T

T

Ticketswap

Wat is Ticketswap Ticketswap is een dienst om gekochte kaartjes om te ruilen voor andere kaartjes. De dienst maakt het mogel…

T

Tijdspremie

Verschil tussen de beurskoers van een optie en de intrinsieke waarde van de optie. …

T

Tax-Exempt Security

Verplichting waarvan de rente is vrijgesteld van belasting door de staat, provincie of lokale overheid. …

T

Toprente

Bij een relatief hoog inkomen kan soms meer dan een basishypotheek worden geleend. De financier vraagt dan een hogere rente …

T

Tanti

Winstgebonden uitkering aan medewerkers van een bedrijf veelal in de hoogste bestuurslagen. …

T

Texas hedge

Een transactie in twee derivaten, bijvoorbeeld twee callopties kopen of schrijven, die het risico dat iemand neemt vergroot.…

T

Transactiedatum

De datum waarop een aankoop- of verkooptransactie in financiele producten zoals effecten, afgeleide producten of valutas tot…

T

Time price spread

Er is sprake van een time-price spread, ook wel diagonale spread genoemd, bij het gelijktijdig kopen en schrijven van een op…

T

Triple witching days

Dagen waarop de driemaandelijkse afwikkeling van de opties en futures op de aandelenindices plaatsvinden. Dit zorgt voor zee…

T

Toronto Stock Exchange

Canadese beurs index. De Toronto Stock Exchange (TSX) is de grootste aandelenbeurs van Canada en onderdeel van de TSX Group.…

T

The City

De City staat ook bekend als de Square Mile. De City is het hart van het financiele district in Londen. …

T

Transactiekosten

Kosten die moeten worden betaald voor het aan- of verkopen van effecten. Het staat ook voor andere kosten zoals kosten van d…

T

Time spread

Er is sprake van een time spread, ook wel een horizontale spread genoemd, bij het gelijktijdig kopen en schrijven van een op…

T

Trommelpapier

Naam voor effecten die men zeer lang in portefeuille houdt omdat men ze in principe liever niet wenst te verkopen. …

T

Technische analyse

Het bepalen van geschikte koop- en verkoopmomenten voor effecten door te kijken naar de koers- of prijsontwikkeling. …

T

Totaal rendement

De som van koerswinst en dividend van een aandeel of van koerswinst en rente van een obligatie. …

T

Themafonds

Een beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in effecten van een bepaald soort, zoals internetaandelen: wordt ook wel sectorfo…

T

Translatie effect

Invloed van wisselkoersveranderingen bij de omrekening van buitenlandse winsten in de valuta van de moedermaatschappij. …

T

Timing ability

Een maatstaf hoe goed de fondsmanagers in het lezen van markttrends zijn. Zijn ze bijvoorbeeld tijdig in en uit aandelen of …

T

Trustbedrijf

Er wordt vermogen toevertrouwd aan een trustee die dat vermogen beheert. De trustee is een persoon die als toezichthouder of…

T

Totaal risico

Maatstaf voor de omvang van mogelijke fluctuaties van een aandelenportefeuille en daarmee van het risico van die portefeuill…

T

Theoretische prijs

Prijs die volgens het optiewaarderingsmodel van Black & Scholes juist is voor de optie, gegeven de waarden die in het m…

T

Transparantie

De mate waarin de bedrijfsvoering van ondernemingen inzichtelijk is. Spitst zich vaak toe op de boekhouding, salarissen van …

T

Toegevoegde waarde

De waarde die een bedrijf aan bijvoorbeeld een grondstof toevoegt door er een halffabrikaat of eindproduct van te maken. …

T

Trustee

Vertrouwensman of belangenbehartiger van de obligatiehouders. Het is een persoon die als toezichthouder of beheerder in de r…

T

Technische voorraad

Effecten die daadwerkelijk in de kluis van een bewaarinstelling aanwezig zijn, of waarvoor een bericht van bijschrijving of …

T

Total return

De som van koerswinst en dividend van een aandeel of van koerswinst en rente van een obligatie. …

T

Thesaurier

Beheerder van de schatkist. De thesaurier is ook wel bekend als penningmeester. …

T

Transportakte

De officiele akte die door de notaris moet worden opgemaakt bij de koop en verkoop van onroerend goed en wordt geregistreerd…

T

Toewijzing

Naar aanleiding van de gevraagde hoeveelheid en de beschikbare hoeveelheid stukken, wordt een verdeling gemaakt, die de toew…

T

TSA

Trading System Amsterdam. Het handelssysteem van de Amsterdamse Effectenbeurs. …

T

Tegensluiten

Het tijdens de looptijd van een eerder afgesloten valutatermijncontract aangaan van een nieuw valutatermijncontract dat de t…

T

Track record

De prestaties of misslagen van een bedrijf in het recente verleden. Het track record van een onderneming wat betreft de succ…

T

Theta

Geeft aan hoeveel een warrant of optie per dag aan tijdswaarde verliest. De theta neemt exponentieel toe naarmate de vervald…

T

Treasury

Is verantwoordelijke voor alle geldmarkt- en valutaoperaties. Treasury staat voor het beheren van de `treasures`, het geld v…

T

Toonbankemissie

Uitgifte van een nieuwe obligatielening of aandeel, waarbij de emittent ieder moment de koers van afgifte kan wijzigen. …

T

Turn-around

Positieve verandering bij een onderneming die gedurende een bepaalde periode problemen had. …

T

Tendens

Een stemming, geneigdheid tot zaken doen op bijvoorbeeld de effectenbeurs. Het is een beweging in bepaalde richting. …

T

Trackers

Trackers zijn waardepapieren die een index volgen, vergelijkbaar met een beleggingsfonds dat een index volgt. …

T

Theta Limiet

In het kader van risicobeheer stelt theta limiet een maximum aan de totale thetawaarde van longposities in calls en puts. …

T

Treasury bonds

Amerikaanse overheidsobligaties met een hoge rente. Deze hebben een looptijd van 10 tot 30 jaar. …

T

Talon

Strook die deel uitmaakt van couponblad tegen inlevering waarvan een nieuw couponblad wordt uitgereikt. Geldt ook voor divid…

T

Top-5-index

Index, samengesteld uit de fondsen Akzo Nobel, KLM, Koninklijke Olie, Philips en Unilever. Dit zijn oorspronkelijk internati…

T

Tussenpersoon

Bemiddelaar tussen vragers en aanbieders. Tussenpersonen kunnen zowel onafhankelijk zijn, als in opdracht handelen. …

T

Tenderemissie

Uitgifte van een nieuwe obligatielening of aandeel, waarbij de inschrijver zelf een inschrijfkoers moet opgeven. …

T

Tracking error

Maat voor het risico dat een fondsmanager mag lopen met zijn beleggingsbeleid. Geeft de theoretische maximale afwijking aan …

T

Throwback

Na een uitbraak naar boven is de kans groot dat er eerst een daling in de richting van het uitbraakpunt komt voordat de stij…

T

Treasury stock

Aandelen die teruggekocht worden door het bedrijf dat ze heeft uitgegeven. De aandelen blijven in portefeuille maar zijn nie…

T

Topdown benadering

Beleggingsmethodiek waarbij eerst een onderverdeling wordt gemaakt van aantrekkelijke landen om in te beleggen. …

T

Tussentijds uitoefenen

Het uitoefenen van een optierecht voordat de optie afloopt. Dit kan alleen bij Amerikaanse opties en is soms interessant voo…

T

Termijncontract

Een verhandelbare eenheid met gestandaardiseerde onderliggende hoeveelheid en een vaste looptijd. …

T

Trade

Het uitvoeren van een transactie, inhoudend het kopen of verkopen van aandelen, obligaties, optie of future contract. De kop…

T

Tick

De standaard prijseenheid op een beurs. Op de NYSE bijvoorbeeld bedraagt deze standaardeenheid voor de meeste aandelen USD 0…

T

Trendindicator

Laat zien wat de verwachte economische trend is. Researchanalisten maken veel gebruik van indicatoren die de richting aangev…

T

Target

Koersdoel van een aandeel. Koers waarvan verwacht wordt dat het binnen een bepaalde periode gehaald zal worden. …

T

Tophypotheek

Bij een relatief hoog inkomen kan soms meer dan een basishypotheek worden geleend. De financier vraagt dan een hogere rente …

T

Tweede Hypotheek

Als er sprake is van een overwaarde is het soms mogelijk een tweede hypotheek af te sluiten. Voor een tweede hypotheek moet …

T

Termijnmarkt

Financiele Termijnmarkt Amsterdam. Op de FTA worden financiele termijncontracten verhandeld. …

T

Trader

Belegger die door snelle aankoop en verkooptransacties winst probeert te behalen. …

T

Ticker Symbol

Dit is het letterwoord waarmee op de Amerikaanse beurzen de beursgenoteerde aandelen worden aangeduid. …

T

Trendlijn

De trendlijn geeft de richting van een trend in een koersgrafiek weer. Een stijgende trendlijn wordt getrokken onder bodems.…

T

Taxatie

Waardebepaling door een taxateur. Financiers eisen vaak een taxatie om te weten of de waarde van een huis voldoende is om de…

T

Topix

Tokyo Stock Price Index. Samengestelde index van alle gewone aandelen, ongeveer 1.120, die zijn genoteerd op de zogenaamde e…

T

Tweeverdieners

Het feit dat er sprake is van twee inkomens kan zowel voor gehuwden als voor samenwonenden gevolgen hebben voor de belasting…

T

Testament

Men benoemt een rechtspersoon of natuurlijk persoon tot erfgenaam in een testament. Zonder testament geldt het in de wet vas…

T

Trading range

Bereik tussen twee niveaus waarbinnen een koers zich beweegt. Is een term uit de technische analyse. …

T

Tanti

Winstgebonden uitkering aan medewerkers van een bedrijf veelal in de hoogste bestuurslagen. …