F

F

Financiele cursus

Wat zijn de kosten en voordelen van financiele cursussen De kosten voor een finance cursus kan verschillen op basis van aanb…

F

FB

Wat wordt bedoeld met FB? Met de afkorting FB, wordt vaak het sociale netwerk Facebook bedoeld. Op dit platform kunnen gebru…

F

Factuur

Een factuur is een overzicht van kosten die betrekking hebben tot een aankoop. Vooral in de zakelijke sfeer worden facturen …

F

Freebees

Wat zijn Freebees De term Freebee komt uit het Engels en betekent iets dat je gratis krijgt bij een aankoop. Oliemaatschappi…

F

Financieringstekort

Het bedrag waarvoor de overheid een beroep moet doen op de geld- en kapitaalmarkt om de begroting in evenwicht te brengen. …

F

FSA

De FSA is een belangrijke autoriteit in het VK, die verantwoordelijk is voor het beleid in de sector van de financiele diens…

F

Falcons

Fixed term Agreement for Long term Call Option oN existing Securities. Een kooprecht op aandelen voor een bepaalde tijd. …

F

Floorbroker

Beroepshandelaar die belast is met de uitvoering van publieksorders op de beursvloer. Vaak in dienst van een bank of commiss…

F

FIFO

FIFO betekent first in, first out. Het houdt in de effectenhandel in dat de orders van gelijke prijs die het eerst ingebrach…

F

Forex

Afkorting van Foreign Exchange. Het betreft de handel in buitenlandse valuta. De handel is gebaseerd op het kopen van een va…

F

FIOD-ECD

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst- Economische controledienst. Deze is belast met de opsporing en bestrijding van st…

F

FSAP

Financial Services Action Plan. Aangenomen door de EU-lidstaten in mei 1999. Een actieplan van 42 maatregelen waaronder voor…

F

Fallen Angel

Hoogwaardige obligatie die door een credit rating agency is gedegradeerd tot junk bond, meestal i.v.m. ongunstig toekomstper…

F

Flotation

Dit is de uitgifte of emissie van nieuwe aandelen of obligaties. …

F

Fill Or Kill

Uitdrukking om aan te geven dat een order in zijn geheel uitgevoerd dient te worden of helemaal niet. De afkorting is FOK. …

F

Forfait

Een vaste, vooraf bepaalde som of tarief. Een forfait is een bedrag of een tarief dat door de belastingdienst van tevoren is…

F

Fiscale Schijven

Het inkomen, waarover belasting betaald moet worden, wordt verdeeld over vier schijven. Deze schijven bedragen tussen circa …

F

FTA

Financiele Termijnmarkt Amsterdam. Dochter van de Optiebeurs waar termijncontracten worden verhandeld. …

F

FAR

Fonds voor algemene rekening. Een post op de balans van banken in Nederland die in de plaats is gekomen van de var, de voorz…

F

FOB

Free on board: een conditie die inhoudt dat de kosten van inladen in het schip of het vliegtuig in de prijs zijn begrepen. …

F

Financial accounting

Het verschaffen van informatie over winst en vermogen in het kader van de externe verslaggeving. De financieel-economische i…

F

FRA

Afkorting van Forward Rate Agreement. Het fixeren van toekomstige korte rente. Een `FRA` of `Forward Rate Agreement` is een …

F

Fiscalist

Specialist voor belastingzaken. De fiscalist staat ook wel bekend als de belastingadviseur. …

F

Fast market

Grote drukte op de beurs; om door de berg orders heen te komen worden alle orders gedurende een zo kort mogelijke periode be…

F

Fonds

Een fonds is een collectieve belegging in diverse effecten, afhankelijk van de doelstelling van het fonds. Een fonds kan bel…

F

Fractie

Delen van aandelen, te verkrijgen door te beleggen door middel van een Beleggersgiro. Het is ook een beleggingseenheid in ee…

F

Fix-Hypotheek

Bij ruime overwaarde kan soms een hypotheek worden gesloten, waarop niet hoeft te worden afgelost. Dit is soms ook bij lopen…

F

Fusie

Het samengaan van twee ondernemingen tot een nieuwe onderneming. Het is de samensmelting van twee of meer ondernemingen tot …

F

FBI

Fiscale beleggingsinstelling is een juridische term voor een bepaalde vorm van een beleggingsfonds waarbij het fonds niet on…

F

Fondsaanbieder

Een fondsaanbieder is een vermogensbeheerder die een reeks van beleggingsfondsen aanbiedt aan beleggers. …

F

Financial lease

Onopzegbaar huurcontract met een lange looptijd. Economisch risico is voor rekening van de lessee, net als de kosten van ond…

F

Franchise

Een drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit bedrag is veelal afgeleid van de uitkeringen krachtens de AO…

F

Fixatie

Mogelijkheid om met behoud van hetzelfde rekeningnummer naar een andere financiele instelling over te gaan. …

F

Future

Een future is een koopovereenkomst met verplichte levering in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs. In het Nederl…

F

FEC

Financieel Expertise Centrum. Een samenwerkingsverband van de AFM, DNB, de Belastingdienst, FIOD, ECD, de Politie, het OM en…

F

Fondsfamilie

Een fondsfamilie is een groep verschillende fondsen van een en dezelfde fondsaanbieder. Soms bieden fondsfamilies de mogelij…

F

Financials

Aandelen van banken, effectenbedrijven en verzekeringsmaatschappijen. …

F

Free Float

Percentage aandelen van een bedrijf dat niet in vaste handen is. Deze aandelen zijn vrij verhandelbaar is op de financiele m…

F

Fixatieprovisie

Provisie die sommige financiers berekenen als men een hypotheek met een variabele rente of een korte rentevaste periode omze…

F

FED

Federal Reserve Board. De Centrale bank van de VS. De Federal Reserve System is de federale centrale bank van de Verenigde S…

F

Fondsmanager

De beheerder van een effectenportefeuille van een grote belegger. De fondsmanager is een persoon die direct verantwoordelijk…

F

Freeriding

Ongeoorloofde praktijk bij aandelenemissie waarbij een bank aandelen achterhoudt om ze na introductie tegen een hogere prijs…

F

Fixed settlement

Systeem van de effectenbeurs waarbij levering en betaling van effecten beide moeten plaatsvinden drie werkdagen na de transa…

F

Fysieke levering

De uitoefening van het recht van de warrant of optie door feitelijke levering van de onderliggende waarde tegen betaling van…

F

Federal fund rate

De rente die aangesloten banken elkaar in rekening brengen voor kortlopende geldleningen. Het is het belangrijkste geldmarkt…

F

Fondssupermarkt

Een fondssupermarkt is een bank of fondsaanbieder die een wijd fondsenassortiment afkomstig van verschillende aanbieders ver…

F

Financiele instelling

Verzamelnaam voor bedrijven die als hoofdactiviteit het opereren op de financiele markten hebben. Het gaat om banken, verzek…

F

FRF

De valutacode voor de Franse Frank. De Franse Frank werd gebruikt in Frankrijk voor de introductie van de Euro. …

F

Flitskapitaal

Beleggingsgeld dat snel kan worden teruggetrokken. Flitskapitaal zijn grote bedragen die gebruikt worden om zeer kort lopend…

F

Fysieke settlement

In geval van fysieke settlement ontvangt de belegger wanneer de uitgever gebruikmaakt van het optie / warrant / reverse conv…

F

Federal Funds

Bedragen die banken bij de Federale Reserve moeten hebben uitstaan om liquide te blijven en te kunnen blijven voldoen aan hu…

F

Fondsvaluta

De fondsvaluta is de valuta waarin een beleggingsfonds zijn notering heeft of zijn intrinsieke waarde uitdrukt. …

F

Financiele supermarkt

Een effectenhuis met een grote klantenkring en met veel producten. Het wordt gekenmerkt door een groot assortiment. …

F

Frictiewerkloosheid

Ontstaat omdat er tijd verstrijkt tussen het werkloos worden en het vinden van de reeds aanwezige vacature. …

F

Face Value

De nominale waarde van een obligatie, aandeel of hypotheek, zoals vermeld op het waardepapier zelf. Deze waarde staat aangeg…

F

Floater

Obligatie met een variabele rentecoupon. Schuldpapier met een variabele rentevoet, meestal gekoppeld aan een andere rentevoe…

F

Fondsvermogen

Fondsvermogen of totaal netto vermogen geeft weer hoe groot een beleggingsfonds is. Netto vermogen wordt meestal weergegeven…

F

Financieringskosten

Alle kosten die men maakt om een geldlening te sluiten. Alle financieringskosten zijn aftrekbaar voor de belasting. …

F

Front running

Aankoop of verkoop van aandelen met de voorkennis dat er op korte termijn een aankoop- of verkoopadvies wordt afgegeven. …

F

Factoring

Overneming van de totale debiteurenportefeuille van een bedrijf door een gespecialiseerde factormaatschappij. Het is het uit…

F

Floating rate note

Een floating rate note is een obligatie waarvan de couponrente gedurende de looptijd kan veranderen. …

F

Fiat

Het verlenen van toestemming door een bank om een betalingsopdracht van een client uit te voeren. Fiat is een ander woord vo…

F

Foreign bonds

Obligaties die in een ander land en in een andere geldsoort dan het land waar de debiteur zetelt, worden uitgegeven. …

F

Financiële links

Links met informatie over financiële zaken: Geld verdienen Geld investeren Cryptocurrency Bitcoin wallet Financiele zaken AO…