I

I

Inkomensverklaring

Wat is een inkomensverklaring? In het verleden ook wel de IB60 genoemd is een document wat u van de Nederlandse Belastingdie…

I

ING rentepunten

Wat zijn ING rentepunten? De grootste bank van Nederland geeft haar particuliere spaarders naast een rente vergoeding op spa…

I

IMF

Internationaal Monetair Fonds te Washington. Het IMF is een organisatie voor monetaire zaken. Anno 2008 heeft het IMF 185 li…

I

Investeringsvraag

De vraag naar kapitaalgoederen. Deze vraag is o.a. afhankelijk van de toekomstverwachtingen en de ontwikkeling van de rentes…

I

Investment bank

Zakenbank die ondernemingen helpt kapitaal aan te trekken tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, veelal door emissie van aa…

I

Interdealer broker

Een professionele bemiddelaar die wordt ingeschakeld bij het afsluiten van transacties op de geld- en kapitaalmarkt. Hij bre…

I

Import

De invoer van stoffelijke goederen en diensten van een bepaald land. Het is het invoeren van goederen en diensten uit het bu…

I

Investment grade

Obligaties uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit. Dit is minimaal een triple B status. …

I

Inflatie

Als het algemeen prijspeil voortdurend stijgt. Als uitgangspunt neemt men het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. …

I

Interest

De kosten van het gebruiken van geld, uitgedrukt in een percentage en over een bepaalde periode, meestal 1 jaar. …

I

Importlek

Een deel van elke toename van het nationaal inkomen “lekt” weg naar het buitenland. Dit proces maakt dat de waar…

I

IPO

Initial public offering. Een emissie waarbij de aandelen of obligaties voor het eerst een beursnotering krijgen. …

I

Inflatoire druk

Ontwikkelingen die het prijspeil omhoog drukken zoals loonstijgingen die de productiviteitsstijgingen overtreffen of prijsst…

I

Interest rate options

Een optie met bijvoorbeeld een obligatie als onderliggende waarde, die de koper het recht geeft de obligatie te kopen of te …

I

In de wind gaan

Short gaan, ofwel speculeren op een koersdaling door stukken te verkopen die men nog niet bezit, in de verwachting deze tege…

I

ISE

International Securities Exchange. Een nieuwe elektronische optiebeurs in de Verenigde Staten die in 2000 van start is gegaa…

I

Inhaalafschrijving

Extra afschrijving bij prijsstijging van een vast activum, om vervanging te waarborgen. Bij belangrijke waardedalingen van d…

I

IBES

IBES is een onderneming die de mening verzameld van analisten en daar een gemiddelde consensus over bepaalt. Al deze meninge…

I

Interim-dividend

Dividend dat aan de aandeelhouders tussentijds wordt uitgekeerd waarna later het slotdividend volgt. …

I

Incidentele Hertoetsing

Als de subsidie is gebaseerd op twee inkomens en een daarvan valt gedurende een geheel kalenderjaar weg, dan kan de subsidie…

I

ISIN-code

De ISIN code is een internationaal gebruikte code die door de Beurs wordt gebruikt voor het identificeren van de waarden. …

I

Initial Public Offering

De eerste aanbieding van een bedrijf van zijn aandelenpakket aan het publiek. IPOs zijn meestal een kans voor reeds bestaand…

I

ICBE

ICBE staat for Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten. De term refereert aan een richtlijn van de Europese Unie…

I

Internationals

Internationale Nederlandse fondsen die in Amsterdam worden verhandeld. Het zijn fondsen die ook op buitenlandse beurzen word…

I

Incourante fondsen

Veelal minder bekende of door kleine maatschappijen uitgegeven effecten die niet op de officiele beurs en meestal niet dagel…

I

Inkomenstoetsing

Beoordeling of het inkomen bepaalde grenzen niet overschrijdt om te bepalen of en in welke mate men voor een rijkspremie in …

I

Identieke omzetgroei

Omzetgroei die gerealiseerd is door winkels die minimaal 1 jaar geopend zijn. Deze term wordt veelal toegepast door retailbe…

I

Interventie

Aan- of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt, waardoor de koers van de eigen valuta en de ruimte op …

I

Index

Koersgemiddelde van een aantal fondsen. Indices kunnen worden gebruikt als “beursbarometer”, benchmark en als on…

I

IFRS

International Financial Reporting Standards. Geldt per 1 januari 2005 als normenstelsel bij de beoordeling van financiele ve…

I

Intrinsieke waarde

Vertegenwoordigt de brutowinst die een onmiddellijke uitoefening van een warrant of optie zou opleveren, of anders gezegd: h…

I

Index fonds

Een indexfonds is een fonds dat zo nauwkeurig mogelijk een bepaalde index volgt met als doel om hetzelfde rendement als deze…

I

Insider trading

Handelen met voorwetenschap. Het is de handel in effecten van ondernemingen of instellingen, die drijven op basis van vertro…

I

Inverse rentestructuur

Situatie waarin de korte rente hoger is dan de lange rente. Vaak aan het einde van een periode van economische bloei. …

I

Indexobligaties

Obligaties waarbij de rente wordt aangepast aan de gangbare rente, waardoor de koers steeds rond de 100% zal liggen. …

I

Insider transacties

Transactie in effecten van eigen onderneming door een in de wet nader aangeduide insider, bijvoorbeeld een bestuurder of com…

I

Illiquide fonds

Aandeel waarin weinig handel plaatsvindt en dat dus voor grote beleggers niet interessant is omdat een verkoopopdracht direc…

I

Investering

Het beleggen van geld of het aanschaffen van productiemiddelen ter verkrijging van een meeropbrengst. Het zijn uitgaven om d…

I

Index-opties

Een optie op een index. Bijvoorbeeld de AEX-index. Een index is gebaseerd op de totale waarde van een pakket van aandelen. …