V

V

Wat is vechain koers?

Wat is vechain koers? Met de Vechain koers wordt de koers van de cryptovaluta Vechain bedoeld. Dit is een virtuele munt ookw…

V

vis a vis

Wat betekent Vis A Vis? De term vis a vis komt uit het frans en betekent tegenover elkaar. In feite personen die tegenover e…

V

Visa

Wat is Visa Visa is een bedrijf dat krediet verleent voornamelijk via een creditcard. Het bedrijf maakt het mogelijk om were…

V

Valutadatum

De datum waarop de vergoeding of de betaling van rente over een bedrag ingaat. De valutadatum is de datum waarop het bedrag …

V

Verkoopkosten

Verkoopkosten zijn kosten die bij een belegger in rekening worden gebracht als hij zijn aandelen in een beleggingsfonds verk…

V

Voorkennis

Handel in effecten van ondernemingen of instellingen drijven op basis van daarmee samenhangende betrouwbare informatie. Dit …

V

Vaste activa

Activa die langer meegaat dan 1 productieperiode. Dit worden ook wel vaste kapitaalgoederen genoemd. De vaste activa staan n…

V

Vreemd vermogen

Kort en langlopende schulden aan derden. Het is het vermogen waarmee de onderneming is gefinancierd, met uitsluiting van het…

V

Veilingfonds

Fonds waarvan het volume te gering is om continu verhandeld te worden. De veiling op fusiebeurs Euronext is tweemaal daags. …

V

Vestigingsland

Het vestigingsland is het land waarin een persoon, bedrijf of beleggingsfonds zijn woonplaats heeft. De domicilie kan belang…

V

Valutamarkt

Plaats waar vraag en aanbod van vreemde valuta’s bij elkaar komen. Het is het het geheel van vraag en aanbod naar en v…

V

Verlengingsprovisie

Een uitgebrachte hypotheekofferte met een daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig. Als men deze termijn wil…

V

Voorlopig koopcontract

Misleidende term omdat een voorlopig koopcontract u wel degelijk bindt. Het voorlopige slaat op het feit dat het contract ni…

V

Vaste lasten

Betalingen die steeds weer gedaan moeten worden omdat er een bepaalde verplichting is aangegaan. Het zijn regelmatig terugke…

V

Versnelde Aflossing

Aflossing boven het bedrag dat contractueel moet worden afgelost. Extra aflossingen kunnen boetevrij zijn tot een bepaald be…

V

Vrije emissie

Emissie waarbij iedereen het recht heeft om in te schrijven. Het is het tegenovergesteld van een emissie met voorkeursrecht …

V

Vennoot

Een persoon die bevoegd is namens een vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap op te treden en die bovendi…

V

Vesting

Het recht dat een werknemer geleidelijk verkrijgt na een aantal dienstjaren en zo mee kan delen in de winst, bonussen of uit…

V

Valutarisico

Het risico dat ontstaat op bezit in een buitenlandse valuta door wijzigingen in wisselkoersen. Het is het risico dat de wiss…

V

Verlies en winstrekening

Een opgave van de bedrijfsgang van de onderneming, waaruit men kan aflezen of er winst of verlies geboekt is. De verlies en …

V

Vaste rente

Voor een bepaalde periode afgesproken rente. Het kan ook een periodieke uitkering van een bepaald bedrag zijn gedurende een …

V

Verticale fusie

Het samengaan van bedrijven in twee opeenvolgende fasen van een bedrijfskolom. Het gaat hier vaak om fusies tussen instellin…

V

Vrije reserve

Reserve die een bedrijf heeft gevormd en die zonder dat daarvoor de statuten moeten worden gewijzigd, voor een ander doel da…

V

Vennootschap

Een samenwerkingsverband van twee of meer personen, waarbij ieder van hen een zekere inbreng, zoals arbeid of geld, toezegt.…

V

Vijandige overname

Overname met instemming van de aandeelhouders, maar tegen de zin van het management. Het is een overname van een bedrijf doo…

V

Valutaswap

Uitwisseling van rentebedragen en hoofdsommen in verschillende valuta tegen een vooraf overeengekomen verhouding tussen de v…

V

Verlijden

De formele handeling waarbij een akte bij de notaris door de partijen wordt ondertekend. …

V

Voorraadgrootheid

Een grootheid waarvan de omvang op een bepaald moment vaststaat, in tegenstelling tot een stroomgrootheid waarvan de omvang …

V

Vastgoed

Onroerend goed; niet verplaatsbare zaken, zoals grond en datgene wat daarmee aard- of nagelvast is verbonden. Vastgoed is ee…

V

Verticale spread

Er is sprake van een verticale spread, ook wel een price spread genoemd, bij het gelijktijdig kopen en schrijven van een opt…

V

Vrije Sectorwoning

Huis waarop geen meerjarige subsidie wordt verstrekt. Een vrije sectorwoning is een huis waarvoor geen verkoopregulerende be…

V

Vennootschapsbelasting

Belasting die wordt geheven over de winst van ondernemingen. Het is de belasting die wordt geheven over de winst van rechtsp…

V

Vlaggenschip

Het vlaggenschip is meestal het oudste fonds van een fondsaanbieder of het fonds dat zeer veel vermogen heeft aangetrokken. …

V

Valutatermijnaffaires

Contract waarbij de koper op een vastgelegde datum valuta tegen een van te voren vastgestelde wisselkoers koopt. …

V

Vermogen

Het totale bezit aan geld, goederen, rechten en vorderingen na aftrek van verplichtingen. Het is het totaal van de posten aa…

V

Voorraadsnelheid

De voorraadsnelheid is de kostprijs van de verkochte goederen gedeeld door de gemiddelde voorraad. …

V

Vastgoedfonds

Beleggingsinstelling die het geld van de deelnemers belegt in onroerende zaken. Het is een vastgoedfonds dat belegd in de va…

V

Vervaldag

De datum waarop het door de warrant of optie toegekende recht vervalt. Dit wordt soms ook wel de expiratiedatum genoemd. …

V

Vrije verkoopwaarde

De waarde van een huis als het in de normale situatie van vraag en aanbod zou worden verkocht. Of de te verwachten opbrengst…

V

Vlottende activa

De som van kortetermijnschulden en dividendbetalingen. Dit zijn productiemiddelen die een productieproces meegaan of snel zi…

V

Valuteringsdatum

Datum waarop de afrekening plaatsvindt en de rente tevens ingaat. De valuteringsdatum is voor betalingen de dag dat deze nie…

V

Vermogensbeheer

Activiteiten gericht op het in stand houden van het vermogen en het behalen van het nagestreefde resultaat. Het is door een …

V

Voorschotrente

De rente die De Nederlandsche Bank in rekening brengt aan banken voor opgenomen voorschotten tegen onderpand, meestal overhe…

V

Vastrentende waarden

Verzamelnaam voor waardepapieren waarover een vaste rente wordt vergoed. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligatie…

V

Valse uitbraak

Men noemt een uitbraak een valse uitbraak als de koers snel na het doorbreken van een steun of weerstand op zijn schreden te…

V

Verbintenis

Term die een juridische relatie aangeeft tussen twee partijen. Bij het kopen of verkopen van een goed gaan beide partijen vi…

V

Vlottende passiva

De som van voorraden, vorderingen en liquide middelen. Het gaat hier om kort vreemd vermogen dat voor een deel ontstaat door…

V

VAR

Value at risk. Een statistische maatstaf voor het maximale potentiele verlies op een handelspositie gedurende een specifieke…

V

Vermogenskostenvoet

De vermogenskosten uitgedrukt in een percentage van het bedrag dat aan vermogen is aangetrokken. De vermogenskostenvoet van …

V

VEB

De VEB staat voor Vereniging voor Effectenbezitters en is een belangenvereniging voor actieve beleggers. De vereniging geeft…

V

Verwatering

Daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst verdeeld wordt. Het is het verschijns…

V

Vrom

Een eigenaar staat een ander het gebruik van een goed toe, inclusief de uit het gebruik voortvloeiende opbrengsten, bijvoorb…

V

Value investor

Belegger die zoekt naar ondergewaardeerde effecten op de aandelenmarkt. Hij of zij is op zoek naar koopjes op de markt. …

V

Verbod tot handel

Maatregel die wordt afgekondigd door de beurs en op grond waarvan de handel in een bepaald effect, meestal een aandeel, gedu…

V

Vluchtkapitaal

Kapitaal dat via de internationale kapitaalmarkt op zoek is naar het hoogste rendement en de minste beperkingen. …

V

Variabele kosten

Kosten van een bedrijf die afhankelijk zijn van de omvang van de activiteiten van het bedrijf. Als er bijvoorbeeld meer mach…

V

Voorwetenschap

Bezitten van koersgevoelige informatie, en handelen op basis daarvan voordat deze informatie bij het grote publiek bekend is…

V

Veem

Een onderneming die zich belast met het inklaren, wegen, sorteren, opslaan en uitleveren van handelsgoederen. …

V

Verwervingskosten

De totale kosten om een huis in eigendom te krijgen. Bij de verwervingskosten zijn de financieringskosten inbegrepen. De ver…

V

Vruchtgebruik

Het recht op de opbrengst van andermans goed te genieten mits dat goed zelf in stand blijft. Zo zijn dividenden en coupons v…

V

Value-based management

Management gericht op de vergroting van waardecreatie, dat is gedefinieerd als groei in combinatie met stijgende opbrengsten…

V

Verbouwingsdepot

Een bedrag dat door de geldverstrekker wordt gereserveerd voor de verbouwing van een woning. Over het bedrag in depot wordt …

V

Volmacht

De bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een gevolmachtigde om in zijn naam bepaalde rechtshandelingen te verrichte…

V

Voorzieningen nemen

Het opzij zetten van geld door een bedrijf voor toekomstige uitgaven waarmee rekening gehouden moet worden. …

V

Vega

De gevoeligheid van de prijs van een warrant of optie voor veranderingen in de beweeglijkheid van de onderliggende waarde. …

V

Verzekerde

Iemand wiens leven is verzekerd bij een levensverzekering. De benaming verzekerde wordt ook gebruikt bij andere verzekeringe…

V

VVDE

Vereniging Voor De Effectenhandel, de rechtsvoorganger van de Amsterdam Exchanges (AEX). …

V

Valuta effect

Het effect van wisselkoersveranderingen op een internationaal opererende onderneming. Bedrijven die geld ontvangen in dollar…

V

Verhandelbaarheid

Warrants en opties worden iedere dag op de beurs verhandeld. Na de vervaldag wordt de warrant ofwel uitgeoefend, ofwel opgeg…

V

Volstorten

Het voldoen van het nog niet betaalde deel van de nominale waarde van een effect. …

V

Variabele rente

Rente die is afgeleid van de ontwikkelingen op de geldmarkt. Een variabele hypotheekrente is een rente die niet vast ligt ge…

V

Vermogensstructuur

De vermogensstructuur is de wijze waarop een onderneming is gefinancierd door investeerders. De meest basale kwestie bij het…

V

Vordering

Een vordering is een te innen schuld. Het is datgene waartoe in een dagvaardingsprocedure de eiser de gedaagde veroordeeld w…

V

Vegalimiet

In het kader van risicobeheer stelt de vegalimiet een maximum aan de waardemutatie van de totale handelspositie bij een gege…

V

Verzekeringnemer

De persoon die de verzekering afsluit en de premies verschuldigd is.Hij of zij is de eigenaar van het contract. …

V

Valuta optie

Het verhandelbare recht om gedurende een bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta tegen een vooraf vastgeste…

V

Verkapt dividend

Een bijzondere en veelal oneigenlijke uitkering van een bedrijf aan zijn aandeelhouders alleen vanwege de bijzondere relatie…

V

Variable annuities

Annuities geven de klant de mogelijkheid te sparen voor de toekomst met uitstel van belastingbetaling. Premies van variable …

V

Vermogensvergelijking

Berekening van de winst over een bepaalde periode door vanuit de balans het verschil tussen het eigen vermogen aan het eind …

V

Vraagfactoren

De componenten van de effectieve vraag. De vraagfactoren zijn de consumptie, investeringen, overheidsbestedingen en de buite…

V

Veiligheidsmarge

Het percentage waarmee de omzet maximaal mag afnemen voordat er verlies wordt geleden. Het is de marge boven het break-even-…

V

Verzilveren

Het inwisselen van een coupon of dividendbewijs tegen geld. Verzilveren betekent letterlijk te gelde maken. …