M

M

Mini lening

Een mini lening is een kortlopend krediet. Doorgaans van een aantal weken of maanden. Het gaat vaak om een klein bedrag wat …

M

Motorverzekering

Een motorverzekering bestaat er in 3 varianten. De WA, Beperkt casco en Allrisk verzekering. Het is voor iedere motorrijder …

M

Middeninkomen

Een middeninkomen is een inkomen dat gezien kan worden als een landelijk gemiddeld inkomen. In de meeste gevallen zullen de …

M

Marketing

Marketing is een beleid gericht op winst waarbij de producent het product zo goed mogelijk overeenkomstig de wensen van de c…

M

Maandlast

Het bedrag dat maandelijks aan hypotheekrente en aflossing/premie tezamen worden betaald. De maandlast zijn de lasten die ma…

M

MBO

Dit staat ook wel bekend als een management buy-out. Uitkoop met geleend geld van de aandeelhouders door het management. …

M

Mandje

Verzameling obligaties of aandelen om een index na te bootsen of het risico te spreiden. Dit staat ook wel bekend als een ba…

M

Minderheidsbelang

Het recht dat niet-concern-aandeelhouders hebben op het eigen vermogen van een concernonderdeel. …

M

Marktaandeel

Het percentage van de markt dat een bedrijf bedient. Het marktaandeel van een onderneming zijn de verkopen van de ondernemin…

M

Mortgage Bond

Een obligatielening uitgeschreven door een staat of door een locale overheid. Deze fondsen kunnen aanvullend zijn voor de ce…

M

Maatschap

Het gezamenlijk opereren van een aantal beroepsbeoefenaren in een markt, waardoor minder risicos worden gelopen. …

M

Mean price

Dit is de Engelse term voor het gemiddelde van bied- en laatkoers; in het Nederlands ook wel middenprik genoemd. …

M

Mantel

Omslag van het coupon- of dividendblad, waarop de gegevens van de onderneming staan vermeld en onder andere de nominale waar…

M

Minderheidsdeelneming

Aandelenbelang van minder dan 50% dat een bedrijf in een ander heeft. Als men meer dan 50% in handen heeft dan is het geen m…

M

MSCI Index

Afkorting voor Morgan Stanley Capital International. Dit is een onafhankelijk Amerikaans beleggingsinstituut dat van alle be…

M

Maatschappelijk kapitaal

Het bedrag dat een vennootschap maximaal aan aandelen kan uitgeven. Het maatschappelijk kapitaal is het in de statuten verme…

M

Mede-eigendom

Meer dan een (rechts)persoon is eigenaar van een zaak, bijvoorbeeld een huis. Dit kan fiscale, financiele of juridische gevo…

M

Margin

Een minimum waarborgsom die betaald wordt voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Het is het bedrag dat …

M

Minimale belegging

De minimale belegging is het kleinste bedrag dat een belegger in een beleggingsfonds kan storten. Er kan zowel een minimale …

M

Marktkapitalisatie

Het aantal op de beurs uitstaande aandelen van een bedrijf maal de koers van dat aandeel op dat moment. …

M

Multiplier

Het getal dat aangeeft in welke mate het nationaal inkomen verandert als de autonome bestedingen worden veranderd. …

M

Macro economie

In de macro-economie wordt de werking van de economie als geheel bestudeerd. Er wordt met name aandacht besteedt aan inflati…

M

Meegekochte rente

De opgelopen rente op een lening die een koper moet betalen als hij een obligatielening koopt. De meegekochte rente is de re…

M

Margin call

Verzoek van commissionair of effectenbank om meer zekerheden te storten om uitstaande posities af te dekken. …

M

Marktneutraal

Niet gevoelig voor stijging of daling van de markt als geheel, met betrekking tot een belegging. Marktkapitalisatie is een a…

M

Municipal Bond

Een obligatielening uitgeschreven door een staat of door een locale overheid. Deze fondsen kunnen aanvullend zijn voor de ce…

M

Macrofonds

Macrofondsen zijn hedgefondsen die speculeren op rente- en valutaontwikkelingen. …

M

Meerwaarde

Rendement op het geinvesteerd vermogen voor zover dat uitstijgt boven het kapitaalmarktrendement. Het is de winst die wordt …

M

Margin Requirement

Het minimale bedrag dat een klant heeft moeten inleggen in de vorm van geld of effecten op een margin account. …

M

Mixfonds

Beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen, obligaties en deposito’s. Een mixfonds is ook wel bekend als een…

M

Marktrente

De op een bepaald moment geldende actuele rente. Onder de marktrente verstaat men normaal gesproken de rente zoals deze op e…

M

Schaal van Mock

Schaal van winststijging of daling: fractioneel : tot 2% gering : 2 tot 4% licht : 4 tot 7% duidelijk : 7 tot 12% belangrijk…

M

Meerwerk

Bij nieuwbouwwoningen kan op verzoek van de koper meerwerk worden verricht dan in het bestek is voorzien. Het is mogelijk da…

M

Marktrisico

Risico samenhangend met fluctuaties in beurskoersen en/of rentevoeten. Het marktrisico uit zich in grote tussentijdse koerss…

M

MAD

De valutacode voor de Marokkaanse Dirham. De volgende munten worden gebruikt: 10, 20 en 50 centime en 1, 2, 5, en 10 dirham.…

M

Mezzanine financiering

Financiele instrumenten zoals achtergestelde leningen en preferente aandelen die de kern vormen van een gemengde financierin…

M

Moedermaatschappij

Onderneming die de meerderheid van de aandelen van een andere onderneming zoals een werkmaatschappij of dochteronderneming b…

M

Marktvorm

Onder de marktvorm wordt het geheel van omstandigheden verstaan waaronder de concurrentie plaats vindt. …

M

Majoreren

Bij een emissie inschrijven op een groter aantal aandelen dan gewenst wordt in de veronderstelling dat slechts een deel van …

M

Micro economie

In de micro-economie wordt nagegaan hoe markten werken. De micro-economie is dat deel van de economische wetenschap dat de k…

M

Marked to Market

Een waardering van een aandeel of een aandelenportfolio tegen de huidige marktwaarde. Bijvoorbeeld opties en futures zijn ma…

M

Momentum

Periode waarin een duidelijke beweging is te zien, omhoog dan wel omlaag, van bijvoorbeeld koersen of winsttaxaties. …

M

Married put

Putoptie die tegelijkertijd met de onderliggende waarde wordt gekocht. Dit heeft afdekking van het prijsrisico als doel. …

M

Makelaarsloon

De commissie die een tussenpersoon krijgt in ruil voor het uitvoeren van een order. Dit staat ook wel bekend als courtage. …

M

Middenkoers

Gemiddelde tussen bied- en laatprijs. Het is het gemiddelde van de onder de beurstijd genoteerde hoogste en laagste koers va…

M

Market to book ratio

Aandelenkoers gedeeld door de boekwaarde per aandeel. Het is een manier om de waarde van aandeel te meten. …

M

Monetair verruiming

De verhoging van de binnenlandse geldhoeveelheid door een centrale bank. Het is een verlaging van de korte rente. …

M

Maturiteit

De datum waarop het door de warrant of optie toegekende recht vervalt. Dit wordt ook wel de vervaldag en soms ook expiratied…

M

Management accounting

De informatieverstrekking aan de leiding ten behoeve van het besturen van de onderneming. Het is het verzamelen, analyseren …

M

Midkap fondsen

Nederlandse aandelen van middelgrote ondernemingen. Het zijn aandelen van wat betreft marktkapitalisatie middelgrote onderne…

M

Market not held order

Een order van aanzienlijke omvang waarbij voor de uitvoering discretie wordt verleend voor het tijdstip of de prijs van de u…

M

Monetaire sfeer

Betreft de monetaire sector, of ook wel de geldsfeer genoemd. Dit betreft een uitwerking van de liquiditeitsvoorkeurtheorie,…

M

M1 t/m M5

Aanduidingen van de geldhoeveelheid in een land. De geldhoeveelheid is de hoeveelheid geld waarover het publiek kan beschikk…

M

MBI

Management buy-in. Investeerders beleggen geld in een jonge onderneming en laten op deze wijze blijken dat ze vertrouwen heb…

M

Management fee

De jaarlijkse management fee of beheerkosten, meestal uitgedrukt als percentage, is de vergoeding die een vermogensbeheerder…

M

Miljoenennota

De miljoenennota verschijnt op de derde dinsdag in september bij de opening van het parlementaire jaar. Officieel is de naam…

M

Marketperformer

Is een aandeel waarvan verwacht wordt dat de koers het de komende 12 maanden ongeveer even goed zal doen als de aandeleninde…

M

Monopolie

Marktsituatie waarbij een aanbieder van producten of diensten aan de gehele vraag voldoet. Het is een positie waarin bieders…