W

W

Wiebeltax

De wiebeltax maakt het mogelijk een aantal belastingtarieven te kunnen verhogen of verlagen om de conjunctuur af te remmen o…

W

Wall Street

De effectenbeurs in New York. Het is het centrum van de geldhandel in New York en is genoemd naar de straat waar de effecten…

W

Winstwaarschuwing

Mededeling van een onderneming dat de eerder uitgesproken winstverwachting naar beneden moet worden bijgesteld. Het is een w…

W

WEO

World Economic Outlook. Een halfjaarlijks rapport van het Internationaal Monetair Fonds over de economische toestand in de w…

W

Wig

Het verschil tussen de totale loonkosten die de werkgever moet betalen om iemand in dienst te hebben en het nettoloon van de…

W

Wisselkoers

De prijs van een valuta uitgedrukt in de valuta van een ander land. In de financiele wereld is een wisselkoers tussen twee v…

W

Wereldbank

De wereldbank verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente. Zij verkrijgt haar middel…

W

WIG 20

Poolse beurs index. De index bevat de twintig grootste fondsen van de effectenbeurs van Warschau, de Warsaw Stock Exchange. …

W

Warrant

Geeft het recht, doch niet de verplichting om tot een vooraf bepaalde vervaldag een onderliggende waarde te kopen (call) of …

W

Witte ridder

Om aan een vijandige overname te ontkomen kan een onderneming, als de traditionele beschermingsconstructies niet of onvoldoe…

W

Werkelijke Rente

De werkelijke opbrengst die een bank heeft van een hypotheek. Deze opbrengst is hoger dan de opgegeven nominale rente, omdat…

W

Windfall tax

De windfall tax is een speciale heffing op meevallers. Het zijn overmatig geachte meevallers voor een bedrijf. …

W

Warrantlening

Een obligatielening waaraan warrants zijn gekoppeld. Het is een obligatielening waarbij de houder naast rente tevens een uit…

W

Wmot

Wet melding ongebruikelijke transacties. Als er sprake is van een ongebruikelijke transactie moet deze verplicht worden geme…

W

Werkkapitaal

Vlottende activa min de kortlopende schulden. Het is het kapitaal waarmee een handelszaak gedreven wordt. …

W

Windhandel

Zuiver speculatieve handel alleen bedreven met het oog op winst en veelal tegen prijzen die elke reele basis missen. Het is …

W

Wash Sale

Aankoop en verkoop van hetzelfde aandeel of tegelijkertijd. Dit kan ook gebeuren in een korte periode. …

W

Woningbouw

Woningen die worden gerealiseerd door bij het GIW aangesloten bouwbedrijven. Alle leden van het GIW zijn verplicht op alle p…

W

Werkmaatschappij

Een rechtspersoon die onder eigen naam een onderneming drijft. De aandelen zijn in handen van een holding. Het is een bedrij…

W

Window dressing

Het schuiven in de beleggingsportefeuille zodat de eindejaarsrapportage een zo voordelig mogelijk beeld laat zien in positie…

W

Weekorder

Een weekorder geldt vanaf de dag waarop de order werd opgegeven tot en met de vrijdag in die week en wordt ook wel Good-Till…

W

Werkzaam vermogen

Materiele vaste activa plus financiele vaste activa plus werkkapitaal plus latente belastingvorderingen. Het is de vermogens…

W

Waarborgsom

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de …

W

Winst

De (netto)winst van een onderneming zijn het inkomen van een onderneming gedurende een bepaalde periode. De nettowinst wordt…

W

Weerstand

Is een koers waarboven de koers zich niet gemakkelijk zal begeven. De weerstand is het niveau waar het aanbod van de onderli…

W

WOZ-waarde

De waardetaxatie gebaseerd op de wet waardering onroerende zaken. De belastingdienst heeft de waarde nodig om de vermogensbe…

W

Wettelijke rente

De krachtens de wet in rekening te brengen rente als een schuldenaar nalaat te betalen na ingebrekestelling. De hoogte van d…

W

Waardepapier

Papier met geldswaarde, zoals aandelen en obligaties. Het is een verzamelnaam voor alle verhandelbare documenten die een rec…

W

Winst per aandeel

Winst na belasting van een onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het is een indicatie van het maximale di…

W

Weerstandniveau

Prijsniveau waarop er genoeg aanbod in de markt is om koersstijging te doen stoppen. Een recente top in de grafiek van een k…

W

WPA

Winst per aandeel: winst na belasting van een onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het is de nettowinst …

W

Wft

Wet op het financieel toezicht. De wet op het financieel toezicht regelt het toezicht op de financiele markt met als doel he…

W

Waardestaat

Opgave van in depot aanwezige effecten met beurswaarde. Het is een overzicht van de fiscale waardeoverzichten van belegginge…

W

Winstbewijs

Bewijs dat de houder ervan recht heeft op een bepaald aandeel in de winst van een onderneming, echter zonder dat er sprake i…

W

Weerstandsvermogen

Het vermogen van de onderneming om ook in ongunstige tijden haar activiteiten te kunnen voorzetten. Zo zijn pensioenfondsen …

W

WPA beia

Winst per aandeel voor bijzondere baten- en lasten. Winst na afschrijving en belasting, exclusief buitengewone baten- en las…

W

Whipsaw

Iets tegen de hoogste koers kopen en tegen de laagste koers verkopen. …

W

Waardevast

Van waardevast wordt gesproken als de waarde van een bepaald bezit of een inkomen de algemene prijsontwikkeling in een land …

W

Winstrendement

Procentuele verhouding van de koers van een aandeel tot de winst per aandeel. Het is de winst per aandeel gedeeld door de ko…

W

Wegneembeding

Hypotheekbeding, waarbij de hypotheekgever (de financier) het recht wordt ontnomen om late-re verbeteringen aan de woning we…

W

WPA fully diluted

Winst na afschrijving en belasting van een onderneming gedeeld door het aantal uitstaande aandelen en de nieuw uit te geven …

W

Wid

Wet identificatie bij dienstverlening. Op grond van de WID moet de identiteit van een client vastgesteld worden. …

W

WACC

WACC is de afkorting van Weighted average cost of capital. Het is de Engelstalige benaming voor de gewogen gemiddelde kosten…

W

Winstverwatering

Daling van de winst per aandeel door toename van het aantal aandelen waarover de winst verdeeld wordt. Van winstverwatering …

W

Welvaart

De mate waarin de schaarste is opgeheven, of de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse altern…

W

Wta

Wet toezicht accountantsorganisaties. Onafhankelijk toezicht op accountantsorganisaties is een extra waarborg voor betrouwba…