneenheid

Een waardemaatstaf, een van de drie functies van geld naast ruilmiddel en oppotmiddel. Het is een geldverkeer eenheid waarin…

R

Reset note

Obligatie waarvan de coupon na een jaar opnieuw wordt vastgesteld. De nieuwe coupon geldt dan gedurende de resterende loopti…

R

Rangorde

De volgorde die bij executie wordt aangehouden om de opbrengst onder de crediteuren te verdelen. …

R

Rentebijschrijven

Bij ruime overwaarde kan soms worden overeengekomen om met aflossen te stoppen en bovendien de rente bij de schuld te laten …

R

Reversed stock split

In plaats van verlaging van de nominale waarde van de aandelen, wordt deze juist vergroot. Aandeelhouders krijgen bijvoorbee…

R

Reciporociteit

Ander woordt voor wederkerigheid, of simpel gezegd: voor wat hoort wat. In de financiele wereld het aan elkaar geven van tra…

R

Renteopslag

Verhoging van de basisrente voor hypotheken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij hypotheken zonder garantie. …

R

ROE

Return on equity; rentabiliteit op het eigen vermogen is nettowinst gedeeld door eigen vermogen maal 100%. …

R

Rekening courant

Het geld op deze rekening is dagelijks opvraagbaar. De rentevergoeding is relatief laag. In de relaties tussen banksector en…

R

Restantschuld

Het gedeelte van de oorspronkelijke lening dat nog niet is afgelost na aftrek van alle wel gedane aflossingen op de hypothee…

R

Ratificatie

De bekrachtiging door een bevoegd persoon van een gesloten overeenkomst. Het is het bekrachtigen van een internationaal verd…

R

Rentecurve

Ander woord voor rentegrafiek, rendementscurve: op de verticale as staat de rente en op de horizontale as de looptijd. …

R

Reversed take over

Omgekeerde overname. Het over te nemen bedrijf wordt bezitter van de aandelen van de overnemer, die zodoende wordt opgenomen…

R

Reciproque

In het algemeen twee getallen waarvan het product gelijk is aan 1, bijvoorbeeld 1/7 X7. In de valutahandel de koers van de e…

R

Renterenseignering

Informatie over uitbetaalde rente op spaartegoeden, obligaties en aandelen, die de banken jaarlijks aan de fiscus moet verst…

R

Roerende Zaken

Alles wat niet tot de onroerende zaken worden gerekend. Onroerende zaken zijn zaken die niet kunnen worden verplaatst. …

R

Raad van toezicht

Een soort raad van commissarissen waarvan de rechten en plichten niet in de wet zijn vastgelegd. Raden van toezicht zijn te …

R

Rekening-courantkrediet

Door een bank verstrekt krediet waarbij een onderneming tot een bepaald maximaal bedrag, ook wel bekend als het kredietplafo…

R

Restitutie Boeterente

Bij het voortijdig aflossen van de hypotheek berekenen de financiers vaak boeterente. Als men een nieuwe hypotheek afsluit b…

R

Rating

Oordeel over de financiele standing van een bedrijf, instelling of overheid. Deze ratings worden vervaardigd door gespeciali…

R

Rentedatum

De datum waarop het dividend uitgekeerd moet worden of de eerste dag waarop een bedrag dat bij de bank is gestort een rentev…

R

Rijksrekenrente

Meerjarige subsidie wordt door de overheid contant gemaakt met behulp van een eens per vijf jaar aan te passen rentevoet. …

R

Referentiekoers

De referentiekoers is de koers van een onderliggende waarde op het moment van uitgifte. Komt voor bij het uitgeven van warra…

R

Renterisico

De mate waarin fluctuaties in de lange en de korte rente een negatief effect hebben op het resultaat van een onderneming. …

R

ROI

Return On Investment. De winst die in een bepaalde periode wordt behaald over het geinvesteerde, uitgedrukt in procenten van…

R

Raccoon

Letterlijk: wasbeer. Een analist die zich slechts met kwantitatieve gegevens bezighoudt. Door het eindeloos staren naar zijn…

R

Relatieve sterkte

De koers van het aandeel ten opzichte van een markt- of sectorgemiddelde. De Relatieve Sterkte Index of RSI is een trading i…

R

Resultatenrekening

Ander woord voor winst-en-verliesrekening. Verplicht onderdeel van de jaarrekening van een bedrijf waarin verslag wordt geda…

R

Ratioanalyse

Het onderzoek naar de sterkte of zwakte van een bedrijf of bedrijfstak op basis van financiele kengetallen of ratios. …

R

Rentedekking

Bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill vermeerderd met resultaat deelnemingen gedeeld door de netto interestlasten. Hoe …

R

Risico

De gevolgen van het verkeren in onzekerheid over hoe bijvoorbeeld de koers van een aandeel of van een buitenlandse valuta zi…

R

Refirente

Toonaangevend kort rentetarief dat door de ECB in rekening bij banken wordt gebracht voor het lenen van geld. De refirente, …

R

Rentespaarbrief

Obligatie waarbij de rente niet jaarlijks, maar in een bedrag -op basis van samengestelde rente- wordt uitgekeerd. …

R

Roll over

Vervangen van een optiepositie door een met een latere afloopmaand of andere uitoefenprijs. …

R

Raider

Iemand die door aankoop van aandelen voor een ongewenste overname van een bedrijf zorgt. Het is een persoon of groep die een…

R

Relatieve sterktelijn

Lijn die, door de tijd heen, de relatieve sterkte van een financiele grootheid weergeeft ten opzichte van een vergelijkingsm…

R

Retracement

Nadat een koers gedurende enige tijd gestegen of gedaald is, beweegt de koers meestal een tijd in de tegenovergestelde richt…

R

Rationaliseren

Het zo doelmatig mogelijk inrichten van het productie- of arbeidsproces om de kosten zo laag mogelijk te houden. …

R

Rentedemping

De gevolgen van renteschommelingen in de markt worden beperkt doorvertaald naar de voor de hypotheek berekende rente. …

R

Risicodragend kapitaal

Het eigen vermogen van een onderneming plus achtergesteld vreemd vermogen. Een achtergestelde lening vormt, net als het eige…

R

Regio-indices

Aandelenindices waarin aandelen uit een bepaald gebied in de wereld zijn opgenomen. …

R

Rentetermijnstructuur

De yield curve, of rentetermijnstructuur, is een grafiek die het verband weergeeft tussen de looptijd van een vastrentende b…

R

Round lot

Order in gebruikelijke afgeronde bedragen, bijvoorbeeld een aantal van honderd of een veelvoud daarvan aandelen of warrants.…

R

Rainmaker

Effectenbankier die het betreffende commissionairsbedrijf aan belangrijke transacties helpt, waarvoor hij op zijn beurt prov…

R

Remisier

De activiteit van de remisier bestaat er uitsluitend uit dat de client in contact wordt gebracht met de effecteninstelling. …

R

Return on Assets

Return on assets, rentabiliteit op de activa is de nettowinst gedeeld door de activa maal 100%. Het is de Engelse term voor …

R

Rebating

Marketingtechniek om bepaalde volumedoelstellingen te bereiken waarbij klanten een korting krijgen aangeboden. …

R

Risicomijdend beleggen

Het beleggen in vastrentende waarden waarbij het rendement en de terugbetaling van de hoofdsom niet, zoals bij aandelen, afh…

R

Registergoed

Onroerende zaak, grond, geregistreerd schip of vliegtuig, of een aandeel in een van die zaken. De eigendom van een registerg…

R

Rentevaste Periode

De periode waarin de rente niet herzien kan worden. Deze periode wordt voor een bepaalde tijd vastgelegd. …

R

Ruilorder

Order waarbij het ene fonds moet worden verkocht en het andere gekocht. Een ruilorder vind vaak plaats door de voordelige co…

R

Rally

Plotselinge prijsstijging van aandelen, vaak na een periode van prijsdalingen. Wanneer een aandeel of index een stevige bewe…

R

Rendement

De winst die in een bepaalde periode wordt behaald over beleggingen, uitgedrukt in procenten van het beginvermogen. …

R

Return on Equity

De winst die in een bepaalde periode wordt behaald over het eigen vermogen, uitgedrukt in procenten van het beginvermogen. …

R

Recepis

Voorlopige effecten die kunnen worden ingewisseld tegen de definitieve stukken. Een recepis is een stortings- of ontvangstbe…

R

Rentefixatieperiode

De periode waarin de rente niet herzien kan worden. De rentefixatieperiode wordt ook wel een rentevaste periode genoemd. …

R

Risicopremie

Extra rendement op een obligatie of aandeel omdat het risico groter wordt geacht dan gemiddeld. Het is de premie voor een ri…