B

B

Brokers

Wat zijn brokers? Een broker is een financieel adivseur die helpt bij het handelen in aandelen. Deze persoon is de brug tuss…

B

Bic

Wat is Bic? Bic staat voor Bank Idenifier Code ofwel de code van je bank. Elke bank heeft zo zijn eigen code, wat je kunt ve…

B

Bitcoin

De bitcoin is een digitale munt. De waarde van de bitcoin wordt bepaald door vraag en aanbod. Hierdoor fluctueert de waarde …

B

Bankgarantie

Bij de koop van een bestaand huis kan men overeenkomen dat de koper in afwachting van het transport een bepaald deel van de …

B

Belastbaar loon

Dit bedrag staat op de jaaropgave die u ontvangt van de werkgever of uitkerende instantie. Als u meerdere werkgevers of uitk…

B

Betalingsbalans

Overzicht opgemaakt door de overheid waaruit is af te lezen hoe groot de inkomsten en uitgaven zijn die een land heeft ten o…

B

Bgsew

De beschikking geldelijke steun eigen woningen, waarmee de rijksoverheid de subsidie voor nieuwbouw regelt. Onder een beschi…

B

Boetevrije Aflossing

Vaak is het toegestaan boven het jaarlijks verplicht af te lossen bedrag een extra deel zonder boete af te lossen. Vaak 10% …

B

Bull markt

Markt waarin de koersen stijgen en verwacht wordt dat deze verder zullen stijgen. Als een individueel aandeel voor een lange…

B

Back office

Administratieafdeling bij banken die effectentransacties afhandelt en controleert. Het is een verzamelnaam voor de afdelinge…

B

Bear market

Voortdurende periode van dalende aandeelkoersen. Een bear market komt meestal voor als beleggers anticiperen op een teruglop…

B

Beleggingsinstelling

Beleggingsinstellingen zijn instellingen die zich tot het publiek wenden met de vraag om gelden, die vervolgens worden beleg…

B

Beursintroductie

Wanneer een effect, bijvoorbeeld een aandeel, voor het eerst op een officiele effectenbeurs wordt verhandeld. Het wordt dan …

B

BKR-toetsing

Zodra u bij een geldverstrekker een aanvraag voor een krediet doet wordt er bij het BKR gecontroleerd of u betalingsachterst…

B

Bouwtermijnen

De gedeelten van de koop/aanneemsom die door de koper van een nieuwbouwwoning volgens het contract periodiek moet worden vol…

B

Buyers market

Dit is een markt waarop het aanbod groter is dan de vraag waardoor de kopers tot op zekere hoogte de prijzen kunnen bepalen.…

B

Baissewarrant

Een baissewarrant geeft de houder het recht om de onderliggende waarde te verkopen. De verkoper gaat ten opzichte van de kop…

B

Bedrijfsresultaat

De nettowinst exclusief buitengewone baten en lasten, interest en belastingen. Het staat ook wel bekend als de ondernemingsw…

B

Beurstijd

De officiele beurstijd is van 9.00 tot 17.30 uur, gedurende welke tijd op de beurs van Amsterdam doorlopend genoteerde effec…

B

Blow out

Succesvolle beursintroductie of uitgifte waarbij de stukken in een hoog tempo worden verkocht. …

B

Brievenbusvennootschap

Een vennootschap zonder aantoonbare productieve activiteiten. De CFC-wetgeving is fiscale wetgeving waarmee men wil voorkome…

B

Banque de France

De centrale bank van Frankrijk. Zoals de DNB de Nederlandse centrale bank is Banque de France dat van Frankrijk. …

B

Belasting

Een verplichte betaling die burgers aan de overheid moeten doen op grond van de wet. Onder belasting wordt verstaan een alge…

B

Betalingsregeling

Als u een achterstand oploopt bij het betalen van een lening kunt u in overleg met de geldverstrekker een regeling treffen v…

B

Bid and Ask

Bied- en laatprijs; De biedprijs is de laagste prijs die een koper wil betalen voor een bepaald aandeel en de laatprijs is d…

B

Bonusaandeel

Deze worden gratis uitgekeerd aan de aandeelhouders uit de belastingvrije agioreserve. Over bonussen die worden betaald uit …

B

Bull rally

Langere periode waarin de koers van een aandeel blijft stijgen. Als het over een korte periode stijgt wordt dit ook wel een …

B

Back to back

Een bedrijf leent geld en leent dit meteen weer uit onder dezelfde voorwaarden om fiscale redenen. Dit staat ook wel bekend …

B

Bear raid

Poging om de prijs van een aandeel te drukken door grote pakketten short te verkopen. De koersdaling die wordt bereikt is de…

B

Beleggingslijfrente

Een levensverzekering waarvoor premies of een koopsom worden betaald. De premies of de koopsom worden belegd in aandelen. He…

B

Beurskoers

Laatste tot stand gekomen koers tussen de kopers en verkopers. Dit wordt ook wel de huidige marktprijs genoemd. …

B

Black & Schole

Wiskundig model ontwikkeld door Fischer Black en Myron Schole om de waarde van afgeleide beursproducten te berekenen zoals w…

B

Boven pari

Dit betekent boven de nominale waarde. De uitgifteprijs ligt boven de nominale waarde en bedraagt dus meer dan 100 %. …

B

BV

Afkorting voor besloten vennootschap. Dit is een ondernemingsvorm met rechtspersoonlijkheid en een in aandelen verdeeld maat…

B

Baissier

Belegger die rekent op koersdaling door shortposities in te nemen, d.w.z. door stukken te verkopen die hij niet in bezit hee…

B

Bedrijfstak

Groep van bedrijven die vrijwel dezelfde soort activiteiten ontplooien, bijvoorbeeld scheepvaart, metaalindustrie of landbou…

B

Beschermingsconstructie

Een juridische constructie waarmee ongewenste invloeden zoals een overname, buiten de onderneming kunnen worden gehouden. …

B

Beurswaarde

De waarde die aan een onderneming wordt toegekend op grond van haar beurskoers. Het is het aantal aandelen in omloop keer de…

B

Blue chips

Kwalitatief hoogstaande aandelen van grote, bekende en sterke ondernemingen. Oorspronkelijk was een blue chip het duurste fi…

B

Broker

De broker mag uitsluitend voor andere partijen transacties verrichten. Onder de andere partijen vallen particuliere en insti…

B

Barrel

Is een volumemaat in de olie-industrie. In een vat zit 159 liter oftewel 1 barrel. In landen die het Engelse of Amerikaanse …

B

Belastingfunctie

Het verband tussen de belastingen en het nationale inkomen. De belastingfunctie wordt een institutionele vergelijking genoem…

B

Betalingsrisico

De kans dat een debiteur niet volgens afspraak zal betalen. Het is het risico op niet-betaling. …

B

Biedprijs

Prijs die op een bepaald moment wordt geboden en waartegen u kunt verkopen. Dit staat ook wel bekend als de aankoopprijs. …

B

Book ask

Engels voor laatprijs met de hoogste limietkoers die door particuliere beleggers is afgegeven. …

B

Bull run

Periode waarin een aandeel snel stijgt. Als het over een langere periode stijgt wordt dit ook wel een bull rally genoemd. …

B

Backing away

Wanneer een marketmaker geen bied- of laatkoers kan afgeven. Dit mag niet omdat een marketmaker er juist voor is om te garan…

B

Bear rally

Tussentijdse koersstijging in een periode van een per saldo dalende trend. Het is het tegenovergestelde van een bull rally. …

B

Beleggingsmaatschappij

Een beleggingsinstelling met de rechtsvorm van een naamloze of besloten vennootschap. Beoogt kapitaal van derden bijeen te b…

B

Beurskosten

Transactiekosten die een belegger betaalt bij de uitvoering van een beursorder. Deze kosten verschillen per bank. …

B

Black Monday

Naam voor koersval op de aandelenmarkten op maandag 21 oktober 1987. De AEX-index daalde met 12% en de Dow Jones met 22,6%. …

B

Brady bonds

Staatsobligaties van Latijns-Amerikaanse landen, uitgegeven in het kader van de door de VS ondersteunde schuldsanering. Vern…

B

Balance of Trade

Netto verschil tussen het import- en exportcijfer van een land. Hierbij zijn het de roerende goederen, zoals autos en voedse…

B

Beeldschermenhandel

Het geheel van aandelen, obligaties, opties en termijncontracten, die op de effectenbeurzen verhandeld worden. …

B

Beschikking

Schriftelijke beslissing van een overheidsorgaan, waarbij aan een bepaalde persoon verplichtingen worden opgelegd of rechten…

B

Bewaarder

De bewaarder is een bancaire of trustorganisatie die verantwoordelijk is voor het bewaren en administreren van de effecten d…

B

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten, is in handen van de Staat en lagere overheden. Zij trekt geld aan op de geld- en kapitaalmarkt e…

B

Broker Loan Rate

Het rentepercentage waarop beurshandelaren geld van banken lenen om de posities van hun clienten af te dekken. …

B

Basisaftrek

Bij de loonheffing is voor iedere belastingplichtige in principe een bedrag vrijgesteld, de zogenaamde basisaftrek. …

B

Belastinglatentie

Ander woord voor belasting die in de toekomst moet worden betaald, maar waarvan een bedrijf nu al weet hoeveel dat is. Dit b…

B

Betalingsverkeer

Geldstroom die in een land of tussen verschillende landen ontstaat door het verrichten van betalingen omdat er goederen of d…

B

Big Bang

De Big Bang is de invoering van een computersysteem op de beurs in Londen in 1986. Effecten worden sinds die tijd op het sch…

B

Book bid

Engels voorbiedprijs met de hoogste limietkoers die door particuliere beleggers is afgegeven. …

B

Bull spread

Dit is een optiestrategie om te profiteren van een koersstijging. De belegger koopt een dusdanige combinatie van call- en/of…

B

Backspread

Een optiestrategie waarbij meer opties worden gekocht dan geschreven van dezelfde soort optieseries. Het is de verkoop van e…

B

Bear spread

Optiestrategie speculerend op dalende koersen. Een call verkopen en tegelijkertijd een call meteen hogere uitoefenprijs kope…

B

Beleggingsresultaat

Wie zijn vermogen belegt, is vanzelfsprekend geinteresseerd in de resultaten van zijn belegging. Daarom zal elke vermogensbe…

B

Beurskrach

Ineenstorting van de koersen. Dit wordt ook wel beurscrash genoemd. Het is een plotselinge ineenstorting van een handelshuis…

B

Black Saturday

Naam voor koersval op zaterdag 12 december 1914 . Dow Jones daalt met 24,4% t.o.v. laatste notering na vier maanden gesloten…

B

Branchevervaging

Verschijnsel dat ondernemingen hun assortiment steeds meer verbreden. Onder Branchevervaging verstaat men het verschijnsel d…

B

Balance Sheet

Een financieel verslag dat de bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment, meestal aan het einde van d…

B

Begiftigde

De ontvanger van een erfenis of schenking. Het is de wederpartij van een schenker in de overeenkomst van schenking. …

B

Besloten vennootschap

Een vennootschap bij notariele akte opgericht, waarbij de aandelen op naam luiden en zijn ingeschreven in het aandeelhouders…

B

Bewaarloon

Uw bank of commissionair brengt aan het eind van het jaar een vergoeding in rekening voor het bewaren van uw effecten. …

B

BNI

Bruto Nationaal Inkomen, de som van het verdiende inkomen in een land in een jaar tijd. …

B

Broker-Dealer

Een trading member die beide functies combineert, is broker-dealer. Deze partij mag dus zowel klantenorders uitvoeren als vo…

B

Basishypotheek

Hypotheek die onder standaardcondities en tegen basisrente wordt verstrekt. De meeste financiers doen dit tot 70 …

B

Belastinglek

Het deel van elke toename van het nationaal inkomen “lekt” weg als belastingbetalingen. Het gevolg is dat de mul…

B

Beurs

Een plaats voor vraag en aanbod van bijvoorbeeld aandelen, goederen en obligaties bij elkaar komen. Zo is de effectenbeurs e…

B

Big board

Benaming voor de New York Stock Exchange (NYSE). Belangrijkste van de drie effectenbeurzen in New York. De andere twee zijn …

B

Book Value

Boekwaarde, de waarde waarop een bezit wordt gewaardeerd op de balans van een bedrijf. De boekwaarde kan helpen bij het sele…

B

Bulletlening

Lening waarbij de aflossing ineens geschiedt. Het gaat hier vaak om een obligatielening. …

B

Backwardation

Wanneer een handelaar aandelen verkoopt met als doel de aandelen later tegen een lagere koers terug te kopen. Wanneer de han…

B

Bear squeeze

Situatie waarin overheden effecten, grondstoffen of valutas aankopen om een koersdaling tegen te gaan of de koersen weer te …

B

Beleggingsstudieclub

In een beleggingsstudieclub komt een aantal actieve beleggers regelmatig bij elkaar om samen te beleggen in effecten. Dit is…

B

Beurslid

Lid van de Amsterdamse effectenbeurs. Degene die orders aanneemt van het publiek (commissionair) en die prijzen van aandelen…

B

Black Thursday

Naam voor koersval op donderdag 24 oktober 1929. De Dow Jones daalde met 11,7%. Door de historisch grote daling die op een d…

B

Breadth of the Market

Percentage aandelen die participeren in een bepaalde marktbeweging. Deze indexen worden ook wel advance-decline indexen geno…

B

Balansbeheer

Strategisch beheer van de activa en passiva van een onderneming ten aanzien van rente- en valutarisico, liquiditeit en solva…

B

Begroting

Een schatting van inkomsten en uitgaven. Een in bedragen uitgewerkt plan voor toekomstige activiteiten, ten behoeve van leid…

B

Bestedingen

Zijn het totaal van de uitgaven van alle sectoren in de economie. Bestedingen is het totaal wat men van het inkomen uitgeeft…

B

Bewaarneming gesloten

Van gesloten bewaarneming is sprake indien de belegger via een kluiscontract waardezaken, bijvoorbeeld effecten, in een klui…

B

BNP

Bruto Nationaal Product, is gelijk aan het Bruto Binnenlands Product plus het saldo van de uit het buitenland ontvangen prim…

B

Bruto

Zonder aftrek van kosten. Alles wat een werknemer ontvangt van zijn werkgever als tegenprestatie voor zijn arbeid is brutolo…

B

Basisinnovaties

Nieuwe technieken, die ten grondslag liggen aan zeer veel producten. Bijvoorbeeld de microprocessor en nieuwe materialen. De…

B

Belastingparadijs

Een land kent lage belastingtarieven of zelfs vrijstelling van belasting toe voor inkomsten die uit bepaalde activiteiten wo…

B

Beurscrash

Een beurscrash is een ineenstorting van de koersen. Dit wordt ook wel beurskrach genoemd. Een beurskrach of beurscrash is ee…

B

Big cap

Afkorting van big capitalisation. Zijn beursgenoteerde bedrijven met hoge beurswaarden. Het tegenoversgestelde zijn de klein…

B

Bookrunner

Hoofd van een effectensyndicaat die de inschrijving, toewijzing en na-markt regelt voor alle leden van het syndicaat. …

B

Bundesbank

Duitse Bundesbank, de centrale bank van Duitsland. De Deutsche Bundesbank is een van de machtigste leden van het Europees St…

B

Bad Delivery

Als een waardepapier niet alle vereiste kenmerken heeft. Dus niet ondertekend, helder geformuleerd of voorzien van alle kwal…

B

Bear trap

Situatie waarin een aandeel, na een sterke daling, even opveert en door een belegger gekocht wordt, waarna het aandeel toch …

B

Belenen

Het opnemen van een lening met als onderpand een goed of waardepapier, zoals een levensverzekeringspolis of een effectenport…

B

Beursnotatie

Het zijn de officiele koersen van ter beurze verhandelde aandelen en obligaties. Een onderneming heeft een beursnotering wan…

B

Black Tuesday

Naam voor koersval op dinsdag 29 oktober 1929. De Dow Jones daalde scherp met zeer grote omzetten. Maar door grote aankopen …

B

Break even

De koers die de onderliggende waarde moet bereiken opdat de bezitter geen verlies lijdt als hij de warrant of optie uitoefen…

B

Balanswaarde

De waarde van een bedrijf of een deel daarvan zoals uit de balans kan worden opgemaakt. Het is de waarde waarvoor eigendomme…

B

Begunstigde

Degene die in een polis van levensverzekering is genoemd als gerechtigde tot uitkering. De begunstigde is de persoon aan wie…

B

Bestedingsevenwicht

Het nationaal inkomen waarbij de gegeven productiecapaciteit volledig wordt benut. Er is sprake van volledige werkgelegenhei…

B

Bewaarneming open

Open bewaarneming houdt in dat de bank naast het bewaren van de effecten in depot tevens bevoegd is alle andere handelingen …

B

Bodem

Een bodem is een tijdelijk of absoluut dieptepunt in een koersgrafiek. Langs verschillende bodems in een grafiek kan een tre…

B

Basispunt

Kleinste fluctuatie bij de notering van een obligatierendement. Als bijvoorbeeld het rendement stijgt van 9,25% naar 9,75%, …

B

Beleggen

Geld dat niet direct voor consumptie nodig is, kan worden belegd in bijvoorbeeld aandelen, obligaties, spaarrekeningen en de…

B

Beursfraude

Vormen van bedrog en oplichting met betrekking tot de effectenhandel zoals het verstrekken van valse informatie aan belegger…

B

Big Five

De vijf grootste accountantsfirmas van de wereld. De Big Five is echter ook bekend als de vijf grootste effectenbanken van J…

B

Boomen

Explosieve koersontwikkeling op de beurs die betrekking heeft op de meeste aandelen. Het is een sterke stijging van de aande…

B

Bundfuture

In Londen en Frankfort verhandeld termijncontract op Duitse staatsleningen. Graadmeter voor inflatie- en renteverwachtingen …

B

Badwill

Het negatieve verschil tussen wat voor een overgenomen bedrijf is betaald en het eigen vermogen ervan. Het tegenovergestelde…

B

Bearish

Wanneer wordt uitgegaan van een koersdaling. Een belegger is bearish als hij verwacht dat de koersen zullen dalen. …

B

Beleningsrente

Rentetarief waartegen banken bij de centrale bank tegen onderpand kredieten kunnen krijgen met een vastgestelde looptijd. …

B

Beursnotering

Van een beursnotering is sprake wanneer effecten zoals aandelen, warrants, beleggingsfondsen en obligaties op een beurs verh…

B

Black Wednesday

Naam voor EMS-crisis op 16 september 1992. Verenigd Koninkrijk en Italie stappen uit EMS. Spaanse peseta devalueert met 5%. …

B

Break-away gap

Een koers die verhandeld wordt met een verschil in de openings- en de slotkoers. De break-away gap is een koerspatroon in de…

B

Ballonlening

Een lening waarvan de laatste aflossing veel groter is dan de voorgaande. De lening wordt doorgaans verstrekt wanneer er in …

B

Beheerskosten

Kosten die beleggingsinstellingen en beheersmaatschappijen in rekening brengen aan hun klanten ter dekking van de kosten die…

B

Bestedingsinflatie

Prijsinflatie die ontstaat doordat de totale bestedingen te groot zijn ten opzichte van de productiecapaciteit. Dit wordt oo…

B

Bewonersverklaring

Verklaring die bij premiekoopwoningen noodzakelijk is. De eigenaar/bewoner stelt het VROM op de hoogte van het feit dat hij/…

B

Boekjaar

Periode waarover verslag wordt uitgebracht in het fiscaal jaarverslag en de verlies- en winstrekening. Een boekjaar is een p…

B

Brutowinst

Wordt op verschillende manieren gedefinieerd: de netto-omzet minus de directe bedrijfskosten die gemaakt zijn om deze omzet …

B

Basket

Verzameling obligaties of aandelen om een index na te bootsen of het risico te spreiden. De Nederlandse vertaling van basket…

B

Beleggingsanalist

Deskundige die ondernemingen, politieke situaties en economische ontwikkelingen bestudeert en op basis daarvan advies uitbre…

B

Beursgevoeligheid

Maatstaaf voor relatief systematisch risico, zijnde de mate waarin de koers van een fonds meefluctueert met een marktindex. …

B

Big Mac index

De Big Mac index is een wat primitieve maar erg aansprekende manier om de koopkrachtpariteit van munten te onderzoeken. Dit …

B

Borg

Een uittreksel uit de hypotheekakte dat is vereist voor inschrijving in het hypotheekregister. Dit is ook wel bekend als een…

B

Butterfly

Een combinatie van opties, waarbij de opties met de laagste en de hoogste uitoefenprijs worden gekocht en twee opties worden…

B

Baht

Munteenheid van Thailand. De volgende munten zijn in omloop: 25 en 50 satang en 1, 2, 5 en 10 baht. …

B

Bemoeigoederen

Bij sommige goederen vindt de maatschappij dat de burgers er meer van moeten gebruiken. De overheid gaat zich er dan mee bem…

B

Beursoverval

Vijandige overname van een beursgenoteerd bedrijf. Bij een vijandige overname doet een partij een bod op de aandelen van een…

B

Blanco betaling

Een betaling zonder dat voorwaarden zijn gesteld waaraan de ontvanger moet voldoen. Een vooruitbetaling van het ene bedrijf …

B

Break-evenpoint

Omzetniveau dat winst noch verlies genereert. Dus de omzet waarbij de totale opbrengst gelijk is aan de totale kosten. …

B

Bank

Bank Een door De Nederlandsche Bank erkende instelling voor het doen van financiële zaken. De Nederlandsche Bank is de centr…

B

Beige Book

Amerikaanse term voor een rapport over de financiele en economische situatie in de Verenigde Staten. Het geeft een beeld van…

B

Bestensorder

Kopen of verkopen op de beurs tegen de eerstvolgende prijs waarop wordt gehandeld. Het is een order waarbij de opdrachtgever…

B

Bezettingsgraad

Een term die in verschillende industrieen wordt gebruikt om aan te geven welk percentage van de beschikbare capaciteit daadw…

B

Boekwaarde

Eigen vermogen van de onderneming. Ofwel bezittingen minus de schulden. Dit wordt ook wel de intrinsieke waarde genoemd. …

B

BTW

De BTW is een belasting over de omzet. De btw wordt in de prijs doorberekend aan de consument. Ook te betalen bij de koop va…

B

Bazel 1 en 2

De Bazel I en II akkoorden zijn een verzameling van regels en standaarden voor het toezicht op banken die in 1988 resp. 2006…

B

Beleggingsdoelstelling

Een beleggingsdoelstelling is een door de fondsmanager weergegeven oogmerk voor de middelen geinvesteerd in zijn fonds. Voor…

B

Beursgoeroe

Invloedrijke beleggingsdeskundige. De meest bekende beursgoeroe is Warren Buffet. …

B

Bka

Besluit kredietaanbiedingen. Kredietbemiddelaars evenals de kredietaanbieders dienen te voldoen aan dit besluit. Overtreding…

B

Bottom up benadering

Wijze van beleggen door direct de meest interessant geachte effecten te kiezen, onafhankelijk van sector of land. …

B

Buy and hold

Een beleggingsstrategie door effecten te kopen en voor lange tijd aan te houden. De gekochte aandelen worden voor langere ti…

B

Baisse

Wanneer wordt uitgegaan van een koersdaling. Een dalende trend in de markt. Het tegenovergestelde heet een hausse. …

B

Bedrijfskapitaal

Vermogen dat een onderneming lang ter beschikking staat. Met dit vermogen wordt de vlottende activa gefinancierd. …

B

Benchmark

Benchmarking betreft de bepaling van de rangorde in een branche. Die rangordening gaat om een vergelijking van de omzet, aan…

B

Beurspaniek

Vertrouwenscrisis die tot groot aanbod van aandelen leidt en daardoor tot een scherpe prijsdaling leidt. Men is bang om grot…

B

Brede herwaardering

Benaming voor een omvangrijke operatie in de periode 1990-1995 op het gebied van fiscale wetgeving met betrekking tot lijfre…

B

Bank of England

De centrale bank van Engeland. De Bank of England is de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk. …

B

BEL 20

Belgische beursindex. De BEL 20 is de leidende index voor Euronext Brussel. Hij bestaat uit maximaal 20 aandelen die gekozen…

B

Betaalbaarstelling

Aanwijzen van een dividendbewijs of coupon waarop bijvoorbeeld het dividend wordt uitgekeerd of de obligatie wordt uitgeloot…

B

Bezitloos Pandrecht

Verpanding waarbij roerende zaken of vordering niet buiten de macht van de pandgever worden gebracht. Een authentieke of ger…

B

Boekwinst

Ontstaat door verkoop van bedrijfsmiddelen tegen een hoger bedrag dan de boekwaarde. Het is het verschil tussen de boekwaard…

B

Baar geld

Geld in de vorm van bankbiljetten en munten dat vrij overdraagbaar is. Geld waarmee in de winkel betaald kan worden. Dit wor…

B

BBP

Bruto binnenlands product. De totale productie van goederen en diensten binnen een land. Is binnenland plus export min impor…

B

Beleggingsfonds

Vorm van een collectieve belegging waarbij tegenover de ingelegde gelden participatiebewijzen worden afgegeven. Een beleggin…

B

Beurshausse

Langere periode van ononderbroken koersstijging. Dit wordt ook wel rally genoemd. Voor beleggers met long posities winstgeve…

B

BKR

BKR informeert aangesloten organisaties over kredieten en gsm-abonnementen die consumenten hebben afgesloten. Deze informati…

B

Bouwkundig rapport

In het bouwkundig rapport vertelt een bouwkundige over de staat van onderhoud van een woning. De staat van woning wordt aan …

B

Buy Order

De aankooporder die de client aan zijn handelaar geeft om een aandeel of obligatie te kopen. Het is een opdracht om de order…

B

Baissemarkt

Een markt waarin vrijwel alle effecten in koers dalen. Een baissemarkt gaat vergezeld met wijdverspreid pessimisme …

B

Bedrijfskolom

Serie bedrijven die, elk op hun manier, meewerken aan de totstandkoming van een bepaald eindproduct. Het is een schakel van …

B

Bereidstellingsprovisie

Een uitgebrachte hypotheekofferte met een daarin genoemde rente blijft een bepaalde periode geldig. Als men deze termijn wil…

B

Beurssentiment

De stemming op de beurs. Soms is het marktsentiment er de oorzaak van dat gebeurtenissen die objectief gezien tot een verand…

B

Bloot eigendom

Het eigendom van een zaak waarvan een ander in de vorm van een zakelijk recht het volle genot heeft. Onder Bloot eigendom wo…

B

Breedte-investeringen

Investeringen in machines die dezelfde productiviteit hebben als de bestaande machines. De verhouding tussen kapitaal en arb…

B

Bankbrief

Een obligatie welke doorlopend uitgegeven wordt door een (spaar)bank. De koers van een bankbrief is afhankelijk van de gelde…

B

Belang derden

Indien een bedrijf een dochter waarvan zij niet 100% van de aandelen bezit voor de volle 100% meeconsolideerd in de resultat…

B

Betaaldatum

De dag dat het bedrijf/instelling de rente of dividend in geld ter beschikking stelt. Voor een obligatie de laatste dag waar…

B

Bezwaarschrift

Schriftelijk protest bij een overheidsorgaan dat een beslissing heeft genomen. Een bezwaarschrift is het schriftelijk stuk w…

B

Boeterente

Als u niet aan de betalingsverplichtingen voldoet waardoor u een achterstand oploopt dan betaalt u over het achterstallige b…

B

Buitengewoon dividend

Dividend dat anders is dan gebruikelijk. Bijvoorbeeld een eenmalig superdividend. Het gaat tegen de principes van een standa…

B

Baby bond

Een obligatie met lagere nominale waarde dan gebruikelijk. Aantrekkelijk voor kleine investeerders. Het is een converteerbar…

B

Bear

Dit is een symbool voor een baissegezinde stemming over de ontwikkeling van de markt. Het is het tegenovergestelde van bull.…

B

Beleggingshorizon

Periode dat het geld bestemd voor een belegging kan worden gemist. Het geld dat wordt belegd moet voor een bepaalde periode …

B

Beursindex

Graadmeter voor de stemming op de beurs. Het is het koersgemiddelde van een aantal aandelen die tezamen de beursindex vormen…

B

BKR-code

Geldverstrekkers die deelnemen aan het BKR moeten een betalingsachterstand melden. Deze notering van de achterstand blijft t…

B

Bouwrente

Dit begrip omvat alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning moet betalen aan aannemer en hypotheekverstrekker tijdens d…

B

Buyback

Het inkopen van eigen aandelen door een bedrijf. Het is ook het sluiten van een shortpositie door aankoop van de betreffende…

B

Baissepositie

Wanneer een belegger effecten heeft verkocht terwijl hij ze niet bezat. Dit staat ook wel bekend als short gaan. …

B

Bedrijfspensioenfonds

Een bedrijfspensioenfonds (BPF) is een pensioenfonds, specifiek voor een bepaald bedrijf. In verschillende bedrijfstakken ge…

B

Beroepsbevolking

Het deel van de totale bevolking in de leeftijd tussen de 15 en 65 jaar, dat een baan heeft of als werkloos bij het arbeidsb…

B

Beurstax

Belasting bij de aan- en verkoop van beursproducten. Onder de beurstax verstaan we de belasting die bij de aan- en verkoop v…

B

Brent

Ander woord voor olie die in de Noordzee wordt gewonnen. Het is de benaming voor verzameling ruwe oliesoorten, die in de Noo…