S

S

Sabbatical

Wat is een sabbatical? Wanneer je een sabbatical neemt, dan neem je even pauze van je werk. Het is vaak een periode waar je …

S

Sociale VerzekeringsBank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een overheisinstantie die de uitkeringen van diverse wetten uitvoert. Zoals de AOW, ANW…

S

Shutdown

Met een shutdown wordt vaak gehint op een federale shutdown. Het moment, waarop de overheid niet meer aan haar betalingsverp…

S

Subsidie

Subsidie is een vorm van vermogen krijgen waarbij de aanvrager aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In veel gevallen hoeft…

S

Secureren

Een krediet veiligstellen door zekerheden van de schuldenaar te vragen, zoals een onderpand of een hypotheek. …

S

Slotkoers

De laatste officieel bepaalde prijs van een bepaalde dag. Het is de koers van effecten bij het sluiten van de beurs. …

S

Stamp duty

Stamp duty is een overdrachtsbelasting. U betaalt bijvoorbeeld stamp duty bij het kopen van individuele Britse aandelen. De …

S

Strike price

Gebruik maken van het recht dat een warrant of optie toekent. Voor een call warrant of call optie: de onderliggende waarde t…

S

Senior Bonds

Obligaties die met voorrang worden afgelost. Deze hebben voorrang boven andere obligaties. …

S

Spaarfunctie

Beschrijft het verband tussen de voorgenomen besparingen en het nationaal inkomen. Is de consumptiefunctie bekend, dan is da…

S

Step up coupon

Een coupon van een obligatie die wordt verhoogd als de kredietrating neerwaarts wordt bijgesteld. Biedt extra rendement voor…

S

Superdividend

Een eenmalig dividend dat een onderneming uitkeert omdat de kaspositie uitpuilt en er binnen het bedrijf geen adequate beste…

S

Schuldrest

Het nog niet afgeloste deel van de hoofdsom van een lening. Het deel van de hypothecaire lening dat nog niet is betaald, nad…

S

Short straddle

Strategie waarmee wordt gespeculeerd op een stabiele ontwikkeling van de onderliggende waarde. Bij deze strategie worden teg…

S

Spin off

Hierbij wordt een deel van het concern volledig afgesplitst en ontstaat er een volledig nieuwe onderneming met een eigen beu…

S

Stopkoers

Effectenkoers die wordt afgegeven als er al geruime tijd geen handel in een bepaald effect heeft plaatsgevonden. Het is een …

S

Syndicaat

Combinatie van banken die bemiddelen bij een emissie van aandelen of obligaties. …

S

Securitisatie

Herstructurering van kredieten in de vorm van verhandelbare effecten. Het overnemende bedrijf geeft verhandelbare effecten u…

S

Sluipkrach

Term om aan te geven dat de koersen op bijvoorbeeld een effectenbeurs over een langere periode scherp dalen. Bij een normale…

S

Strip

Een gestripte obligatie is een obligatie waarbij de mantel (nominale waarde) en de coupon (rentebetaling) gescheiden zijn. H…

S

Separatisten

Bij een faillissement zijn dit de partijen die aparte afspraken hebben gemaakt met de failliete onderneming. …

S

Spaarhypotheek

Van oorsprong een merknaam voor een verbeterde levenhypotheek. Nu in gebruik als begrip. …

S

Sterfterisico

Het risico dat een pensioenfonds of een levensverzekeraar loopt dat er verlies wordt geleden als er meer of minder mensen ov…

S

SuperDOT

Elektronisch handelssysteem van de NYSE ter plaatsing van orders op de handelsvloer. In essentie de ECN van de NYSE. …

S

Scrip

Bewijzen waartegen men een gedeelte van een aandeel of een obligatie kan verkrijgen. Het is ook wel bekend als het bewijs va…

S

Split down

Het groter maken van de nominale waarde van een aandeel of obligatie. Het is een samenvoeging van coupures van een fonds tot…

S

Stop-limit order

Effectenorder waarbij een koper een limiet inlegt die hoger ligt dan de actuele beurskoers of waarbij een verkoper een limie…

S

Synergievoordelen

Voordelen van samenwerking van bedrijven zoals kostenbesparing door grootschaligere productie of samenvoeging van indirecte …

S

SEDOL

SEDOL staat voor Stock Exchange Daily Official List en is een identificatiecode voor Europese effecten van zeven karakters. …

S

Sluitingsaankoop

Om een short positie in een optie te liquideren doet u een sluitingsaankoop in de betreffende optie. U sluit dan uw short po…

S

Starterslening

Met een starterslening wordt het verschil tussen de totale koopsom en het maximale bedrag dat u kunt lenen overbrugd. De len…

S

Strippen

Scheiden van de mantel (nominale waarde) en de coupon (rentebetaling) van een obligatie om ze apart te verhandelen. De mante…

S

S&P500

De Standaard & Poors 500. Een index samengesteld uit 500 Amerikaanse aandelen. De in de index opgenomen fondsen vertege…

S

SER

SER is de afkorting van Sociaal Economische Raad. Deze raad is belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken met betrekk…

S

Spaarkrediet

Het spaarkrediet is een leenvorm waarbij er tijdens de looptijd alleen rente betaalt wordt. Hiernaast moet u maandelijks een…

S

Suppleren

Aanvullen van het onderpand bij een lening indien de waarde van de in onderpand gegeven effecten door koersdaling onder het …

S

Scripofolie

Het verzamelen van oude effecten. In Amsterdam maar ook elders wordt van tijd tot tijd een veiling gehouden in oude effecten…

S

Single premiums

Levensverzekeringsproducten waarop de polishouder eenmalig een storting verricht. Het is de Engelse term voor een koopsompol…

S

Spookhandel

De voorwaardelijke handel in nog niet geemitteerde beleggingsobjecten zoals aandelen. Het is handel waarbij er gehandeld wor…

S

Stoploss order

Deze order moet worden uitgevoerd tegen elke prijs zodra een afgesproken limiet is bereikt. Een stoploss order stopt het ver…

S

Systematisch risico

Ander woord voor marktrisico, de risicos die ontstaan als in een bepaalde markt wordt belegd. Iemand die in aandelen belegt,…

S

Seizoenbeweging

Een schommeling in de economische grootheden als gevolg van de invloed van de jaargetijden. …

S

Sluitingsverkoop

Wanneer u uw long positie in een optie wilt liquideren (sluiten) moet u een sluitingsverkoop doen. U sluit uw long positie i…

S

Startkapitaal

Het kapitaal waarmee een nieuwe onderneming wordt gestart. Startkapitaal wordt ook wel durfkapitaal of risicokapitaal genoem…

S

Stromannen

Mensen die handelen op eigen naam maar met geld van grote opdrachtgevers die als voorbeeld een machtspositie willen krijgen.…

S

Samengestelde interest

Rente over rente. Rente wordt niet uitgekeerd, maar aan de hoofdsom toegevoegd. Het is interest die berekend wordt zowel ove…

S

Serial Bond

Uitgegeven, meestal door een Municipality, met verschillende afloopdata maar wel met dezelfde voorwaarden. …

S

Spaarparadox

Bij toename van de spaarneiging achteraf blijkt dat de totale besparingen lager zijn. Bij toename van de marginale spaarquot…

S

Steunniveau

Prijsniveau waarop er genoeg vraag in de markt is om een koersdaling een halt toe te roepen. Een recente bodem in een koersg…

S

Support

De waarde waarop de warrant of optie betrekking heeft. Mogelijke dragers zijn aandelen, aandelenkorven en indices. In princi…

S

SEAQ

Stock Exchange Automated Quotation System. Elektronische beursvloer van Londen voor buitenlandse aandelen. …

S

Sinkeable fund

Deze clausule verhoogt het vereiste rendement op een obligatie, aangezien het bedrijf telkens steeds een stuk van de emissie…

S

Spread

Het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs. De laatprijs is altijd hoger dan de biedprijs. De spread verkrijgt u door …

S

Storno

Correctie van een foutief geboekte order. Annulatie van een boeking door een tegengestelde boeking. Een stornering, oftewel …

S

Surseance van betaling

Een door een rechtbank verleend uitstel van betaling aan een bedrijf of andere organisatie. Door de rechter verleende opscho…

S

Seizoenskrediet

Een lening die door een bank in een bepaalde periode van het jaar aan een bedrijf wordt gegeven omdat het bedrijf in die per…

S

Small caps

Aandelen van bedrijven met een relatief lage beurswaarde. De term `Small Caps` wordt gebruikt voor aandelen van onderneminge…

S

Statuten

Voorwaarden waaraan desbetreffende instelling dient te voldoen. Het is een reglement van een stichting of vereniging waarin …

S

Stroomgrootheid

Een grootheid die in een bepaalde periode wordt gemeten. Voorbeelden hiervan zijn het Nationaal inkomen, omzet, kosten en be…

S

Samenlevingscontract

Een contract waarin samenwoners de vermogensrechtelijke gevolgen van hun samenwoning kunnen regelen. Een samenlevingscontrac…

S

Serie

Term die wordt gebruikt om een groep opties aan te geven. Een optieserie bestaat uit alle opties met dezelfde onderliggende …

S

Special product

Een optie, waarvoor de uitgevende instelling garant staat voor de uiteindelijke uitbetaling. …

S

Stichtingskosten

Tot 1-1-90 in de premiekoopregeling gebruikt begrip om de prijs van het huis te limiteren. Vanaf 1989 is de koop-/aanneemsom…

S

SEC

Securities & Exchange Commission. Amerikaans overheidsorgaan dat toezicht houdt op de handel in effecten op Amerikaanse…

S

Sinking fund

Een voor de aflossing van een obligatielening gevormd fonds. Het is een obligatielening waarvan periodiek een gedeelte wordt…

S

Spread diagonaal

Het gelijktijdig kopen van calloptie en verkopen van een calloptie met een langere looptijd en een hogere uitoefenprijs. …

S

Stortingsdatum

De datum waarop betaald moet worden of de datum waarop geld is overgemaakt. Emissies van aandelen of obligatie’s worde…

S

SEK

Valutacode voor de Zweedse Kroon. Het muntgeld is beschikbaar in 50 …

S

SMI

Swiss Market Index, waarin de 23 meest verhandelde Zwitserse aandelen zijn opgenomen. …

S

STE

Stichting Toezicht Effectenverkeer. De naam is gewijzigd in Autoriteit Financiele Markten, ook wel bekend als de AFM. …

S

Stroppenpot

Het totaal van de stille reserves van de banken. Het geld is bedoeld om onvoorziene verliezen op te vangen. …

S

Samenwonenden

Het feit dat men samenwoont kan juridische, fiscale en financiele gevolgen hebben. Het betreft twee personen die als paar, a…

S

Servicekosten

Bewoners van een appartement betalen mee aan de kosten van de gemeenschappelijke delen van het gebouw via een bedrag aan ser…

S

Speciale belening

Geldmarktinstrument van een centrale bank; een openmarkttransactie in de vorm van kredietverleningen aan banken tegen onderp…

S

Stille reserves

Reserves die ontstaan door activa ver onder de werkelijke waarde te waarderen. Het zijn reserves waarvan de omvang en of het…

S

Swap

Omwisseling van vergelijkbare effecten, met als doel het verkrijgen van een hoger rendement. Een swap is een derivaat waarbi…

S

Secondary offerings

Een pakket uitgegeven aandelen, die reeds in bepaalde handen zijn, wordt weer aan het publiek aangeboden. …

S

Sitting duck

Bedrijf dat bij wijze van spreken klaar zit om te worden overgenomen. Bijvoorbeeld omdat het duidelijk herstructurering beho…

S

Spread margin

De waarborgsom die moet worden gestort bij gelijktijdige aan- en verkoop van een obligatiefuture. …

S

Straddle order

Van een fonds wordt een gelijk aantal call- en putopties van eenzelfde optieserie gekocht en verkocht. …

S

Selection ability

Een maatstaf die aangeeft hoe goed de fondsmanagers zijn in het selecteren van die aandelen die een buitengewoon rendement g…

S

SOeX

Het Amsterdamse systeem voor Small Order Execution, gebruikt bij kleine orders van optiecontracten (5 of minder). …

S

Steepener

Een obligatie waarbij de hoogte van de coupon afhangt van het verschil tussen de lange en de korte rentevoet, vermenigvuldig…

S

Structureel

Een probleem is structureel als de oorzaak van het probleem bij de aanbodzijde van de economie ligt. …

S

Sans-forcer-order

Een beursorder waarvan de uitvoering voorzichtig gebeurt met als doel dat de koers niet te veel wordt beinvloed. Dot wordt o…

S

Servituut

Een last waarmee een erf is belast voor gebruik en ten nutte van een erf dat aan iemand anders toebehoort. Bijvoorbeeld het …

S

Specialist

Iemand die op de beursvloer vraag en aanbod regelt en op elkaar probeert aan te sluiten. Vroeger hoekman genoemd. …

S

Stille vennoot

De vennoot in een commanditaire vennootschap die zich niet met de dagelijkse gang van zaken van de cv mag bemoeien. Een stil…

S

Swingkrediet

Een krediet dat twee landen die een handelsovereenkomst op basis van verrekening gesloten hebben, elkaar over en weer verlen…

S

Sectorfondsen

Sectorfondsen zijn fondsen die in een bepaalde sector beleggen zoals technologie, media, biotechnologie of de financiele die…

S

Strafbankje

Bij geconstateerde onregelmatigheden kunnen beursfondsen hangende het onderzoek uit de officiele notering worden genomen. …

S

Sell out

Plotselinge massale verkopen op een beurs waardoor de koersen sterk dalen. …

S

Soffex

Zwitserse optiebeurs gevestigd in Zurich. Het is een afkorting van de vroegere Swiss Options and Financial Futures Exchange.…

S

Stellage

Vergelijkbaar met een combinatie van een baisse- en een haussepremie, zij het dat er geen premie betaald noch ontvangen word…

S

Structurele werkloosheid

Heeft zijn oorzaak bij de aanbodzijde van de economie. De oorzaken kunnen heel verschillend van aard zijn, maar hebben allem…

S

Schaalvoordelen

Naarmate de productieomvang toeneemt kunnen efficiencyvoordelen worden behaald. Door meer aankopen ineens te doen kan er een…

S

Shareholder value

Waarde van de onderneming voor de aandeelhouders. Een beleid gericht op vergroting van de shareholder value kan ten koste ga…

S

Specifiek risico

Gedeelte van de koersbeweging van een individueel aandeel dat niet kan worden verklaard door marktrisico maar specifiek is v…

S

Stock Option Plan

Programma waarbij een onderneming haar werknemers op gunstige voorwaarden aandelen van het bedrijf aanbiedt. …

S

Swiss Market index

Zwitserse beursgraadmeter. De index is op 30 juni 1988 ingevoerd met een beginstand van 1500 punten. De Swiss Market index t…

S

Sectorstrategie

Het overwegen van een bepaalde sector in de beleggingsportefeuille. Zo kan men vroeg-cyclische sectoren als staal en chemie …

S

Skew

Het verschijnsel waarbij de implied volatility die is verwerkt in de optieprijzen varieert met de uitoefenprijzen. Meestal w…

S

Staatsleningen

Obligaties waarmee de overheid geld uit de markt haalt om het financieringstekort te dekken. Het is een door de staat uitges…

S

Straits Times-index

Singaporese beursgraadmeter. Een beursgraadmeter is een afspiegeling van het sentiment en hangt af van de stemming van de da…

S

Seller

Bank die zich t.a.v. een bepaalde emissie alleen bezighoudt met de plaatsing van de betreffende stukken bij clienten. De sel…

S

SOLVIT

Een on-line netwerk waarin EU-lidstaten gezamenlijk naar pragmatische oplossingen zoeken voor problemen die het gevolg zijn …

S

Stellen

Het noemen van een bied- en laatkoers voor een valuta of een effect dat men wil aankopen of verkopen. …

S

Subprime

Subprime is een Amerikaanse term voor hypotheken en andere leningen die aan minder kredietwaardige personen zijn verstrekt. …

S

Short gaan

Het verkopen van effecten die men niet in bezit heeft. Het is het speculeren op dalende koersen met de bedoeling deze tegen …

S

Speculatie

Het profiteren van in de tijd optredende prijsverschillen. Speculatie is een transactie die bedoeld is om er winst mee te ma…

S

Stock picking

Het kopen van aandelen met een gunstige koers/winstverhouding, met een onderwaardering, met bijzondere vooruitzichten. Het t…

S

Switchen

Een beleggingsfonds omwisselen naar een ander beleggingsfonds binnen een giraal beleggingssysteem. Switchen betekent letterl…

S

Secundaire emissie

De uitgifte aan een belegger van reeds bestaande aandelen, obligaties of andere effecten. Dit doet zich bijvoorbeeld voor in…

S

Sleutelvaluta

De valuta die in het internationale betalingsverkeer gebruikt wordt voor het bepalen van de pariteit van andere valutas. …

S

Staatsobligatie

Verhandelbaar schuldbewijs van de overheid. Deze geeft in het algemeen een jaarlijkse rente. Een staatsobligatie is een obli…

S

Strangle order

Van een fonds wordt een gelijk aantal call- en putopties van verschillende optieseries gekocht en verkocht. Het is een call …

S

Sellers market

Markt waarop de vraag groter is dan het aanbod waardoor de verkopers tot op zekere hoogte de prijzen kunnen bepalen. …

S

Sonderen

Ander woord voor behoedzaam en op diplomatieke wijze naar iets informeren of aftasten of iemand of een bedrijf ergens toe be…

S

Stemmen met de voeten

Het verkopen van aandelen om duidelijk te maken dat een bepaald bedrijf een beleid voert dat de verkopende belegger niet bev…

S

Subrogatie

Iemand betaalt de schulden van een schuldenaar en neemt diens rechten over: de schuld blijft bestaan maar er is een nieuwe s…

S

Schermenhandel

Handelssyteem waarbij vraag en aanbod via computers bij elkaar worden gebracht. Dit in tegenstelling tot vloerhandel, ofwel …

S

Short positie

Een short positie betekent dat u iets heeft verkocht. Een shortpositie ontstaat door een opening sell; het schrijven van een…

S

Spike

Een hevige en kortstondige opwaartse koersbeweging die duidelijk waarneembaar is in de grafiek. …

S

Stockdividend

Winstuitkering aan de aandeelhouders in aandelen in plaats van in contanten. Het is een dividend waarbij in een bepaalde ver…

S

SWX

Afkorting voor Swiss Exchange. De Swiss Exchange is de Zwitserse beurs en is opgericht in 1993. Het is een belangrijk bestan…

S

Secundaire markt

Aandelen die al op de beurs genoteerd staan, zijn onderdeel van de secundaire markt. De aandelen worden dan niet rechtstreek…

S

Slotdividend

Het totaal uit te keren dividend minus het reeds uitgekeerde interim-dividend. Het slotdividend komt overeen met het verschi…

S

Stagflatie

Het samengaan van inflatie en werkloosheid. Het woord is een samentrekking van inflatie en stagnatie (stagnerende economie).…

S

Stress test

Een simulatie ter bepaling van het maximale potentiele verlies op een handelspositie gedurende een specifieke periode onder …

S

Spaarbrief

Hierbij wordt de hoofdsom van tevoren betaald. Na de looptijd wordt de hoofdsom met de rente ontvangen. …

S

Stempelen

Ander woord voor het verlagen van de nominale waarde van een aandeel of obligatie. Het is de wijziging van de nominale waard…

S

Successierechten

Bij overgang van een eigendom door overlijden moet de opvolgende successievelijk eigenaar belasting betalen. …

S

Schuld

Datgene waartoe een schuldenaar verplicht is. Meestal gaat het om een geldschuld: de verplichting een bepaald bedrag te beta…

S

Short squeeze

Een onverwachte opwaartse beweging in de koers van een aandeel waardoor partijen die short zitten aandelen moeten inkopen om…

S

Spilkoers

Afgesproken vaste verhouding van valutas ten opzichte van elkaar. Rond de spilkoers ligt een zone, waarbinnen de koers zich …

S

Stop order

Een order voor een effectenhandelaar om te kopen of te verkopen voor de marktprijs als het aandeel een specifieke prijs is g…

S

Surs

Een door een rechtbank verleend uitstel van betaling aan een bedrijf of andere organisatie. Door de rechter verleende opscho…